simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܛܘܒܝܢ̈ . ܐܫ̣ܘܐ ܠܢ ܠܛܘܒܐ ܕܡܠ̣ܟܬ ܠܢ . ܗܒ̣ ܠܢ ܣܒܪܐ ܟܠ ܕܒܠܒܗܘܢ ܢܚ̣ܙܘܢ ܠܐܠܗܐ 3 . ܐܘ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܢ ܛܘܒܐ ܕܪܡ ܡܢ
JacSer:memHomCreat ܚܟܡܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܪܕܟܢ̈ ܀ ܘܐܬ̣ܐ ܚܘ̣ܝܐ ܘܐܫ̣ܕ ܡܪܬܗ ܥܠ ܟܠ ܀ ܕܠܟܠܡܕܡ ܢܗ̣ܘܐ ܡܪܐ ܒܚܟܝܡܘܬܗ : X 1ܘܐܫ̣ܠܛ ܝܗ̣ܒ ܠܗ
Pall:LausHist ܦܬܓܡܐ̈ ܕܒܗܘܢ̣ ܘܗܟܢܐ X ܡܕܩ ¹¹ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܟܠ ܇ ܥܠ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ¹0ܕܝܢ ܡܥܩܒ ܗܘܐ ܝܨܝܦܐܝܬ ܘܬ̇ܢܐ ܗܘܐ
P:Num [AB] ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܒܛܐ ܕܕܢ : ܫܬܝܢ ܟܠ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ : ܡܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ :
SevAnt:CathHom ܡ̣ܚܝܠܝXܢ . ܕܥܠ ܦܘܡܗ ܒܟܐܦܐ̈ ܡܬܡ̣ܚܐ ܗܘܐ . ܕܫܢܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܚܝܕܝ̈ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ . ܠܐܠܗܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܝܨܦܘ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ ܗܢܐ ܓܝܪ Xܝ̇ܕܐ ܐܝܬ ܟܠ ܕܐܘܛܘܟܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܨ̇ܒܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ ܥ̇ܩܪܐ ܢܬܠܫܘܢ ܆ ܘܠܐ
SilwQard:ScholUrmApp ܫܥ ܘܡܕܝܘܢܐ . ܒܦܚܡX ܕܝܢ ܕܥܡܠܐ : ܘܗܝ ⁷ܕܠܪܡܘܬܐ ܟܠ ܓܝܪ ܘܗܪܟܐ : ܕܠܘܩܒܠ ܬܫܒܘܚܬܐ 20ܢܬܟܬܫ ܕܢܦܚܐ ܠܪܥܝܢܐ
Eph:madFaith ܐܢܫ ܠܫܢܗ ܚܠܦ ܣܝܦܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܐܦ ܬܪܥܝܬܐ ²ܩܫܬܐ ܠܡܠܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܫܦܝܬܐ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܐܦ ܠܐ ܒܪܘܚ ܩܘܕܫܐ 11ܠܐ ܢܫܡܘܛ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܡܗ̇ܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܀ ܘܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢ ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܟܠ ܐܦ ܕܥܕܟܝܠ ܗܘܝܢ̈ ܚ̇ܙܝܢ ܚܢܢ ܇ ܘܕܥܬܝܕܢ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܡXܢ
BarEbr:CandSanc ܙܘܥܐ ܐܝܢܐ ܕܥܠ ܡܝܬܪܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܒܬܐܘܪܝܐ ܟܝܬ- X ܐ . ܟܠ ܆ ܟܠܢܫ ܡܢ ܕܝܠܗ ¹¹ܝ̇ܕܥ ܒܠܥܕ ܝܘܠܦܢܐ̇̇ . XXXXX ܓ . ܘܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܐܦ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܝܬܐ . ܕܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕ ܟܠ ܕܠܐ ܥܒܝܕܬܐ . ܘܕܠܐ ܪܝܫܐ . ܣ̇ܝܡܝܢ ܠܗ̇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܢ
Ath:Inc X ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܡܠܐ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܟܠ . ⁵ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܬܚܘܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ .
IsaacNin:memColl ܕܘܟ ܪܚܝܩ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܇ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܘܒܡܥܠܝܘܬܐ ܟܠ ܘܠܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܣܦܝܩܐ ܡܫܗX . ܒܟܠ ܕܘܟ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ
P:Luke [AB] ܒܣܪ ܚܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܀ ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܟܢܫܐ̈ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܗܘܘ ܟܠ . ܘܢܗܘܐ ܥܪܡܐ ܠܫܦܝܐ . ܘܐܬܪܐ ܥܣܩܐ ܠܦܩܥܬܐ . ܘܢܚܙܐ
LiberGrad ܕܒܝܫ ܘܡܢ ܟܠ ܡܠܐ ܣܢܝܐ : ܘܥܒܕ ܢܦܫܗ ܡܒܪܟܢܐ ܘܠܐ ܠܝܛܐ : ܟܠ ܕܚܝ ܘܛܠܐ ܦܓܪܗ : ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܐܡܢ ܒܨܠܘܬܐ ܘܢܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ
ChronMin ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܚܫܒܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂ ܟܠ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܕܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܘܚܝܠܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܐܬܚܝܒܢܢ ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܝܢ ܒܛܟܣܐ ܦܝܠܣܘܦܝܐ ܐܬܚܫܚܬ ܃ ܐ ܟܢܐ ܕܢܕܥ ܚܢܢ ܡ̣ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܕܨܒܘ̣ ܘܗ̣ܦܟ ܠܐܪܥܗܘܢ ܂ ܀ ܒܬܪ ܐܬܢܣܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ̣ ܂ ܟܠ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ ܦܪܩܘܦܝ̣ ܘܬܐܘܕܪܐ ܂ ܘܚܠ̣ܨ ܘܒ̣ܙܘ ܘܫܒ̣ܘ
BarEbr:CandSanc ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܥܠ ܐܝܕܝ̈ ܐܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܣܩܘܒܠܝܢ̈ ܟܠ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܚܘܫܒܐ ܐܦܘܕܝܩܛܝܩܝܐ ²⁴ܐܕܪܟ̣ܢܢ . ܒܕܓܘܢ
IsaacAnt:memHom ܫܘܩܝܢ̈ : ܗܐ ܡܚܦܛܐ ܠܢ ܕܐܙܕܗܪܘ . ܒܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܐܚܝ̈ : ܟܠ ܕܥܠ ܡܝܬܐ̈ ܒܟܠܝܘܡ : ܟܪܘܙܐ ܪܗܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܝܠܠܬܐ ܡܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܡܦܣ ܒܟܝܢ ܒܣܪܐ . ܘܕܪܕܐ ܒܡܚܝ̣ܠܘܬܐ ܆ ܢ̇ܣܒ ܚܝܠܐ ܡܢ ܟܠ ܆ ܘܠܦܘܪܥܢܐ ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܀ ܙ ܀ ܚܒܝ̣ܒ ܘܪܚܝ̣ܡ ܠܐܠܗܐ ܆
HomEpiph ܀ 130ܥܕܡܐ ܕܐ̇ܬܐ ܡܪܐ ܕܟܠ ܕܢܚܐ ܕܡܢ ܐܝܬܘܬܐ . ܘܒܡܓܗܝ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܕܢܦܟܗܘܢ ܥܡܛܢܗ ܝX X 94 . ܠܠܝܐ ܕܐܫܝܕ ܗܘܐ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܠܦܐ ܠܝ ܇ ¹³ܐܠܐ ܒܕܡ̣ܘܬ ܬܘܒ ܬܘܪܓܡܐ ܕܠܠܝܐ ܟܠ ܇ ܪܘܚܐ ܐܠܗܝܐ X ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕܢܝ̈ ܇ ܢܫܡܬܐ ܕܝܢ ܕܐܚܝܕ
JnDara:OnOfferings . ܗܢܘ̣ ܗ̇ܝ X³ ܕܡܗܝܡܢܝܢܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܦܪܫܝܗ̇ ܟܠ ܒܝܕ ܦܘܫܩܐ . [4b]ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܒܗ̇ܝ 39ܕܠܒܪܗ ܚܒܝܒܐ ܐܫܠܡ ܠܡܘܬܐ ܒܒܣܪ : X ܚܠܦ ܚܝܐ̈ ܟܠ ܕܝܢ ܡܬܚܘܐ ܥܘܬܪܐ 38ܫܦܝܥܐ ܕܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܗ ܕܠܘܬ
P:ProvQohSong [AB] ܕܩܕܡܘܗܝ ܗܒܠܐ . ܟܠ ܐܝܟ ܕܠܟܠ . ܓܕܫܐ ܚܕ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܟܠ ܒܐܝܕܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܪܚܡܬܐ ܐܦ ܣܢܐܬܐ ܠܐ ܝܕܥ ܒܪ ܐܢܫܐ .
P:TweProph [AB] ܩܕܣܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܘܒܝܗܘܕܐ : ܩܘܕܫܐ ܠܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܟܠ ܕܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܐܝܟ ܦܝܠܣܐ̈ ܕܩܕܡ ܡܕܒܚܐ . ܘܢܗܘܐ
Shub:BookGifts ܬܓܡܝܢ̈ ܘܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ . ܘܠܐ ܢܒܣܐ ܒܐܢܫ ܘܠܐ ܢܥܩܒ ܘܢܚܘ̇ܪ ܟܠ ܙܪ . ܩ ܠܢ ܠܡܐܪܥ ܘܠܡܩܒܠܘ ܠܐܚܝܢ̈ ܕܨܝܒܝܢ ܨܐܕܝܢ . ܡܢ
JacSer:memZacchTaxColl ܩܢܝܢܘܗܝ̈ ܥܠ ܕܡܥܩܝܢ 340 ܛܥܝܢ ܙܕܩܬܐ̈ ܥܠ ܝܡܝܢܗ ܘܥܠ ܟܠ ܢܗܝܪܐ ܫܪܝ ܕܢܕܪܐ ܙܟܝ ܢܟܣܘܗܝ̈ ܥܠ ܕܣܢܝܩܝܢ ܘܢܒܕܪ ܗܘܐ
IsaacNin:DiscColl . X ܠ . ܘܠܐܝܠܝܢ X ܕܥܒܪܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܒܨܝܪܘܬܐ ܟܠ . ܐܫܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܛܥܝܐ̈ ܠܫܪܪܐ ܕܝܕܥܬܟ̣ ܕܢܕܥܘܢ ܫܘܒܚܟ̣
BarBahl:SyrLex ܚܝܘܬ ܫܢܐ ܘܫ̇ܕܝܝ̈ ܡܪܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܗܘܢ ܠܟܪ ܕܒ̇ܥܐ . ܟܕ ܟܠ ܢܦܐܫܐ ܕܡܢ ܢܘܟܬܬܗܘܢ̈ . ܐܫܘܦܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܡܫܢܝܘ
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܠܘ ܆ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܘܘ̇ܐ ܘܘܐ ܆ ܟܠ ܕܠܝܫܝXܝܚܐ̈ ܐܬܝܗܒ : ܬ ܇ ܕܒܝܕ ܠܫܢܐ̈ ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ .
Tim1:Epist ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ ܕܝܠܝ ܗ̣ܘ ܃ ܘܕܝܠܝ ܐܡ̇ܪ ܒܗܦܟܐ ܕܐܒܝ ܟܠ ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܒܡܬܬܪܝܡܢܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܬܚܫܢܢ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܨܒܝܐ ܂ ܘܟܕ ܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܬܘܒ ܕܒܗ ܒܛܟܣܐ ܗܢܐ ܟܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܂ ܕܚܘܐ ܕܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܫܠܝܛ ܠܗ̇ ܕܬܥܒܕ
P:Lev [AB] ܬܪܒܐ ܕܬܘܪܐ̈ : ܘܕܐܡܪܐ̈ : ܘܕܥܙܐ̈ : ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ . ܘܬܪܒܐ ܟܠ ܥܡ ܡܘܫܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܠ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ :
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂ ܟܕ ܣܚܦܬ ܠܡܘܬܐ ܘܣܛܢܐ ܕܫܡܗ ܢܦܫܗ ܒܫܡܟ ܂ ܟܕ ܟܠ ܕܢܬ ܂ ܘܦ̣ܪܥܬ ܟܐܢܐܝܬ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܘܠܥܘܠܐ̈ ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ
P:5Macc [AB] ܕܒܚܐ ܐܝܟ ܓܘܕܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܠܐ ܚܣܝܪ ܡܢ ܥܣܪܐ ܐܢܫܝܢ̈ . ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܕܒܚܝܢ ܒܗ ܡܢ ܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܠܚܕܥܣܪܐ̈ . ܘܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܟܡܐ ܕܢܐܙܠ ܒܗ ܘܢܐܬܐ . ܥܠ ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܕܡܢܗ ܕܩܝܡܝܢ ܒܗ ܟܠ ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܕܢܐܡܪ ܡܢ ܕܝܠܢ ܦܗܝܐ ܗܘ ܠܢ ܪܒܐ . ܕܠܝܬ ܠܗ ܩܘܡܐ
SevAnt:LuqJul . ܠܐ ܕܝܢ ܪܚܝܒ ܡܢ ܡܕܡ ܣܟ . ܗܟܢܐ ]ܘܛܘܒܢܐ ¹[ܕܘܝܕ : ܡܙܡܪ ܟܠ ܒܟܠ ܕܘܟ . ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܒܟܝܢܐ . ܡܠܐ ܓܝܪ ܡܢܗ
SevAnt:CathHom ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ . ܠܝܗ ܟܕ ܠܗ ܕܚܫ ܒܒܣܪ ܟܠ ܗ̣ܘ ܟܕ ܘ̣ܘ ܘܠܥܠܡܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܕܡ
ComGenExod ܦܪܘܣ ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܠܐ ܛܒܥܗ ܒܗ ܠܝܕܥܬܗ ܘܠܫܡܥܗ ܟܠ ܠܕܒܝܬܐܕܡ . ܐܢܕܝܢ ܒܩܠܐ ܫܡܝܥܐ ܝܗܒܗ . ܐܦ ܐܟܠܩܪܨܐ ܡܢ
Eph:madVirg 4ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܢܘܢܐ ܪܒܐ ܐܫܠܡܗ ܠܕܘܝܐ ܥ̣ܪܩ ܡܢ ܪܒܐ X 5ܕܥܪܩ ܟܠ ܕܝܢܐ 3ܚܒܫܗ ܒܟܪܣܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܐ ܥ̇ܪܩ ܡܢ ܒ̇ܪܐ
GanBus . ܘܡܒܪܟ ܗܘ ܦܐܪܐ X ܡXܐ X -- X ܢܝܫܗ </page><page> ܕܒܟܪܣܟܝ . ܘܝܬܝܪ ܥܠ ܟܠ . ܡܒܪܟܬܐ ܠܡ ܒܢܫܐ̈ . ܟܐܢܐܝܬ . ܐܡܐ ܗܝ ܓܝܪ ⁴ܕܡܒܪܟ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܕܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܡܥ̇ܠܝܐ ܡܘܕܥ . ܥܠ ³ܡܠܐܟܐ̈ ܕܝܝܢ ܟܠ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܕܓܦܐ̈ ܆ ܠܠܐ ܡܬܩܪܒܢܘܬܐ . ܘܠܠܐ ܚܙܝܢܘܬܐ
IsaacAnt:memHom ܝܕܥܢ̈ ܒܟ ܗܘ ܚܐܝܢ̈ : ܐܝܟ ܕܒܝܡܐ ܚܝܘܬܐ̈ . ‏ ‏ܒܓܘ ܝܡܐ ܟܠ ܝܙܦ . ‏ ‏ܒܦܓܪܗ ܒܨܝܪܐ ܡܠܐ ܚܝܠܗ : ܕܠܐ ܡܢ ܝܡܐ ܕܝܕܥܬܟ ܀
Eph:Adden ܐܢܫ X 58ܨܡܚ ܦܪܨܘܦܗ̇ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܡܐ ܕܣ̇ܠܩ ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ ܟܠ ܠܒܘܫܗ̇ ܢܘܪ ܘܡܚܘ ܒܪܩܐ̈ ܒܫܦܘܠܝܗ̇̈ ܘܢܦܠ ܙܘܥܐ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܕܗܘܐ : ܕܢܗܘܐ ܝܬܝܪ ܚܫܚ ܗܘܐ . ‏ ‏ܐܝܟ ܗܕܡܐ̈ ܐܚܝܕܝܢ : ܟܠ . ‏ ‏ </page><page> ܡܢܟ ܗܘ ܗܘܐ ܐܝܢܐ : ܕܕܢܗܘܐ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܀ ܘܡܢ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:Disc ܨܒܘ ܐܝܕܐ ܕܥܒܕ ܘܡܡܠܠ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘܝܐ ܟܠ ܘܫܐܠܬ ܡܐ ܕܨܒܝܐ ܇ ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܝܐ ܬܘܬܐ ܆ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܟܘܬܡܐ ܢܩ̣ܢܘܢ ܆ ܘܠܗܘܦܠܦܣܝܣ̣ ܝ ܘܠܗ ܕܝܢ ܠܠܒܐ ܂ ܟܕ ܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܂ ܐܠܐ ܕܕܟܝ̣ܬܐ̣ ܘܕܡܚܪܪܐ ܡܢ
JacSer:Epist ܟܬܒܝܢ̇̈ ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ̇ ܐܝܬܝܐ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܘܡܒ̣ܥܕ ܘܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܕܡ̇ܦܩ ܦܬܓܡܐ̈ ܂ ܘܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܡܪܟܒܝܢ ܡ[ܫܬܡܥ]ܝܢ ܡ̇ܢ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܗܘܢ X ܗܘܘ ܕܚܠܝ̈ . ܠ . ܫܐܕܐ̈ ܗܝܡܢܘ ܩ̣ܢܬ : ܘܡܢ ܟܠ : ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܚܫܐ̈ ܘܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܦܓܥܝܢ ܒܗܘܢ ܀ . ܩܝܛ . [1]ܠܡܪܝܐ ܟܠ ܘܬܘܩܠܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܟܪܝܗܘܬܐ . ܗܢܘ . ܡܬܚܪܪܝܢ ܡܢ
ComGenExod ܩܛܘܠܐ . ܩܐܝܢ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܫܒܥ ܟܠ ܐܣܟܡܐ ܕܡܫܝܢܘܬܗܝܢ . [15]ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܗܟܢܐ
SynOr ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܢܛܪܢܢ ܘܐܚܕܢܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܟܠ ܘܒܗܘܢ ܐܝܬܝܢ ܘܒܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܫܬܕܪܢܢ . ܩܕܡܝ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܀ [2]ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠ ܙܗܝܘܬܗ ܕܢܘܚ̣ . ܦܢ̣ܐ ܟܠ ܫܢܝܢ̈ ܢܛ̣ܪ ܒܬܘܠܘܬܐ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܒ̣ܠ
SevAnt:Epist ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܘܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܠܗ̇ ܒܠܝܥܐ ܗܘܬ ܒܟܐ̈ ܒܐ ܟܠ ܕܐܠܗܐ : ܘܣܡܘܗ̇ ܒܝܬ ܡܕܒܚܐ̈ ܘܒܢܘܣܐ̈ ܕܦܬܟܪܐ̈ : ܟܕ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܝܘܠܦܢܐ̈ ܡܠܝܝ̈ ܚܝܐ̈ ܀ ܘܩܒܪܗ ܠܦܓܪܗ ܗ̇ܘ ܝܩܝܪܐ ܒܒܝܬ ܟܠ ܕܒܗ ܐܬܪܒܝ ܘܒܗ ܐܬܛܟܣ ܘܒܗ ܐܬܬܠܡܕ ܘܒܗ ܝܠܦ ܗܘܐ
SevAnt:madHym X ܀ ܩܥܓ - ܛ - ܗ - X ܝܝ̣ · Xܝ-̇ ܝ̇ܝ̣ܚ ܝ . . . ܝ : X ܝܝ ܟܠ ܕ ܒܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܚ̣ܘܣ ܐܩ ܥܝܝܢ ܘܫܘܙܒ ܠܢ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܇ ܐܠܐ ܒܕܝܠܬ ܫܐܕܐ̈ ܘܒܥܝܕܐ̈ ܐܒܗܝܐ̈ ܟܠ ܇ ܡ . ܫ̇ܪܝܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܠܘܬ ܥܒ . . . ܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܠܡܗ̇ܠܟܘ
P:Ps [AB] ܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ . ܘܐܟܠܗ̇ ܚܙܝܪܐ ܕܥܒܐ : ܘܚܝܘܬܐ̈ ܕܒܪܐ ܟܠ : ܘܥܠ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܥܢܩܝܗ̇̈ . ܠܡܢܐ ܬܪܥܬ ܣܝܓܗ̇ : ܘܕܫܘܗ̇
IsaacAnt:memHom ܕܫܩܠܘ ܀ ܕܪܝܫܐ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܠܬܓܪܐ̈ : ܠܐ ܬܟܘܙ ܡܢ ܓܢܒܐ̈ . ܟܠ ܬܦܘܫ ܡܢ ܡܪܕܝܬܟ . ܐܝܬ ܗܘ ܡܬܚܐ ܕܬܬܦܪܢܣ : ܘܢܐܬܐ ܒܥܐܦܐ
Eph:memHom ܡܢ ܕܒܟܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܚܪܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܒܟܝܐ XX ܘܟܠܡܢ ܕܐܬܬܥܝܩ ܟܠ ܒܗ 69ܘܠܐ ܬܘܬܐ ܘܚܫܐ ܡܫܬܡܥ ܘܠܐ ܬܢܚܬܐ̈ ܘܟܪܝܘܬܐ
BarEbr:CandSanc ⁴⁵ܚܛܗܝܟ̈ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܟ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܡܐ ܟܠ . ܘܫܡܥ ܒܥܘܬܗܘܢ . ܐܬܕܟܪ ܩܝܡܗ ܘܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܀
SevAnt:CathHom </page><page> ܩܪܘܣ ܟܝܬ . ܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܡܣܬ̣ܒܪܐ ܪܒܬܐ ܆ ܙܥܘܪܬܐ ܚ̇ܫܒܝܢ ܟܠ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܠܐܠܗܐ ܡ̣ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝ̇ܗܒܝܢ ܗܘܘ ܆ ܡܢ
Eph:madChurch ܘܚܢܢX ܐܒܕܢܢ ܠܢ ܟܘܠ ܐܝܬ ܠܩ̇ܢܝܐ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܩ̣ܢܐ ܠܘܩܕܡ ܟܠ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢ ܢܦܫܢ ܘܠܐܠܗܢ ܠܐ ܩ̣ܢܝܢ ܢܣܝܡ ܕܗܐ ܩ̇ܢܐ
SynOr . ܗ̇ܘ ܕܗܘܝܘ ܡܦܪܢܣܢܐ ܕܛܒܬܢ̈ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܚܝܢ̈ ܘܥܒܘܕܐ ܟܠ ܡܢܢ ܡܬܬܚܝܒܢܐܝܬ : ܐܝܟ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܓܘܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ
SevAnt:CathHom ܫܠܝܛ ܐܢܬ̣ Xܥܠ ܟܠ ܬܚܘܣ ܥ̇ܒܕܐ ܠܟ . ܟ̇ܬܒ ܕܝܢ ܐܦ ܐܚܪܢܐ : ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܙܡܪ : ܐܠܐ ܬܘܒ ܐܦ ܐܢܫ ܚܟܝܡܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܥܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܠܘܬ ܫܘܒܗܪܗ ܕܚܡܝܡܐ : ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܬܪܦܝܬ XX : ܟܠ ܟܦܪܢܐ ܒܟ : ܘܠܐ ܡܫܦܠܢܐ ܩܕܡ ܚܫܐ . ܒܐܡܝܢ ܚ̣̇ܬܡ ܡ̣̇ܚܐ
SevAnt:CathHom ܕܐ ܡܢ ܬܪܝܢ ¹ܡܛܪܝܛܐ̈ ²ܐܘ ܬܠܬܐ . ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ XX ܝܫܘܥ ܆ ܟܠ ܕܣ̣ܝܡܢ̈ ܗܘܝ ܆ ܐܝܟ ܕܠܕܘܟܝܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܕܥܪܝܢ̈ ܗܘܝ
ComGenExod ܪܓܬܐ ܫܪܝܬܐ ܕܡܬܝܠܕܐ ܒܢܦܫܐ . ܕܥܒܕܐ ܠܗ ⁶⁴ܕܬܚܘܪ ܒܗ̇ܘ ܟܠ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܬܬܝܠܕ ܒܗ̇ . ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ
Tim1:Epist ܟܠܗ ܂ ܥܠ ܂ ܂ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܡܪܢܐ ܬ ܙ̇ܕܩ ܕܬܬܐܡܪ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܟܠ ܂ ܡ̇ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܡܪܓܫܐ ܐܘ ܡܪܓܫ ܃ ܥܠ ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ
SynWestSyr ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܕܝܪܐ ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ . ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܒܥܕܬܐ̈ ܟܠ ܠܐܝܟܐ ܕܫܒܩܘܗܝ . ܠܐ ܡܬܩܒܠܐ ܡܠܬܗ ܥܠܝܗܘܢ . ܫܠܝܛ ܓܝܪ
SevAnt:LuqJul ܐܢܫ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗ . ܐܠܐ ܡܛܠܬܢ ܣܒ̣ܠ ܟܠܗܝܢ . ܕܟܕ ܝܢܢ ܟܠ ܕܡܢ ܙܒܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܪܝܡܝܢ̈ ܗܘܘ ܐܚܝ . ܘܝܕܝܥܐ XXXXX
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ . ܐܦ ܨܒܝܢܐ ܆ ܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܟܠ : ܣܛܪ ܗ̇ܝ ܕ̇Xܘ ܡ̇ܢ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܒܪܐ ܆ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܣܡܝܗ ܠܠܒܗ ܘܐܚܫܟܗ ܠܒܘܝܢܗ ܘܐܥܡܛܗ̇ ܠܦܪܘܫܘܬܗ ܒܝܕ ܟܠ ܗܐ ܦܪܝܣ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ ܢ ܂ ܐܠܐ
P:Cor [AB] ܡܕܡ ܕܡܬܣܝܡ ܩܕܡܝܟܘܢ ܐܟܘܠܘ ܇ ܕܠܐ ܥܘܩܒܐ ܡܛܠ ܬܐܪܬܐ . ܟܠ ܐܢ ܐܢܫ ܕܝܢ ܡܢ ܚܢܦܐ̈ ܁ ܩܪܐ ܠܟܘܢ ܆ ܘܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܙܠ ܆
SevAnt:CathHom ܒܣܪ . ܐܦ ܓܝܪ ܠܘ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢܗܝܢ ܕܒܥܝܪܐ̈ ܟܠ : Xܪܚܡܐ̈ ܕܒܪܢܫܐ ܥܠ ܩ̇ܪܝܒܗ . ܪܚܡܐ̈ ܕܝܢ Xܡܪܝܐ ܥܠ
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܘܐܦ ܡܠܬܢܐ ܘܐܦ ܚܝܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܠܬܢܐ ܝܝ ܘܚܝܐ ܕܠܐ ܟܠ ܕܪܫ ܬܦܢܟܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܘܚܝܐ̈ ܒܙܒܢܐ ܃ ܒܙܒܢܐ ܡ̣ܢ
Eph:madFaith ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܒܨܐ ܡܬܡܣܟܢ 301ܣܓܝ ܛܒ ܡܢܟ ܚܪܫܐ ܕܥܠ ܒܪܘܝܗ ܟܠ ܡܣܟܢܘܬܗ ܠܐ ܬܡܣܟܢܝܗܝ ܒܒܨܬܟ ܠܐ ܡܬܡܣܟܢ ܡܥܬܪ
Ath:ExposPs ܐܢܫ ܢܪܚܡ X . ³ܐܝܬܝ ܒܬܪܗ . ܕܠܐ ܡܬܒܨܝܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܟܠ ܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ . ܕܚܒ̣ܫ ܐܠܗܐ ܠܟܠܢܫ ܒܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܕܥܠ
Babai:BookUnion ܛܘܪܝܢ̈ ܘܪܦܦܝܢ̈ ܂ ܢܕ ܐܠܗܐ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܘܬܠܬܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ 1ܐܡܬܝ ܂ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ . ܙܠ ܢܐ ܐܦܝܣ ܠܐܢܬܬܐ ܗܝ ܥܒܪܝܬܐ : ܕܥܡܟ ܬܐܬܐ ܟܠ ܘܩܝܘܡܐ̈ ܠܐ ܩܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܒܘܓܐ ܡܗܝܡܢܐ : ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ
Eph:madLuqHeres X ¹ ܐܬܝܢ ܥܠ ܟܠ̣ ܡܢ ܛܒ ܥܠ ܟܠ X X ²ܥܩܪܗ ܠܥܡܐ ܕܥܠ ܩܘܫܬܐ̣ ܟܠ ¹ ܐܦ ܕܟܬܝܒܝ̣ܢ ܘܕܠܐ ܟܬܝܒܝܢ ܘܣܒ ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ ܂ ܗܟܢܐ ܘܒܬܠܬ ܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܚܕ ܐܠܗܐ ܂ ܘܚܕ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܆ ܘܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܘܫܛX XX ܒܡܝܬܪܘܬܐ . ܐܠܐ ܠܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܟܠ ܡܬܥܒܪܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬܗ ܚܦܝ̣ܛX
PhiloxMab:TenMem . ܘܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܐܢܫ ܒܗ ܡܗܝܡܢ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܥܒܝܕ ܠܗ . ܘܡܢ ܟܠ ܆ ܐܫܬܟܚ ܠܗܐܦ ܕܪܒ ܡܢ ܐܒܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝ̇ܢܐ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡ̇ܢ ܕܚܛܐ ܘܠܐ ܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܟܠܗ ܕܬܬܩܒܠ ܬܝܒܘܬܐ ܂ ܟܠ ܕܡܘܫܐ ܡܫܠܛ ܗܘ̣ܐ ܗܘ̇ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ ܚܪܝܦܐ ܚܪܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ
P:Luke [AB] ܐܢܫ . ܬܪܝܢ̈ ܓܒܪܝܢ̈ ܣܠܩܘ ܠܗܝܟܠܐ ܂ ܠܡܨܠܝܘ . ܚܕ ܦܪܝܫܐ ܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܂ ܘܒܣܝܢ ܥܠ
BarEbr:CandSanc ܕܝܕܝ̣ܥ ܠܒܪܘܝܐ X ܡܣ̇ܝܟܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܗܘܐ . ܘܠܘ ܠܐ ܡܣ̇ܝܟܐ ܟܠ ܡܢ ܕܣܛܪ ܡܢܗ ܒܬܚܘܡXܘ ܘܣܟܗ ܐܘܟܝܬ ܣܘܦܗ . ܒܕܓܘܢ
P:Phil-Phlm [AB] ܡܕܡ ܒܩܘ ܆ ܘܕܫܦܝܪ ܐܚܘܕܘ . ܘܡܢ ܟܠ ܨܒܘ ܒܝܫܐ ܥܪܘܩܘ . ܗܘ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܒܟܘܢ . ܪܘܚܐ ܠܐ ܬܕܥܟܘܢ . ܢܒܝܘܬܐ̈ ܠܐ ܬܣܠܘܢ .
BarEbr:CandSanc . ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕܘܬܗܘܢ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈ . ܣܗܕܘܬܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܗܟܢܐ ܒܠܚܘܪ . . ܐܠܐ ܘܗ̣ܘ ܩܘܝ̇ܡܐ ܟܘܠܢܝܐ ⁶⁶ . ܗܢܐ
Eph:memHom ܦܘܡܝܢ̈ ܐܫܬܒܚ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܚܢܢܐ 150ܘܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܟܠ ܬܟܝܗܘܢ̈ X50ܦܬܚ ܡܠܟܐ ܓܙܗ ܪܒܐ ܘܩ̇ܪܒ ܠܗ ܛܘܒܐ ܪܒܐ ܡܢ
Eph:memHom ܚܙܝܝ̈ ² ܕܒܐܝ̇ܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܩܐܡ ܐܢܐ ܘܬܡ̇ܗܝܢ ܘܬܘܪܝܢ ³ ܟܠ X-- X⁴ܕܝܢ </page><page> X01ܢܦܩܢ̈ ܟܣܝܬܐ̈ ¹ܠܓܠܝܐ ܘܚ̇ܝܪܝܢ ܒܝ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܬ̇ܐ ܥܠܝܢ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ . X O⬩ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܕܥ ܒܝܫܬܐ ܟܠ ܘܕܢܥܒܕ ²ܛܒܬܐ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܐܒܫܝܢ ܠܢ̣ ܘܕܢܣܝܒܪ
Eph:madUnleavBread 31 ܡܪܝܡ ܥܠ ܪܝܫܗ ܡܫܚܐ ܢܣܟܬ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܢܗ ܗܦܟܬ ܨܐܕܘܗܝ ܟܠ 30 ܓܒܝܗܝ ܗܘܐ ܠܝܗܘܕܐ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܥ ܘܝܗܒ ܠܗ ܘܝܐ ܐܝܟ ܝܕܥ
BarKoni:Schol ܦܝܢ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܐܬܘ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܢܝ ܢܓܪܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܂ ܐܪܒܥ̈ ܩܪܢܢ̈ 2ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܢܐܡܪ ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ
DidascApost ܡܠ̣ܐ ܒܝܫܐ ܡܛܠܬܝ ܒܕܓܠܘܬܐ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܚܕܘ ܘܪܘܙܘ ܆ ܟܠ ⁴⁸ܡܚܣܕܝܢ ܠܟܘܢ ܘܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܝ ܇ ܘܐܡܪܝܢ ܥܠܝܟܘܢ
SevAnt:madHym X ܢ̣ܘܗܪܐ . ܡܒܪܟܐX ܠܟ ܓܘܕܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ . ܟܠ ܢ̣ܫܡܐ ܡ̇ܣܩܐ ܟܠ ² ܫܚ - ܝܘ - ܒ - X ܝ . ܝܚ ܝ X ܝܝ ܝܝXX X ܝXܝX ·X ܡܫ̇ܒܚ ܠܟ Xܡܪܐ </page><page>
JulRom ܐܢܫ . ܕܒܚܝܠܗ ܬܩܝܦܐ ܕܐܠܗܢ ܕܠܘܐ </page><page>   ܠܼܢ . ܘܠܢܘܪܟ ܟܠ ܐܟܦܬܢܝ ܘܠܝܬܐ ܕܥܝܢ ܒܓܠܐ ܕܠܐ ܟܘܚܕܐ ܐܘܕܐ ܠܥܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܥܠܢܐ ܣ̇ܟܪ ܆ ܘܕܢܟܠܝܘܗܝ ܠܟܘܪܗܢܐ ܝܨܝܦ ܆ ܒܡܣܠܝܢܘܬܐ ܟܠ ܂ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡܐ ܆ ܟܕ ܠܥܦܝܦܘܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ