simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memBirthSavFlesh ܝܘܡܝܢ̈ 1035 ܘܫܒܝܚ ܫܘܦܪܗ ܕܗܢܐ ܥܐܕܐ ܡܢ ܟܠ ܥܐܕܝܢ̈ ܟܠ ܬܩܢܬ ܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܒܝܘܡܗ ܪܒܐ ܪܒ ܗܘ ܫܘܒܚܗ ܕܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܢ
EliaNis:Chron ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒܕ ܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܠܗܢܐ ܥܐܕܐ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ
BarṢal:ComGosp ܛܒܢ̈ ܀ ܀ ܠܡܐܣܝܘ ܠܬܒܝܪܝ̈ ܠܒܐ ܗ ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܒܝܪܢ ܗܘܘ ܟܠ ܗ ܂ ܠܥܡܡܐ̈ ܂ ܕܡܢ ܝ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܣ̣ܟܝܢܝܢ ܘܨܪ ܂ ܟܝܢ ܡܢ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܥܘܬܪܝܢ̈ ܘܡܦܗܝܢ ܠܥܝܢܐ ܒܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ 4ܒܐܝܢܐ ܡܢ ܟܠ ܠܥܝܢܐ ܕܪܥܝܢܐ ܐܝܟ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܒܠܝܠܝܢ ܒܗ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܆ ܐܦ ܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ ܕܫܘܠܡܗ̣ ܒܗ̣ ܐܫܟܚܗ . ܟܕ ܠܐ ܟܠ ܬܗ̣ܝܪܐ ܘܪܒܐ ܆ ܕܒܗ̇ܘ ܫܘܪܝܐ ܕܫ̇ܪܝܘ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ
IšoAdiab:Epist ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ ܃ ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܢܬܐܠܨ ܠܡܗܘܐ ܟܕ ܩ̇ܒܠܢ ܟܠ ܕܗܘܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܨܬܐ ܗܘܬ ܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܬ ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ
BarḤadbš:FoundSch ܕܘܟ ܐ . ܬܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ : ܐܝܟ ܕܢܩܒܠܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܟܠ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܡܛܠ X ܛܒܝܒܘܬܗ̇ ܘܥܬܝܩܝܘܬܗ̇ : ܡܝ̣ܢ
BarEbr:CandSanc ܝܥܝܬܐ̈ ܐܘ̇ ܐܝܠܢܐ ܗܝ . ܐܢ ܡܢ ܥܩܪܗ̇ ܐܝܬX XX X ¹ . ܩܝܡܬܐ ܟܠ ܘXܢ̣̇ܦܫܐ ܘܠܘ ܝ̣̇ܘܬܢܝܐX ܝ̇ܗܒ ܠܗܝܢ ܀ </page><page> ܡ ܘܠXܝܢ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܘܢܣܬܝܟ ܒܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܟܠ ܕܬܣ̇ܦܩ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܣܦ̣ܩ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐ ܂ ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܗܒܬ ܠܗ . [X]ܐܬܩܒܥ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܙܩܝܦܐ ܒܥܕܢ ܫܬ ܫܥܝܢ̈ ܟܠ ܕܗܢܐ ܆ ܗܕܐ ܕܠܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܐܫܘܝܬܗ ܆ ܕܡܪܘܬܐ ܕܥܠ
SevAnt:CathHom ܝܘܡ ܚ̇ܙܝܢܢ ܠܗ : ܒܟܠܙܒܢ ܚ̇ܕܬܐ ܪܡ̇ܝܢܢ ܠܗ̇ ܥܠܘܘܝ ܟܠ ܇ ܗ̇ܘ ܢܘ̣ܗܪܐ ܡܬܗܘܢܢܐ ܘܠܐ . . ܡܬܩܪܒܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ
Eph:madFaith ܠܫܢ ܫܬܩܐX ܕܒܗ ܗ̣ܘ Xܡܡܠܠ ܐܒܐ ܥܡ ܚܒܝܒܗ ⁷ ܠܥܝܪܐ ܢܘܟܪܝ ܟܠ 8ܢܘܟܪܝ ܠܫܢܢ ܡܢ ܩܠܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܠܫܢ ܥܝܪܐ̈ ܢܘܟܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܆ ܐܝܟ ܟܠ ܒܐܣܟܡܐ ܡܒܝܐܢܐ ܃ ܢ̇ܣܒ </page><page> ܕܡܥܕܪܢܘܬܐ ܂ ܟܕ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ
Eph:madCarNis ܢܟܝܢ ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܕܫܚܛܘ ܘܩܪܘ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܒܫܡܗܝܗܘܢ̈ XX ܟܠ ܗܘ ܕܬܒܥ ܡܢܝܢܗ̇ [30] 4ܗܐ ܡܟܝܪܬ ܡܪܟ ܥܡܟ ܢܛܪܝܗ̇ ܡܢ
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܓܒܝܢ̈ ܆ Xܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ . ܘܠܓܘ ܡܝܗ ܚܕ ܐܓܘܓܐ XX3ܘܠܥܠ ܡܝܗ ܟܠ ܛܘ̇X ܘܪܚܝܠ ܥܘܫܝܗ XX6ܘܡXܢܝܝܝ ܛܘ̇X ܘܕܚܝܠ ܥܘܫܢܗ ܡ
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܐ ܠܟ ܣܪܐ ܫܡܥ ܒܩܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܒܐܝܣܚܩ ܢܬܩܪܐ ܠܟ ܙܪܥܐ ܟܠ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ . ܠܐ ܢܬܒܐܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܥܠ ܛܠܝܐ ܘܥܠ ܐܡܬܟ .
AntiTriThWrit ܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܆ ܐܘ ܫܐܝܠܐܝܬ ܘܒܦܢܛܣܝܐ ܒܠܚܘܕ ܘܫܡܐ ܕܚܕ ܟܠ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܬܬܘܕܝܐ ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ : ܠܒܪ ܡܢ
DidascApost ܢܓܕܦܘܢ ܘܒܩܝܡܬܐ ܠܐ ܢܗܝܡܢܘܢ . ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܟܠ X⁸ܘܒܢܒܝܐ̈ ܠܐ ܢܫܡܫܘܢ . X 1ܘܥܠ X X⁸ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
IšoMerv:ComOT ܨܠܡ ܘܕܫܪܟܐ . ܒ . ܠܐ ܬܐܡܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܓ . ܛܪ ܝܘܡܐ ܟܠ ܘܠܐ ܢܩܪܒܘܢ ܕܠܐ ܢܬܢܟܘܢ ܀ ܝ· ²[XX 1--17]ܐ . ܠܐ ³ܬܥܒܕ
P:Jer [AB] ܕܝܕܥܝܢ ܠܡܫܕܐ ܒܩܫܬܐ : ܫܕܘ ܥܠܝܗ̇ ܡܢ ܚܕܪܝܗ̇̈ : ܠܐ ܟܠ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ : ܘܢܩܡܬܐ ܕܗܝܟܠܗ . ܐܫܡܥܘ ܥܠ ܒܒܠ ܣܓܝܐܐ̈ :
Cyr:Epist ܦܪܘܣ ܘܐܚܪܢܐ ܟܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܬܝܕܥ ܟܠ ܗܘܐ ܦܓܪܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܢ
Eph:memHom ܕܚܛܝܐ ܗܘܐ ܐܦ ⁴ܡܟܬܡܐ ܘܗܐ ܝܘܡܢ ܥܒܝܕ ⁵ܬܝܒܐ XX 5ܚܘܪ ܟܠ ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ̇ 5X8ܚܘܪ ³ܒܗ ܒܗܢܐ ܬܝ̇ܒܐ ܟܐܢܘܬܐ ܕܚܝܠܬ ܥܠ
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܂ ܝܕܝܥܝܢ ܝܝ ܐܢܘܢ ܟܐܡܬ ܟܠ · ܘܠܡ̇ܢ ܕܦܝܣܐ ܦܝܣܐ ܂ ܘܠܐܒܘܢ ܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܕܢܬܬܢܝܚ ܆ ܢܦ̣ܩ ܘ . ܘ ܘܐ . ܙܠ ¹ܘܥ̣ܒܕ ܨܠܘܬܐ . ܟܠ . ܘܘܟܘܬ ܐܙܠ̣ܘ . ܟܡܢX ܒܬܪ ܕܐܚܫ̣ܡܝܢ ܚܢܝܢ ܘܐܙ . ܠ X
JnSol:OntheSoul ܐܢܫ ܐܝܬܘܗܝ ܒܚܕ ܪܥܝܢܐ ܕܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܐܚܘܐ ܦܘܪܫܢܗ ܟܠ ܕܟܝܢܗܘܢ ܘܒܫܘܚܠܦܐ ܕܨܒܘܬܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘ
BarṢal:ComGosp ܦܪܘܣ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܬܦܠܝ ܂ ܗܟܢܐ ܣܥ̣ܪܘ ܡܫܝܚܐ ܘܝܘܚܢܢ ܂ ܟܠ ܥܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
JnEph:EccHist ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬ̇ܬܚܬ ܐ ܠܚܒܪܗ ܘܢܚ̇ܘܐ ܕܡ̇ܫܦ̣ܠ ܆ ܟܠ ܝ-ܝ ܘܟܕ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓ̇ܒܐ̈ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܫܝ̣ܢܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܃
Tim1:Epist ܫܥ ܓܝܪ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܟܝܢܐ ܚܝܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐ ܫܠܝܐ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܕܚܝܘܬܗ̇ ܂ ܝ ܂
Tim1:Epist ܪܡܢ̣̈ ܠܐܠܗܐ . ܠܗܢܝܢ̈ ܕܝܢ 4ܕܝܬܝܪ ܡܟܢ̣̈ ܠ̇Xܟܒܐ ܟܠ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܡܪ̣ ܡܠܦܢܐ . ܐܠܐ ܠܗܢܝܢ̈ 3ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܕܒܝܫܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܚܛܝܐ̈ ܟܠ ܠܗܝܢ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠ ܕܡܚܒܝܢ ܠܗ . ܕܢܣܢܘܢ
Ath:Inc ܕܝܘܐ ܡܬܛܪܕ . ܡܢ̣ܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܠܚܫܐ̈ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܟܠ ܕܡܫܝܚܐ . XX Xܝ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܡܫܬܡܗ ܫܡܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܡܢ ܬܡܢ
JulRom ܝܘܡܝܢ̈ . ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܕܣܘܐ ܚܬܢܐ ܕܢܡܢܥ ܘܢܡܛܐ ܚܠܘܠܗ ܟܠ . ܛܘܒܝ ܠܡ ܝܘܡܐ ܕܗܠܝܢ ܥܠܝ ܢܣܡܟܢ . ܕܝܘܡܐ ܗܼܘ ܠܝ ܪܒܐ ܡܢ
Eph:madFaith ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܥܒܝܕܐ ܡܢ ܚܕ ܢܣܒܗ ܒܚܢܢܐ 289ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܪܒ ܟܠ ܥܒܘܕܗ </page><page> 285ܬܚܝܬ ܣܘܢܩܢܐ ܓܝܪ ¹ܣܡܗ ܕܢܪܓܫ ܡܢܘ ܙܐܢ ܠܗ
Chron1234 ܓܢܣܐ ܕܒܪܒܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܐܘܩܝܐܢܘܣ ܢܗܪܐ ܇ ܟܕ ܐܝܩܪܐ̈ ܥܡ ܟܠ ܡܫܬܡܥܢܐ̈ ܢܣ̇ܒܬ ܠܟܠܗܘܢ ܥ̇ܡܪܝ̈ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܂ ܕܗܐ ܓܝܪ
IšoMerv:ComPs ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܐܢ ܓܕܫܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܣܝܒܪ ܒܝܕ ܒܘܝܐܗ̇ ܕܣܝܡܬܐ ܟܠ X ܠܝ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܘܒܚܘܒܐ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܝܢܐ ܕܩܢܐ ܣܝܡܬܐ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܣ̇ܥܪ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܃ ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ ܆ ܝܕܥܐ ܐܢܐ ܕܩܐ̇ܡ ܟܠ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܆ ܕܥܕܟܝܠ ܐܝܟ ܕܥܡ ܒܪܢܫܐ ܕܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ
JacSer:memPraisTab ܬܘܕܝܬܐ ܬܬܩܪܒ ܠܟ ܀ ܡܢ ܐܓܢܐ̈ ܕܚܡܪܐ ܗܕܪܐ ܠܒܪܘܝܘܬܟ : ܟܠ ܀ ܡܢ ܦܬܘܪܢ ܩܠܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܢܙܕܡܪܘܢ ܠܟ : ܡܢ ܡܐܟܘܠܬܢ
IsaacNin:memColl ܙܘܥܐ309̈ ܀ ³⁵ 11ܒܥܕܢܐ ܕܡܫ̇ܪܐ ܟܠ ܇ ܒܦܘܠܚܢ ܥܠܡܐ ܟܠ ³³ܥܠܡܐ . 91 ܒܠܡܐܢܟ ܡܪܝ ܢܬܬܢܝܚܢ̈ ܇ ܢܦܫܬܢ̈ ³⁴ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq Xܠܐ ܥܝܠܐ ܗܘܬ ܒܬܥܕܠ ܢܣܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܠܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܪܚܝܐ̣ ܟܠ ܘܟܠ ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܡܙܕܒܢ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܂ ܘܚܢܘܬܐ̈ ܂ ܕܫܘܩܐ̈
Sahd:memSolitar ܐܢܫ ܢܗܘܐ ܡܒܙܚ ܒܟ ܘܐܡܪ . ܗܢܐ ܫܦܠܐ ܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܟܠ ܬܫܡܠܝܘܗܝ . ܠܐ ܢܥܒܪ ܡܢ̣ܟ ܚܣܕܐ ܗܢܐ̣ ܠܥܠܡ . X¹ ܐܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܫܡܗܐ̈ Xܐܡܝܪܢ ܠܐܒXܬܐ̈ ܂ ܐܦ ܗ̇ܘ ܟܠ ܃ ܒܗ̇ ܟX ܒܗ̇ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܠXܐ ܗܘ ܥXܐ ܠܢ ܕܢܬܪܥܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܡܚܡܣܢ ܗܘܐ ܒܡܠܐ̈ ܡܕܡ ܂ ܡܢ ܗܕܐ ܝ ܐܢܚܢܢ ܟܕ ܟܠ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܃ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܠܚܕ ܣܛܪ ܡܢ
JacSer:Epist ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘ̣ܗܝ ܂ ܕܢܫܢܐ ܝܝ ܝXܩܪܒܢ̈ X X - Xܢܐ X X - </page> ܟܠ ܠܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܨܒܝܢܐ ܫܦܝܪܐ̇ ܂ ܕܡܫܡܫ ܠܐܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ̣ ܂
LiberGrad ܐܢܫ ܣܦܩ ܕܢܫܡܥ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܗ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐ . ܗܘܬ ܟܠ ܟܠܢܫ ܫܪܪܐ ܕܡܟܝܟܘܬܗ ܘܕܚܘܒܗ ܓܠܝܐܝܬ : ܡܛܠ ܕܠܘ
JacSer:memNativ ܠܫܢܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܕܒܥܐ ܛܠܝܐ ܘܐܒܘܗܝ ܢܓܠܐ ܫܪܒܗ ܟܡܐ ܕܫܠܐ ܟܠ ܡܪܝܡ ܐܝܟ ܓܝܪܬܐ ܟܕ ܠܐ ܓܪܬ ܥܠ ܗܝ ܩܪܒܬ ܕܐܙܓܘܪ ܡܢܗ̇
P:Isa [AB] ܡܝܢ̈ : ܟܪ ܕܕܪܟ ܬܘܪܐ ܘܚܡܪܐ . ܘܝ ܠܕܒܐܙ . ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܟܠ ܥܒܐ : ܘܐܝܟ ܦܩܥܬܐ ܬܬܡܟܟ ܡܕܝܢܬܐ . ܛܘܒܝܟܘܢ ܕܙܪܥܝܢ ܥܠ
JnDalya:Epist : ܒܐ ܠܗܐ ܗ̇ܪܓ ܐܢܬ ܒܐܡܝܢܘ ܆ ܐ ܠܗܝܐ ܐܢܬ 10ܘܕܡ̇ܐ ܠܐ ܠܗܐ ܟܠ ܐ ܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ ܆ ܝܚܝܕܝܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ . ܘܟܕ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ
JnDalya:Epist ܙܘܥܝܢ̈ . ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܥܡܗ ⁸ܥ̇ܡܘܪܐ̈ . ܐܠܐ ܢܦܪܥܟ ܡܪܢ ܟܠ ⁷ܚ̇ܠܛ ܐܢܬ X ܒܣܘܘܚܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܠܒܟ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܇ ܡܫ̇ܢܐ
SevAnt:CathHom ܡܐ ܕܩ̣̇ܢܐ ܗܘܐ . </page><page> ܟܕ ܬܐܬܐ ܗܘܬ ܐܢܢܩܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܠܐ . . ܡܬܬܩܪܒܢܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܡܢܐ ܗܟܝܠ . ܠܐ ܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܟܠܕ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܥܒܕܐ ܛܒܐ ܆ ܨܒ̣ܐ ܬܘܒ ܕܢܒܢܐ ܕܝܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܡܒܥܕܬܐ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܐܬܬܠܡܕܘ : ܘܬܪܨ ܘܗ̇ܕܝ ܘܕܒܪ ܠܘܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܟܢܐ ܢ̇ܦܩܝܢ </page><page> XܘܒX ܒXܝX ܝXܠXܝX· XXܝX ܟܠ ܃ ܘܫܒܝܥܝܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܡܢܬܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂
SevAnt:Epist ܆ ܕ ܡܕܡ . ܟܕ ܓܝܪ ܫ̇ܩXܥܝܢܢ ܒܪܐ ܆ ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܐܒܐ ܆ ܒܪܐ ܟܠ ܡ̇ܥܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܒܟܠ ܡܣܬ̇ ܟܠܝܢܢ . ܕܒܪܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܕܐܒܐ .
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܢܨܚܢܝܢ̈ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܓܢܒܪܘܬܐ̈ ܕܣܥܝܪܢ̈ ܠܝ ܦܠܝܓ ܥܡܝ ܟܠ ܓܘܢܚܐ̈ ܒܡܕܒܪܐ ܬܗܪܐ̈ 120 ܒܣܝܢܝ ܙܘܥܐ̈ ܘܒܟܠ ܐܬܪܝܢ̈
DionAr:MystWritings ܢܗܝܪܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܒܘܥܐ ܕܨ ܡܚܐ̈ ܇ ܘܐܝܟ ܪܝܫ ܢܒܥ̣ܐ̈ ܟܠ ܗܟܝܠ ܡܬܝܕܥܢܐ̣ ܡܬ̇ܟܢܐ ܛܒ̇ܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܛܗܐ̈ : ܥܠ ܕܢܗܘܐ ܦܘܪܣܐ ܕܚܠܦ ܚܛܝܐ̈ ܢܚܫ : ܘܠܗܠܝܢ ܟܠ ܐܠܗܐ ܡܒܪܟܐ ܘܛܘܒܢܐ : ¹ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܚܫܐ̈ : ܘܡܒܪܝ ܡܢ
SynWestSyr ܙܢܐ ܕܒܝܫܬܐ ܣܓܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ⁴³ܡܗܝܡܢܐ̈ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܟܠ Xܒܐܢܛܝܘܟܝܐ X⁴² ܘܬܪܝܢ̈ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ
DionAr:MystWritings ܗܘ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܀ ܀ ܫܠܡ̣ܬ ܀ ( ¹X ) ܬܘܒ ܐ ܟܠ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܐ̣ܪܪܟ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ
Eph:madCarNis ܘܠܐ ܐܝܬ ܕܩ̇ܛܠ ܠܗ ܕܟܕ ܛܒ ܪܚܝܡ ܡܘܬܗ ܣ̇ܓܝ ܕܚܝܠ ܩܛܠܗ ܟܠ <page> 12ܣܒܐ ܕܟܠ ܡܘܡܝܢ̈ ܡܘܒܠܐ ܗܘ ܕܥܩܬܐ̈ ܠܡܘܬܗ ܡܣ̇ܟܐ
Ath:Inc ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬ̇ܐ ܗܘܐ . ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܕܗܢܐ ܒܠܚܘܕ . ܥܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܥܠ
sugSinfulWom&Satan ܚܘܒܝ̈ ܠܣܛܢܐ ܡܪܝ ܐܢ ܡܬܠܒܟ ܘܚܙܐ ܠܡܠܟܐ ܠܐ ܡܬܩܛܠ . ܟܠ ܕܫܡܥܘܢ ܓܢܐ . ܘܐܡܪܬ ܒܠܒܗ̇ ܕܐܢ ܐܙܠܢܝ ܗܘ ܫܒܩ ܠܝ
LiberGrad ܒܛܒܬܐ̈ . ܘܟܕ ܥܢܕ ܗܘܐ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܬܘ ܒܥܝܢ ܡܢܗ : ܟܠ ܘܠܐ ܐܒܐܫ ܠܗܘܢ : ܐܠܐ ܐܛܐܒ ܠܗܘܢ ܘܐܬܢܨܚ ܘܙܟܗ ܠܒܝܫܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܡܕܡ . ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܬܓܠܐ ܚܘܒܬܗ ܕܣܛܢܐ ܕܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܟܠ ܕܒܢܝܐ̈ : ܘܥܠ ܦܓܪܗ Xܘܥܠ ܚܘܒܐX⁵ 5ܕܐܠܗܐ ܝܩܪ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComPs ܣܘܥܪܢ ܡܡܠܝܐ ܠܥܒܝܕܐ̈ . ܘܒܥܓܠ ܪܗ̇ܛ ܦܬܓܡܗ . ܥܡܗ ܟܠ ܨܒܝܢܗ . ܘܐܝܕܐ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܢܗ ܘܒܫܪܪܐ ܡܣܬܬܐ . ܝܬܝܪ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܕܟܠܡܕܡ ܝ̣ܗܒ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܆ ܒܕ ܐܣܒܪ ܕܠܐ ܟܠ ܩ̣̇ܒܠ ܠܢܩܝܦܘܬܐ ܘܠܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܪܫ ܆ ܝ ܘܠܡܪܘܬܐ ܕܥܠ
Eph:madFaith ܢܦܩ ܡܢܗ ܓܪܒܐ ܡܛܡܐ ܟܘܠ </page><page> ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܪX ܟܠ ܐܒܥ ܟܠ ܓܠܝܐܝܬ ܐܬܦܪܣܝ X ܝ XX 15ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ X ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܩܕܫ
JnDalya:Epist ܣ̣ܬܪܐ̈ ⁶⁴ܕܒܗܘܢ ܚܙܬ ܗ̇ ܕܢܦܫܢ ܡܬܚ̇ܦܝܐ ܇ ܡܢ ܕܠܡܚܙܐ ܟܠ XX </page><page> . 1ddXdd 3ܝ . XX ³ </page><page> ܚ̇ܢܝܢܢ . ܥ̇ܠܐ ܡܪܝ ܡܢ ܩܕܡ ܚܙܬܢ ܆
SevAnt:madHym ܐܝ̇ܕܐ ܕܨ̇ ܒܐ ܕܢܫ̣ܟܚ . ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܣܪܝܩܘܢ ܆ ܟܠ ܡ̇ܢܝܢܐ ܕܝܠܗܝܢ . ܘܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܡ̇ܚܘܝܢ ܠܪܚ̇ܡ ܝܘܠܦܢܐ
ActsMiaphysites ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܠܒܝܫ ܕܣܥܪܐ ܐܘ ܕܠܒܝܫ 3ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ · ܟܠ 1ܠܗ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܡܡܠܠܐ̣ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܂
SynWestSyr ܕܘܟ ܡܬܟܢܫܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܟܠ ܕܟܠܗ̇ ܗܘܦܪܟܝܐ ܐܚܝܪ . . ܡܛܠ ܕܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ . XXܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܠܬܝ ܢܫܟܚܗ ܠܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܬܕܟܪܘ ܬܘܒ ܟܠ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ . ܐܬܕܟܪܘ ܠܫܪܝܪܐ ܕܐܡܪ
P:Lev [AB] ܦܘܪܫܢܝܗܘܢ̈ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܡܪܝܐ : ܝܩܕܐ ܫܠܡܐ . ܠܩܘܒܠܐ : ܟܠ ܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܢܩܪܒ ܩܘܪܒܢܗ ܡܢ ܟܠ ܢܕܪܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܐ ܕܫܡܥܝܬܘܢ̣ </page><page> ܐܠܐ ܐܡܪ ²ܒܠܒܟܘܢ : ܕܡܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܟܠ X . ܗܟܢ ¹ܐܡ̇ܪ ܐܦ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܥܣܪ : X ܠܐ ܠܡ ܬܫܬܓܫܘܢ ܥܠ
Ps-JacSer:SyrSongAlex Xܢܘ . . ܘܡܝܐ Xܢܥܒܕܝ . X X5ܐܡܪܐ ܐܪܥܐ ܢXܝܣܘܢ ܚܝܠܝ̈ ܟܠ Xܘܒ ܦܝܝܢ ܐܙܠܝܢ ܠܐX ܕܐXܘ ܡܝܗ . X53ܘܡܐ ܕܐXܚܒܠܘ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܒܟܝܢܐ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡܬܝܕܥ ܃ ܟܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܟܝܢܐ̣ ܂
P:Sam [AB] ܪܓܬܐ ܕܢܦܫܟ ܚܘܬ ܥܠܝܢ : ܘܚܢܢ ܢܫܠܡܝܘܗܝ ܒܐܝܕܐ ܕܡܠܟܐ . ܟܠ : ܒܥܒܐ ܒܓܒܥܘܬ ܒܢܚܠܐ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܫܝܡܘܢ . ܘܗܫܐ ܐܝܟ
LiberGrad ܕܩܢܐ : ܘܡܣܬܪܩ ܘܡܬܩܕܫ ܘܗܘܐ ܕܠܐ ܨܦܬܐ : ܘܗܘܐ ܪܥܝܢܗ ܟܠ ܥܠܘܗܝ ܘܦܪܩ ܠܗ . ܘܐܢ ܨܐܡ ܡܢ ܠܒܘܫܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܡܢ
JnSol:OntheSoul ܐܢܫ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥ ܗܘ ܡܢ ܛܒ ܠܗ ܘܡܢ ܒܝܫ ܠܗ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ . ܟܠ ܠܗ ܠܡܐܠܦ . ܥܠ ܚܫܐ̈ ܓܝܪ ܕܢܦܫܗ ܡܢܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܗܘܢ .
JacSer:memWomJesusMet ܚܘܠܡܢܝܢ̈ ܀ ܩܪܝܗܝ ܝܘܐܪܫ ܡܛܠ ܒܪܬܗ ܕܟܪܝܗܐ ܗܘܬ : ܘܐܙܠ ܟܠ ܢܝܣܢ ܕܠܥܩܪܐ̈ ܓܘܢܐ̈ ܡܠܒܫ : ܘܒܗ ܐܨܛܒܬܗ ܟܪܝܗܐ̈ ܘܩܢܘ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܡܬܓܫܫܢܐ ܘܡܫܚܐ . ³ܗܟܢܐ ܦ ܦܘܠܘܣ . ܡܛܠ ܟܠ ܝ̇ܠܕܬ̇ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ ܐ . ܝܬܘܗܝ ܡܢ
Eph:madNativ ܦܘܡܝܢ̈ ܒܗܢܐ ܝܘܡܗ ܕܡܘܠܕܟ ² 1ܐܬܩܛܠܘ ܗܘܘ ܝܠܘܕܐ̈ ܡܛܠ ܟܠ X¹ܐܘܠܕܝܢܝ </page><page> ܫܘܚܠܦ ܩܠܐ ܘܒܪ ܩܠܗ ¹ ܥܘܢܝܐ : ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
EliaNis:Chron ܫܢܬ ܐ ܕܐ ܬ ܒܗ̇ ܝܪܚܐ ܟ̇ܒܝܫ ܃ ܘܗ̇ܘܐ ܡܘܠܕܗ ܕܬܫܪܝ ܩܕܡ ܟܠ ܪܝܫ ܫܢܬ ܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܝܘܡܐ ܕܬܪ ܢܒܫܒܐ ܀ ܝ̤ ܩܢܘܢܐ ܕܐܪܒܥܐ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܬܒܝ̈ ܐܪܥܐ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܦܘܡܢ ܡܡܠܠ ܚܟܡ ܘܐ ܂ ܘܪܢܝܗ ܕܠܒܢ ܟܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܓܝܘܪܐ̈ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ ܂ ܨܘܬܘ
JacSer:mem6DaysDay4 ܝܕܥܢ̈ : ܡܢ ܟܠ ܚܟܡܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܝܢ̈ ܕܐܪܥܢܝܐ̈ ܀ ܛܥܘ ܟܠ ܕܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ ܒܐܣܟܡܝܗܘܢ̈ ܀ ܘܪܡܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܢ
Eph:madFast ܡܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܒܗ ܡܟܝܟܘܬ ܢܦܫܐ ܘܚܘܒܐ ܨܝܕ ܡܪܢ ܐܦ ܨܝܕ ܟܠ ܕܬܗܘܐ ܡܥܡܪܐ ܕܒܟ ܢܫܪܐ </page><page> X ܣܓܝ ܪܚܝܡ ܨܘܡܐ ܩܕܡ ܗ̇ܘ ܒܚܪ
BarKoni:ScholUrm ܐܡܬܝ Xܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐX ܥܡܘܛ ܫܡܫܐ ܒܡܣܩܗ ܘܒܗܘܪܝܢ ܟܠ X ܕܡܘܬܐ ܕܢܣܝܢܐ ܐܦX ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܚܙܝܢẌ ܕܢܬܝܕܥܢ̈ .
ActsMiaphysites ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܦ̣ܢܐ ܠܕܘܟܬܗ ܂ ܘܗܟܢܐ ܦܢܐ ܗܘ̣ ܛܘܒܢܐ ܠܕܝܪܗ ܟܠ ܦܩ̣ܕ ܕܟܠܗܘܢ 1ܩܕܝܫܐ̈ ܕܒܐܟܣܘܪܝܐ 2ܐܝܬܝܗܘܢ ܆
P:Esd [AB] ܚܕ ܡܢ ܦܘܠܚܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܠܗ . ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܐܚܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܟܠ . ܘܬܪܥܐ̈ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܒܝܬ ܬܪܥܐ̈ . ܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܢܥܒܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܘܥܡ ܟܠܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܢܩܪܒ ܓܘܢܐܝܬ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܕܐ̇ܠܨ ܠܗ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡܗ̣ ܐܢ ܕܙܢܝܘܬܐ ܘܐܢ ܕܚܡܬܐ ܘܐܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ . ܐܦ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܚ̇ܐܫ ܗܘܝܬ ܡܕܡ ܝ XXXX ܘܫܘܒܚܐ ܟܠ ܗܘܬ ܡܠܦܢܘܬܐ : ܒܗ̇ܘ ܙܢܐ ܕܐܢܬܘܢ XXܐܣ̣ܒܪܬܘܢ ܆ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm · ܟܠܗ ܗ̇ܘܐ ܠܦܘܠܓܐ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܇ ܟܕ ܠܐ ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܟܠ ܠܗܘܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܗܢ̣ܝܢ̈ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܂ ܐܬܪܐ ܓܝܪ̣ ܘܠܐ
JacSer:mem6DaysDay2 ܒܪܝܬܐ̈ ܒܪܡܙܐ ܟܣܝܐ ܘܐܝܟܢܐ ܪܗܛܘ ܟܠ ܬܘܩܢܝܢ̈ ܒܚܝܠܐ ܟܠ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܘܓܠܐ ܠܥܠܡܐ ܥܠ ܒܪܘܝܗ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܘܐܝܟܢܐ ܩܡ
Sahd:BookPerf ܕܟܪܣܛܝܢܐ XX ܗܘ ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܣܟܠܘܬܗ ܬܘܒ ܒܪܘܓܙܐ ܢ̇ܬܩܫܐ ܟܠ ܡܢܗ ܒܝ̣ܫܐܝܬ . [69]ܘܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܪܚܝܩܐ ܗܝ ܗܕܐ̣ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܬ ܒ ܥܠܝ̇ ܂ ܡܛܘܠ ܥܠܬܐ ܘܣܟܠܘܬܐ ܕܚܛܗܐ ܕܐܕܡ ܐܒܘܟܘܢ ܟܠ 1ܘܗܫܐ ܐܬܚ̇ܙܝܬ 2ܠܟܘܢ ܒܕܡܘܬ ܐ ܝ ܂ ܕܐܢܫܘܬܐ̣ ܂ ܕܐܫ̇ܠܡ
P:Neh [AB] ܡܕܡ ܕܚܝܒܝܢ ܠܢ . ܘܚܢܢ ܒܫܢܬܐ ܕܫܒܥ ܢܫܒܘܩ . ܘܐܫܪܢ ܥܠܝܢ ܟܠ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܠܐ ܢܫܩܘܠ : ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܗܝ . ܘܢܫܒܘܩ
SilwQard:ScholUrmApp ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܕܝܠܝܬܐ ܚܕܢܝܬܐ ܡܣܟܠܐ . ܨܒܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܕܡܫܘܕܥܢ̈ . ܒܢܬ ܩܠܐ̈ ܪܦܫܝܛܢ̈ : ܫܡ ܢܦܫܐ ܐܘ ܪܘܚܐ : ܐܘ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܫ̇ܪܐ ܡܢܗ ܐܟܬܐ ܘܗ̇ܝ ܕܥܘ̇ܠܐܝܬ ܬܢܟܬܘܢ ܠܢ ܘܬ ܟܠ ܐ · ܢܡܘܣܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟܘܢ ܬܒܚܢܘܢ ܂ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ¹³ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܕܢܫܬܪܐ . ܘܡܛܠ ܕܫܪܝ ܐܦ ܟܠ ܓܝܪ ܨܝܕ ܗܢܐ ܟܠܗ ¹²ܪܘܫܥܐ ܪܗ̇ܛ . ܐܝܟ ܕܢܐܡܪ ܕܐܢܢܩܐ ܡܢ
Chron1234 ܕܘܟ ܬܪܣܝܬܐ̈ ܘܚܫܚܬܐ̈ ܀ ܘܟܕ ܐܬܛܝܒ ܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܟܠ ܕܚܕܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܝ ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܥܡܗܘܢ ܘܢܫܕܪܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܬܕܟܝܬܐ ܘܕܫܪܟܐ ܀ X4ܝ ⁴[XX|ܗ̇ܝ ܕܐܘܕܐ̈ ܡܚܪܟܐ̈ ܆ ܥܠ ܟܠ ܒܓܡܘܪܬܐ ܚܙܝܗܝ ܆ ܕܢܚܘܐ ܕܒܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܕܐܪܡܝ ܡܪܢ ܢ̇ܣܒ
Pall:LausHist ܡܚܘܢ̈ X ܕܐܝܕܗ X ¹¹ܣܐ̇ܡ ܗܘܐ̣ ܝ²ܢ ܐܘ X X67ܡܫܚܐ X ܟܠ XX ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܒܝܠܐ X ddܒܢܝܡܝܢ </page><page> 1·2 91 ܘܥܠ