simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugCherub&Thief ܕܐܦܢܝܬ ܠܐܕܡ ܕܛܪܝܕ ܗܘܐ . ܘܠܓܝܣܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܫܐܠ ܦܬܚܗ ܟܠ ܙܩܝܦܐ ܕܗܘ ܪܥܝܢ ܕܡܢ ܓܢܣܟܘܢ ܠܐ ܢܬܓܠܙ ܬܘܕܝܬܐ ܠܟ ܡܪܐ