simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugAbraham&Isaac ܫܥ ܠܝ ܚܝܪܢ̈ ܐܒܪܡ ܚܝ ܗܘ ܒܪܘܡܐ ܗܘ ܕܐܦܩܢܝ ܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܟܠ ܕܩܛܠܐ ܥܠܝ ܫܡܛܬ . ܚܙܝ ܥܪܒܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗ̇ ܠܐܡܝ ܕܥܝܢܝܗ̇̈