simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܗܟܝܠ ²ܕܡܛܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܢ̇ܦܠ ܬܚܝܬ ܒܥܬܐ ܟܠ ܓܠܝܐܝܬ ܕܡܬܩܠܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܘܟܝܠܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܟ .
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܬܗܦܟ . ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܟܣܢܘܬܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܟܠ : ܘܒܡܬܠܝܗܘܢ̈ : ܐܬܗܦܟ : ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܬܬܝܠܦ ܣܘܟܠܐ ܀ ܨܝܕ
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ ܫܡܗܗ ܚܫܘܫܐ . ܘܥܘܩܒܐ ܚܬܝܬܐ : ܕܗ̇ܝ ܕܠܚܫܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܚܫܘܫܐ ܘܡܩܒܠܢܐ ܕܚܫܐ̈ . ܒܐܝܠܝܢ ܕܟܬ̣ܒ ܗܫܐ : ܘ܏ܠܐ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܚܕܪܝܗܘܢ̈ ܐܣܛܘܐ̈ . ܒܬܐ̈ . ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܕܝܘܐ ܐܘ ܡܢ ܪܘܝܘܬܐ . ܟܕ ܚܫܟ ܐܬܪܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܩܛܐ .