simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܐܘܠܢ̈ ܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢܢ ܡܛܘܠܬܗܝܢ . ܕܢܫܬܘܐ ܠܡ̇ܣܒ ܐܢܝܢ̈ ܟܠ . ܒܗܠܝܢ̈ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܚܕܝܢܢ ܘܠܝܐܝܬ . ܘܗܢܝܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܡ̇ܢ̣ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܐܪܬ ܡܘܠܟܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܓܡܝܪܘܬܗ̇ . ܟܠ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ̣ ܣ̣ܡܢܢ ܡܠܬܐ ܡܚܦܛܢܝܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܇ ܩܕܡ
Sahd:BookPerf ܣܘܦܝܢ̈ ܫ̣ܪܐ ܘܡ̇ܡ̣ܠܟ . ܘܐܚܝܕ ܟܠ̣ ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ . XX ܟܠ ܕܟܝܢܗ ⁸ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܓ̣ܢܝܙ . ܘܒܪܒܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܥܠ