simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܠ ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ
ChronMin ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ ܟܠ ܂ ܝܕ ܂
ChronMin ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ ܟܠ ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ
ActsMiaphysites ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܇ </page><page> ܕܒܟܠ
BarAphton:ActsSev . ܠܐ ܘܟܝܠ ܟܠ ܟܠܗ ܢܡܐܢ ܒܡܢܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܟܕ ܡܢ ܟܠ ܪܥܐ ܠܘܬ ܢܛܝܬܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܡܪܚܡܢܐ ܘܣܝܓܝ
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܐܕܪܟܗ ܂ </page><page> ܟܠ ܠܫܢ ܂ ܗܠܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܟܠ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ
MiaphysiteDocs ܬ XܠܝX ܠܝX ܟܠ ܕ ܢ ܕܩ̇Xܪܐ
BarḤadbš:FoundSch ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ . ܟܠ ܕܒܗܠܝܝܢ ܐܪܘܗܝ ܠܐ
SevAnt:madHym ܐܢܬ ܐܡ̣ܪܬ ܡܪܐ ܟܠ ܕܪܚܡܐ̈ ܨܒ̇ܐX .
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܬܡܠܠܘܢ XXܢ . ܟܠ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܢܚܝܗ̇
SevAnt:madHym . ܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ ܟܠ X ܆ ܘܠܦܘܡܐ̈
JnRufus:Pleroph ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܕܝܪܝܐ̈ ܢܩܒܠ
SevAnt:CathHom ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ
BarḤadbš:Acts ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܟܠ ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ
MartOrient ܕ ܝܫ̣Xܝܘ ܒXܘ ܟܠ : ܝܝܐ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܐܚܒ ܡ̣ܢ
BarKoni:Schol ܐܣܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܥܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܣܬܩܒܠ ܥܒܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܦ ܗܟܢܐ ܒܪܐ ܟܠ ܘܡ̇ܫܪܡܗ ܀ ܐܢܕܝܢ
EliaNis:Chron ܒܒܓܕܕ ܕܬܩܠ ܗܘܐ ܟܠ ܩܘܦܣܐ ܡܐܐ ܙܘܙܐ̈
EliaNis:Chron ܕܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܐܝܬ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܠܬܝܢ
HistChurchEast ܪܒܐ ܇ ܥܠ ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܝܗ̣ܒ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܚܙ̇ܝܢܢ ܕܥܡ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܒܠܫܢܐ
SevAnt:Epist ܠܘ ܠܗX ܡܢ ܟܠ ܪܘܫܥX ܐܝܬܝܗ̇ ܇
AntiTriThWrit ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ ܟܠ ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ
Cyr:ComLuke ܕܫܪܝܪܐ ܂ ܝ ܟܠ ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܦܣ ܟܠ ܟܠܗ ܕܒܠܥܕ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ
PhiloxMab:TenMem ܗܪ ܕܝܝܢ X ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬ ܥܠܬܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܬܟܝܠ ܥܠ
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ
SevAnt:CathHom ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ
Chron1234 ܘܐܬܬܕܝܢ ܂ ܘܐܬܒܙܙ ܟܠ ܕܩ̇ܢܐ ܗܘ̣ܐ ܂
JnEph:ActsEastSaints ܇ ܕܠܐ </page><page> ܬܘܗܝܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܘXܐ
Chron1234 ܟ̇ܠܗ ܥܠܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܕܪܚܝܩ ܗܘ̣ܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܢܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܕܟܫܪ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ ܟܠ ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ
JnEph:ActsEastSaints ܪܛܢܐ ܕXܕܝܦܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ
BarṢal:ComGosp ܒܟܢܘܢ ܂ ܟܕ ܟܠ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܬ̈ ܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܗܠܝXܢ ܕܐ̇ ܟܠ ܩܪܨܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܇
SevAnt:LuqGramm ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܣ XܝXܪ ܂ ܟܠ ܝXܐ ܕXXܒܐ XܢXܬ] </page>
JnEph:EccHist ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓ̇ܒܝܢ̈ ܆ ·X
SevAnt:CathHom ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܥܢܘܝܢ ܟܠ ܐܕܫ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܐܟܚܕܐ
BarEbr:CandSanc ܘܠܒܪܐ ܕܒܒܪܘܬܢܘܬܗ ³ܥܠܬܢܝܘܬ ܟܠ ܥܠܬܢܐ ܡܬܬ X
JacSer:Epist ܂ ܘܬܫܝܩܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܠܗ ܟܪܝܟܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm Xܝ ܂ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܡ̣ܦܠܚܝܢ . ܐܠܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComGosp ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܠܘܬ ܟܠ ܦܬܓܡܐ ܢܣܝܡ ܠܚܝܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗ ܡܢܝܢ
BarEbr:CandSanc ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ
SevAnt:CathHom ܚܝܠܬܢܐ : ܘܒܝܕ ܟܠ ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ̇ ܒܫܦܝܪܘܬ
SevAnt:CathHom ܩܕܝܫܐ ܀ XX </page><page> ܟܠ ܟܡܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ
SevAnt:CathHom ܒܗܠܝܢ : ܘܡܢ ܟܠ ܕܘX ܢܪܪ̣ܐ X
BarEbr:CandSanc ܡܫܬܓܪܐ ܒܦܓܪܐX ܡܢ ܟܠ ܗܕܡ ܡܢܬܐ ܡܕܡ
SevAnt:CathHom . ܐܡܢ . ܟܠ ܕܝܢ ܕܩ̇ܪܐ ܒܦܢܩܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܦܐܝܐ ܢ-ܨܘܪ
BarEbr:CandSanc ܫܐܕܐ̈ . ܘܟܕ ܟܠ ܢܒܝܐ ܕܡܬܢܒܐ ܘܬܕܡܘܪܬܐ
BarEbr:CandSanc . ܟܐܡܬ ܒܝܕ ܟܠ ܙܘܥܐ ܕܡܬܚܕܬ ܢܛܚܐ
PhiloxMab:epPatricius ܒܗܘܢX . ⁴ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ
BarEbr:CandSanc ܠܗܠ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܙܢܐ ܕܩ̇ܠܘܛܘܬܐ ܓܠܝܐ
Eph:ComGen&Exd . ܛܠܡܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܬܕܡܪܢXẌ ܕܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ
Eph:madFaith ܕܬܗܪܐ ܐܢܝܢ ܡܪܝ ܟܠ ܕܣܒܠܬ 1ܚܠܦ ܗܘ
Nars:memCreat ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܟܠ . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܢܬܩ̇ܛܪܓ . ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܆
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܕܠܡ̣ܛܦܘ ܘܠܡܫܓܘ ܟܠ ܟܘܬ̣ܡܐ ܘܛܘܠ̣ܫܐ :
SevAnt:CathHom ܕܝܠܗ ܀ ¹ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܟܝܠ .
Eph:madLuqHeres ܢܒܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫ̇ܒܩ ܟܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܚܣܐ
SevAnt:CathHom ܕܡ̇ܕܒܪܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܨܘܡܐ . ܟܕ ܟܠ ܚܕ ܝܘܡܐ ܚܕ
JacSer:memLuqJews . 1 ) </page><page> ܟܠ ܕܩ̇ܪܐ ܢܨ ܠܐ
Eph:madParad&LuqJul ܕܫܪܒܬܐ³̈ 1ܡܘܫܐ ܡܬܠܡܕ ܟܠ ܠܣܦܪܘܗܝ̈ ܫܡܝܢܐ̈ X
SevAnt:CathHom ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚ̣ܝܕ ܟܠ ܐܟܚܕܐ ܡܣ̣ܬܓܕXX .
PhiloxMab:TenMem ܥܠܡܢܝܬܐ : ܐ̇ܘ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܐܢܐ ³ܥܠ ܟܠ ܕܓ̇ܙܪ . ܥܠ
HomEpiph ܡܚܘܝܢܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ . ܟܠ ܐܢܫ ܒܚܒܪܗ ܒܗ
SophrJer:epArcadCyp ܐܝܬܝܗ̇ ܚܠܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܕܒܫܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ
JnDalya:Epist ܗ ܝ¹ X0ܒܫܘܘܟܢܐ̈ ܟܠ ܕܪܐ̇ܓܐ ܢܦܫܟ ܕܪܓܬܗܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܘܢܐ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܫ̇ܡܥ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ ܟܠ . X 1ܠܚܘܒܠ
PhiloxMab:TenMem ܘܒ̇ܥܝܢ ܒܠܝܠܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ : ܟܕ
BarEbr:CandSanc . ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠ ܬܚܦܝܬܐ ܬܟܣܝܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܡܕܡ ܆ ܘܐܠܐ
Eph:madNativ ܙܪܥܗ̇ ܕܢܚ ܡܚܐ ܟܠ 14ܐܕܡ ܐܪܡܝ ܗܘܐ
BarEbr:CandSanc X ܘܡܫܬܥܠܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܩܪܐ ܐܠܗ
Hom6thCent ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . ܘܬܘܒ ܗܪܟܐ
BarEbr:CandSanc ܩ̣ܛܠܐ ܕܝܬܝܪ ⁵⁸ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ . ܟ
JacSer:turgFestHom ܘܝ̇ܗܒ ܠܟܘܠ ܐܬܪܘܢ̈ ܟܠ ܥܘܬܪܝܢ̈ X ܒܚܟܡܬܐ
Eph:madChurch ) ³ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܟܠ ܠܬܠܬܐ ܠܐܒܐ ܘܒܪܐ
P:1Chr [AB] . ܘܚܪܒܘ ܟܠ ܫܪܟܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܠܥܡܠܩܝܐ̈
P:1Macc [AB] ܘܐܚܕܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Sahd:BookPerf ܘܠܝܐܝܬ . ܘܗܢܝܐܝܬ ܟܠ ܐܘܠܢ̈ ܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܐܙ̣ܠ ܙ̣̇ܒܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ
JacSer:memMarEph ¹ܕܗܐ ܡܬܝ̇ܒܠ ܥܠ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܆ ²