simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ </page><page> ܕܡܪܢ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ
ChronMin ܂ ܝܕ ܂ ܒܝܫܐ ܬ ܓܝܪ ܡܬܬܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܫܕܝܘ ܗܢܘܢ̈ ܟܠ ܂ ܘܗܢܘܢ̈ ܕܠܥܠ ܡܗܠܢܐܝܬ ܩܥܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ
ChronMin ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠܬ[ܗ̇ ܕ]ܗܕܐ ܟܣܐܪܝܢ ܫ̣ܪܟ ܟܠ ܒܗ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܨܪܪܘܢܐ ܂ ܘܣܓ̇ܝ ܝ ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ
ActsMiaphysites ܟܠܗ̇ ܇ </page><page> ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢ̇ܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ 1ܡܫܬ̣ܡܥ ܟܠ ܒܩܥܬܟܘܢX ܀ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܚ̇ܝܕܘX ܆ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ
BarAphton:ActsSev ܟܠܗ ܢܡܐܢ ܒܡܢܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܟܘܠܝܘܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܝܢ ܟܠ X X X ܛܒܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܢܦܫܐ : ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܒܐܐܪ ܡܚܝܐ . ܠܐ ܘܟܝܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܪܥܐ ܠܘܬ ܢܛܝܬܐ ܟܘܠܗ ܕܐܝܟ ܒܪܗ ܐ[ܚܪܢܐܝܬ ܢܬܚܕܬ ܬܡܢ ܟܠ ܂ ܒܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܘ[ܬܚܬ] ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܙܒܢܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܢ
Denḥ&AḥudTagr:Acts : ܡܪܚܡܢܐ ܘܣܝܓܝ ܪܚܡܐ̈ ܘܚܢܢܐ : ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠܝXܘܘܢ X ܟܠ ܩܕܡ ܐܠܝܗܐ ܩܥܕ ܘܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ· ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܠܫܢ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܛܘܥܝܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܣܓܝܘ ܟܠ ܂ ܘܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܢܗܪ ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ ܂ </page><page>
BarṢal:ComLiturg ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠ ܂ ܐܦ ܗܫܐ 1ܒܩܦܝܣܘܬ ܐ ܂ ܠܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܬ ܐܘܪܝܐ ܟܠ XܘܝXܝX ܪ ܂ XܘXܒX · ܃ · </page><page> ܛܝܒܘܬܐ ܃ ܠܡܘܕܝܢܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ ܝ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ ܟܠ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܂ ܕܚܕ ܗܘ̣ ܠܡ ܐܠܗܐ ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ
MiaphysiteDocs ܕ ܢ ܕܩ̇Xܪܐ ܒ[ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܢܨܠܐ 5]ܚܠܦܝ ܒܨܝܕܐ ܘ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܟܠ ܐܢܬ ܠܝ ܟ̇ܬ[ܪ Xܢܬ ]ܝ ܐܘ ܩܪ̈ ܫ ܒܟܠ ܐܚܘܢ ܫܠ̣ܡ ܬ XܠܝX ܠܝX
BarḤadbš:FoundSch ܕܒܗܠܝܝܢ ܐܪܘܗܝ ܠܐ ܝ ܡܬܥܘܟ ܡܢ ܕܝܠܗ ܀ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܚܟܡܬܗ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܝܬܐ . ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ ܚܝܠܗ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ .
SevAnt:madHym ܕܪܚܡܐ̈ ܨܒ̇ܐX . ܪܨܘ ܓX ܕܠܐ ܢܛ̣ܥܐ ܠܡܥܒܕ ܙܕܩܬܐ̈ ܟܠ ܐܠܗܐ ܠ̇ܡܘܕܝܘ ܠܟ ܘܝܡܢܘܬܐ XX . ܪܨܗ ܒ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪܬ ܡܪܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܢܚܝܗ̇ . ܘܟܠ ܡ̇ܝܢ ܕܐܫܟܚ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ̇ . ܟܠ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܕܬܡܠܠܘܢ XXܢ .
SevAnt:madHym X ܆ ܘܠܦܘܡܐ̈ ܕܝܠܢ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܕܝܠܟ X ܡܠ̣ܝ ܒܝܒܘܬX ܡܢ ܟܠ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܣܛܪ ܡܢ ܠܫܢܐ ܡ̇ܡܠ ܗܘܐ . ܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ
JnRufus:Pleroph ܕܘܟ ܕܝܪܝܐ̈ ܢܩܒܠ Xܘ ܛܘܒܬܢܐ ܙܐܢܘܢ : ܘܕܚܘܫܒܗ ܕܟܠܚܕ ܟܠ . ܘܟܕ ܥܝܕܐ ܟܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܟܠ ܘXX ܘܘXXܘX ܪܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ eX ܘii ܘ ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ
BarḤadbš:Acts ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ . ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܡܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܩܛܝܢܝ̈ ܗܦܟܬܐ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܒܙܢܐ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ .
MartOrient : ܝܝܐ . ܒܝ ܪܚ ܩܢXܘ ܩܕܝ ܡ ܒܫܬܐ ܘܥܣܪܝܝܢ ܒܕܝܘܢܝܐ̈ ܟܠ ܕ ܡXܝܢ̈ ܡܘܕ̈ ܝܝܐ ܘܢܟܝܐ̈ . ܘܝܘܡܝXXܘ̈ ܕ ܝܫ̣Xܝܘ ܒXܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̇ܢ ܕܡܐܚܒ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܝܠܝܕ ܂ ܗ̇ ܃ ܒܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܬܐܡܪ ܟܠ ܡܐ ܕܠܟ ܂ ܘܐܢ ܝ̇ · ܠܓܒܝܠܬܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܃ ܐܦ ܠܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ
BarKoni:Schol ܡ̇ܢ ܕܡܣܬܩܒܠ ܥܒܕܝܢ ܥܐܕܐ ܂ ] ܕܘܣܬܝܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܡܪܝܐ̈ ܟܠ ܥܒܕܝܢ ܝ ܥܐܕܐ ܂ [ܠܒܪ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܣܘܒܐ̈ ܐܣܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܥܡ
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ̇ ܟܠ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܡܐܪܙܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܕܡ ܣܓܝܐܐ ܐܘ ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:Epist ܘܡ̇ܫܪܡܗ ܀ ܐܢܕܝܢ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܢܘܐܝܠ : ܡܝܢ ܐܠܘܘܬܐ ܟܠ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐ̇ ܫܬܘܬܦ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܚܕ ܬܘܒ ܐܦ ܗܟܢܐ ܒܪܐ
EliaNis:Chron ܩܘܦܣܐ ܡܐܐ ܙܘܙܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ ܦ̣ܬܚ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܛܪܣܘܣ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܕܦXܢ ܝܪXܟX] ܂ ܒܗ̇ ܢܚ̣ܬ ܒܪܕܐ ܒܒܓܕܕ ܕܬܩܠ ܗܘܐ
EliaNis:Chron ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܝܘܡܐ ܀ ܥܠ ܐܬܘܬ̈ ܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܀ ܦܘܩ ܡܢ ܟܠ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܐܬܘܢ̈ ܂ ܬܪܫܥ̤ ܘܫܪܟܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܐܝܬ
HistChurchEast ܕܡܬܚܙܐ ܝܗ̣ܒ ܠܗ X X X ܒܪܘܝܗ . ܘܗܕܪܗ ܘܫܒܝܚܐ ܥܒܕܗ ܐܝܟ ܟܠ ܐܕܡ </page><page> ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ . ܘܡܪܘܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܪܒܐ ܇ ܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܪ ܐܢܫ ܒܠܫܢܐ ܕܝ̇ܕܥ ܡܠܠܘ ܥܡܗ ܂ ܥܡ ܢܘܚ ܣܘܪܝܐܝܬ ܂ ܘܥܡ ܟܠ ܣܘܓܐܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܂ ܐܝܢܘ ܠܫܢܐ ܕܡܡܠܠܝܢ ܒܗ ܂ ܚܙ̇ܝܢܢ ܕܥܡ
SevAnt:Epist ܪܘܫܥX ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܢXܝXܪܝ̣ܝ ܕܢܐܡܪܝܘܘܝ ܐܐܒܐ ܕܡܝܢ ܟܠ ܕܡXܝܝܐ ܝܝܐܐ ܗܘ ܪXܝܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝ̇ܢ ܠܘ ܠܗX ܡܢ
AntiTriThWrit ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܀ ܀ ܦܬ̣ܚ ܐܦܢ ܗܫ̣ܐ ܐܕܢܝܟ̈ ܟܠ : ܡܡܪܚ ܠܡܦܪܫܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܆ ܟܕ ܩܢܘܡܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܕܥܠ ܢܦܫܗ̇ ܐܬ̣ܦܠܓܬ̣ ܚ̇ܪܒܐ ܂ ܘܟܠ ܟܠ ܚܘܫܒܐ̈ ܓܘܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ̣ ܂ ܒܪܡ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܫܪܝܪܐ ܂ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗ ܕܒܠܥܕ ܡ̣ܢ ܩܪܝܒܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘ ܘܩܢܗ ܟܠ ܝܘܩܢܗ ܕܡܪܢ ܕܘܟܬ ܩܢܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܡܠܝܢ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܦܣ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡܠܚܐ ܬܦܟܗ ܃ ܒܡܢܐ ܬܬܡܠܚ ܂ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܘܕܠܐ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܃ ܘܕܠܐ ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܠܝܬ ܥܠܬܐ ܕܪܫܝܢܐ : ܐܝܢܐ XX X X X X </page><page> ܗ ܪܝܢ̈ ܝܘ̈ ܕ ܪܝܣ ܟܠ ܕ . ܗ ܚܙ ܕ · ܘ X ܒܪ ܝܪ ܕܡܣܪܚ ܪ ܪ ܝܕ ܕܡܫܟܚ ܡܕܢܚ . ܗܪ ܕܝܝܢ X
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܕܬܟܝܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܀ ܘܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܣܗܕܘܬܐ ܟܕ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܠܘ ܝ ܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪ ܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܐܠܐ ܥܠ
Babai:BookUnion ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ ܗܠܝܢ ܕ ܂ ܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠ ܃ ܠܐ ܩܕܡܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܡ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ
SevAnt:CathHom ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡ̇ܩܒܠ . ܠܗ̇ܘ ܩܪܝܢܐ ³ܕܒܝܠܝܐ . ܟܠ ܘXܪXܝXܐ . ܗܠܝܢ ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ .
Chron1234 ܕܩ̇ܢܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܢܫܘܗܝ̈ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܡܙܕܒܢܘ ܐܙܕܒܢܘ ܀ ܝ ܂ ܝ ܟܠ 2ܒܡܘܨܠ ܙܒܢܐ ܕܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܃ ܐܬܠܒܟ ܘܐܬܬܕܝܢ ܂ ܘܐܬܒܙܙ
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܘXܐ ܇ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܛܢܢ̣ܗ ܘܛ̇ܘܝܒܗ ܘܚܪܝܦܘܬ ܟܠ . ܟܕ ܥܡ ܡܠܬܗ̣ ܒ . . ܥܒܕܐ ܣ̇ . ܥܪ ܘܘܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܐ </page><page> ܬܘܗܝܐ
Chron1234 ܕܪܚܝܩ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܚܫܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝܘXܐ ܝ ܘܟ̇ܐܒ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗ̣ܢܘܢ ܐܘܪܗܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟ̇ܠܗ ܥܠܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂ ܘܠܐ ܢܣܒܥ ܓܒܪܐ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܘܠܒܗ ܕܚܟܝܡܐ̣ ܟܠ ܡܘܣܦ ܂ ܘܕܒܥܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܠܗܐ ܢܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܕܟܫܪ̣
Ps-Zach:EccHist ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ ܕXܙܠܢ̈ ܢܫܐ̈ ܘܚܢ ܙܩܪܝܢ ܟ ܢܫܐ̈ ܟܠ ܂ 3ܝܝ </page><page> ܘܟܕ ܫܐܠܢܢ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠܘ ܝXܢܢ ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܥܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܥܪ . Xܟܕ ܣܓ̇ܝ . ܐܬܐܠܨܘ . ܟܕ ܟܠ ܒܟܣܝܐ ܡܕܡ ܡ . ܣ̇ܥܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܫ̇ܪܝ ܪܛܢܐ ܕXܕܝܦܐ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܬܠܐ ܐܘ ܡܢ ܐܡܕ̣ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܕܐ̣ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝ̇ܬܒܐ ܥܠ ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ · ܆ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܟܘܬܟ ܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܗܟܝܠ ܠܐ ܐܪܝܡ̣ܬܗ̇ ܠܗܦܟܬܐ ܡܢ ܟܬܒܘܢܟ ܝ · ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܬ̈ ܐ ܫ̇ܩܠ ܐ ܡܡܐ ܡܢ ܠܠܝܐ ܫܥܬ ܐ ܚܕܐ ܀ ܡܪܝ ܐܦܪ ܡ ܟܠ ܒܙܒܢܢ ܗܕܐ ܗܘ̇ܝܐ ܒ· ܝܓ · ܒܚܙܝܪܢ ܂ ܘܒ· ܝܓ · ܝ ܒܟܢܘܢ ܂ ܟܕ
SevAnt:CathHom ܩܪܨܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܇ ܘܕܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܥܝܢܐ ܠܘܬ ܫܡܝܐ ܕ̇ܒܪܝܢ ܟܠ ܘܗܫܐ ܡ̇ܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܠܝXܢ ܕܐ̇
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܐܦܢ ܚܘܫܒܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡ̇ܕܪܟ ܘX ܐܬܘܬܐ ܃ ܂ ܝX </page> ܟܠ ܡܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܝXܐ ܕXXܒܐ XܢXܬ] </page><page> X ܂ ܢܣܘ ܢ X ܚܒܪXܐ ܂ ܗܠܝܢ XܘX Xܢ X ܙ ·X ܂ ܟܠ ܘXܢܐ ܕܝXܐ ܕܒܝܫ X ܝXܢ Xܝܕܝ̈ ܝXܝܬ Xܢܬ ܀ ܝXܘܪ ܂ ܣ XܝXܪ ܂
JnEph:EccHist ܓ̇ܒܝܢ̈ ܆ ·X ܙXܝ ܚ̇ܘܝܘ ܗܦ̣ܟܬܐ ܘܐܬܬܣ̣ܝܡܘܢ ܒܬܪܗܘܢ ܟܠ ܇ ܘܬܘܒ ܕܟ̣ܪܟܘܢ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܕܫ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܢܬ̇ܥܢܘܐ ܇ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܪ̣ܪܗ̇ܛܝܢ ܟܠ ܕܒ̣ܚܬܐ ܡ̣ܠܝܠܬܐ ܢ̇ܣܩ . ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܥܢܘܝܢ
BarEbr:CandSanc ܥܠܬܢܐ ܡܬܬ X - ܘܠܪܘܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܕ ܫܘܘܟܢܘܗܝ̈ ܟܠ . ܐܒܗܘܬܐ ܡܫܬܡܝܐ . ܘܠܒܪܐ ܕܒܒܪܘܬܢܘܬܗ ³ܥܠܬܢܝܘܬ
JacSer:Epist ܓܒܝܢ̈ ܠܗ ܟܪܝܟܝܢ̈ ܗܘܘ̈ ܇ ܘܒܪܝܫ ܚܨܪܗ ܡܝܐ̈ ܫ̇ܐܠ ܗܘX ܂ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܒܗܘܬ ܐ̇ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܪܡ̣ܐ ܗܘܐ ܂ ܘܬܫܝܩܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩ̇ ܙ·ܬܣܬܥܪ ܂ ܘܗܐ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܠ ܕܐܬ̇ܐ ܙܘܓܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܡܢܟ ܡܬXܡܪܝܢ ܇ Xܝ ܂ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܙܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܆ ܠܗܢܐ ܟܕ ܢ . ܨܝܚܐܝX ܟܠ ܫ̣ܦܠܐ ܢܣܥܘܪ ܇ ܕܩ̣ܠܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ̣ Xܠܬܚܬ ܡ̣ܦܠܚܝܢ . ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܦܬܓܡܐ ܢܣܝܡ ܠܚܝܠܐ ܕܒܗ ܟܣ̣ܐ ܂ ܐܢܬ ܕܢ ܡܚ̇ܦܛܢܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܘܫܥܬܐ ܃ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ ܕܟܬܒܐ ܂ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܠܘܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܠܝܢ ܕܡܗ ܡܢܝܢ ܒܝ ܒܡܠܬܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܝ ܕܛܠܐ ܟܠ ܥܠ ܐܡܪܐ̈ ܕܥܢܗ̈ ܇ ܘܐ̣ܡܪ ܪܥܝ ܠܝ ܐܡܪܝ̈ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃
BarEbr:CandSanc ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̣̇ܗ̈ </page><page> ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܟܠ ܥܠܝܐ̈ ܗ̣ܘ ܒܗ ܐܢ ܠܐ ܐܣܐ̈ ¹¹ܡܕ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ̇ ܒܫܦܝܪܘܬ ܛܟܣܐ ܐ̣ܬܐ : ܘܒܕܪܓܐ̈ </page><page> ܟܗܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܝ ܛܠܝܝܬܐ . ܘܩ̣̇ܕܡ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܝܠܬܢܐ : ܘܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܟܡܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ . ܕܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠ ܩܢܝܢܐ ܕܝܠܝ ܇ ܘܟܘܗ̇ܢܐ ܡ̇ܠܟܝܐ ܘܥܡܐ ܩܕܝܫܐ ܀ XX </page><page>
SevAnt:CathHom ܕܘX ܢܪܪ̣ܐ X ܠܝ ܥܘܬܪܐ : ܘܐܬ̇ܦܪܦܥ ܘܐ̇ܚܕܐ ܘܐ̇ ܓܚܟ ܆ ܘܐ ܟܠ . ܕܐ̇ ܫܬܪܬܚ ܒܡܪܗܛܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܘܐܬ̇ܒܣܡ ܒܗܠܝܢ : ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗܕܡ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܡ̇ܦܫܪܐ ܘܒܡܐܢܝ̈ ܙܪܥܐ ܠܗ̇ ܐ . ܣܢܐ . ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢ ³ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܪ ܓܬܢܝܬܐ ܆ ܟܕ ܡܫܬܓܪܐ ܒܦܓܪܐX ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܩ̇ܪܐ ܒܦܢܩܝܬܐ ܗܕܐ ܢܨ ܠܐ ܥܠ ܐܢܣܛܘܣ ܚܛܝܐ . X XXX ܟܠ ܘܠܪܘܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܡܢ .
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܘܦܐܝܐ ܢ-ܨܘܪ : ܕܠܘܬ ܬܦܢܟܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܥ̣ܝܢ ܟܠ ܠܗ̇ : ܘܢܐܨܩ ܕܠܗܕܐ ܒܓܘܢܐ ܢܕܡ̇ܐ : </page><page> ܨܠܡܐ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܢܒܝܐ ܕܡܬܢܒܐ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܡܕܡ ܣ̇ܥܪ XXX ܝ . . ܡܢ X . ¹ܠܐ ܟܠ ܆ ܘܒܝܬ ⁸ܢܒܝܐ̇̈--̣ X XXX X X XXXXXX ܐ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ . ܘܟܕ
BarEbr:CandSanc ܙܘܥܐ ܕܡܬܚܕܬ ܢܛܚܐ ܡܕܡ ܚܕܬܐ ܘܫܘܟܢܐ ܡܕܡ ܙܠܓܢܝܐ ܡܢ ܟܠ ܠܡܩ̣ܛܦ ܫܘܡܠܝܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܙܘܥܗ̇ . ܟܐܡܬ ܒܝܕ
PhiloxMab:epPatricius ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܣ̇ܗܕܐ⁴⁶ . XXXX . ܟܠ ܘܗ̇ܢܘ ܢܝܫܗ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ X⁴ܕܩ̇ܐܡ ܒܗܘܢX . ⁴ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܙܢܐ ܕܩ̇ܠܘܛܘܬܐ ܓܠܝܐ . ܚܕܝܘܬܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܝ ܟܠ ܕܚܣܘܟܬܢܘܬܐ . ܘܕܐܠܗܐ . ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܠܗܠ ܗܘ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܬܕܡܪܢXẌ ܕܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ . ܕܠܥܓܠܐ ܕܪܚܡܘ ܟܠ ܕܗܢܘܐܠܗܟ ܕܐܣܩܟ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܛܠܡܘܗܝ ܠܐܠܗܐ
Eph:madFaith ܕܣܒܠܬ 1ܚܠܦ ܗܘ ܢܝܫܐ ܡܚܐ ܟܠ ܕܣܡܗ ]ܠܢ X[ܗܘ ܡܠܦ ܟܠ ܟܠ ܕܐܡܝܪܝX ܠܡܪܝ ܐܩܪܝܡ ܛܘܒܢܐ 1 ܥܠ ܩܠܐ ܕܬܗܪܐ ܐܢܝܢ ܡܪܝ
Nars:memCreat . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܪܡܙܐ ܙܥܘܪܐ ܘܐܝܟ ܕܒܢܚܬܐ ܟܠ ܘܡܝܐ̈ ܘܐܐܪ ܘܟܢܫܝ̈ ܪܘܡܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܆ ܕܡܝܬܝܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ XXܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܝ̇ܕܥ ܇ ܟܕ ܠܐ ܝܠ̣ܦ . ܡܕܝܢ ܠܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܣܟ ܕܢܬܩ̇ܛܪܓ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܘܬ̣ܡܐ ܘܛܘܠ̣ܫܐ : X ܠܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܨ̇ܝܡܝܢ ܟܠ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܫܕ ܚܠܦܝܢ ܥܬܝܪܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡ̣ܛܦܘ ܘܠܡܫܓܘ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܗܟܝܠ . ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܫ̇ܡܥܝܢ ܚܢܢ : ܟܠ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܇ ܬܪܝܨܐ̈ ܢܥ̣ܒܕ ܫܒܝܠܗ̈ ܕܝܠܗ ܀ ¹ܡܢ
Eph:madLuqHeres ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܚܣܐ ܟܠ ܒܚܫܢ ܡܚ̇ܣܐ ܠܢ 4ܕܟܐܢܐ ܗܝ ܕܢܬ̇ܛܪܦ ܟܠ ܬܘܒ ܘܢܐܣܪܘܢ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܐܣܪ ܢܒܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫ̇ܒܩ
SevAnt:CathHom ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ X0ܕܐ̇ܡܪܐ ܇ ܕܝ̣ܢܐ̈ ܕܝܠܟ ܬܗܘܡܐ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܘܕܠܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܇ ܕܝ̣ܢܐ̈ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̇ܕܒܪܐ ܠܗ ܠܗܢܐ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܝܘܡܐ ܚܕ ܐܬܠܝܛܐ ܝܝ XXX1 X ܘܣܗܕܐ ܝ̣ܠܕ ܠܢ . ܐܦ ܓܝܪ ܟܠ ܒܢܝܐ̈ ܓܝܪܐܝܬܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܨܘܡܐ . ܟܕ
JacSer:memLuqJews ܕܩ̇ܪܐ ܢܨ ܠܐ ܥܠ ܚܛܝܐ ܕܟܬ ܒ ܕܢܬܚܢ̣ܢ ܐܝܟ ܓܝ̇ܣܐ ܐܡܝܢ . </page><page> [ ܟܠ III ( 1958 ) ܩ̇XXX¹¹ </page><page> . 303--308 ) ܝ ( II </page><page> . ( X¹ X . 3 . 1 ) </page><page>
Eph:madParad&LuqJul ܠܣܦܪܘܗܝ̈ ܫܡܝܢܐ̈ X ܪܒܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܬܠܡܕܢ ⁴ܠܝܘܠܦܢܗ ܟܠ ܕܦܪܕܝܣܐ² ܥܠ ܩܠܐ ܕܕܝܢܐ ܕܫܪܒܬܐ³̈ 1ܡܘܫܐ ܡܬܠܡܕ
SevAnt:CathHom ܐܟܚܕܐ ܡܣ̣ܬܓܕXX . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܠ ܢܝ̇ܩܪ ܠܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚ̣ܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܡܢܐ ܡܢ ܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܩܪܝܒ ܠ . ܡܠܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܦܘܠܘܣ ܟܠ ܕܚܘܫܒܐ ܆ ܐ̇ܘܐܝܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܝܕܥܬܐ ܥܠܡܢܝܬܐ : ܐ̇ܘ
IšoMerv:ComOT ܕܓ̇ܙܪ . ܥܠ ܡܨܪܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܠܐ ܝܕܥܬܗ ܡܢ ܡܫܬܕܝܢܘܬܗ ܟܠ ܗܘܘ ܡܢ ܦܘܩܕܢ ܝܘܣܦ ܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܐܪܡܝܐ ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܐܢܐ ³ܥܠ
HomEpiph ܐܢܫ ܒܚܒܪܗ ܒܗ ܡܬܬ ܩܠ ܗܘܐ . ܘܠܩܪܝܒܗ ܒܓܘܗ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ . X ܟܠ ܡܪܕܝܬܐ ܕܬܘܫܐ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܓܘܗ ܢܘܗܪܐ ܡܚܘܝܢܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ .
SophrJer:epArcadCyp ܕܒܫܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܠܐ ܒܕܒܫܗ̇ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ ܚܠܝܛ . ܗܟܢܐ ܟܠ ܢܘܟܪܝܬܐ ܢܬܦ̣ܪܩ . X ܐܦܢ ܓܝܪ ܘܝܬܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܠܝܬܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܪܐ̇ܓܐ ܢܦܫܟ ܕܪܓܬܗܝܢ ܠܐ ܥ̇ܒܪܐ ܐܡܝܢ ܀ ܝ X 34 2ܡ̇ܥܗܕ ܟܠ ܠܘܬ ¹²ܒܝܫܘܬܝ ܆ ܢܦܪܥܟ ܛܒܐ ܣܥܘܪܘܬ̈ ܗ ܝ¹ X0ܒܫܘܘܟܢܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܢ̈ ܫ̇ܡܥ . ܘܡܦܢܐ ܕܠܐ ܒܘܚܪܢܐ ܕܦܪܘܫܘܬܗ . ܡܛܠ XXXX ܟܠ ܕܡܡܠܠܟ ܘ ܕܚܪܢܐ ܆ ܡܕܡ ܕܫܡܥܬ ܬܢܝܬ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܐܝܟ ܫܢܝܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . X 1ܠܚܘܒܠ ܨܠܡܗ ܨܒܐ ܕܢܚܕܬ ܒܫܡܐ ܕܝܠܕܐ : ܕܬܘܒ ܢ̇ܣܟ ܠܗ ܟܠ ܒܫܡ X ܡܚܬܬܐ : ܕܐܢ ܐܝܬܘܬܐ ܢܚܬܬ ܨܐܕܘܗܝ ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ : ܟܕ ܠܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܆ ܠܐ ܠܫܘܐܠܐ : ܐܦܠܐ ܠܚܘܫܒܐ . ܟܠ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܒܕܓܘܢ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܘܒ̇ܥܝܢ ܒܠܝܠܐܝܬ ܥܠ
BarEbr:CandSanc ܬܚܦܝܬܐ ܬܟܣܝܬܐ . ܕܕܐܝܟ XX ܗܢܐ ܓܝܪ ܦܐܐ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܡܫܡܠܝܢ̈ . ܥܪܛܠܝܐ ܬ . ܐ ܘܒܚܝܐ̈ ܕܠܐ ܐܘܡܢܘ . ܘܣܛܪ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܆ ܘܐܠܐ ܒܩܘܡܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܝܢ̈ ܆ ܘܐܠܐ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܘ ܥܬܝܩ ܥܠܡܐ̈ . ܒܝܕܥܬܗܐܪܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ
Eph:madNativ 14ܐܕܡ ܐܪܡܝ ܗܘܐ ܚܘܒܠܐ ²¹ܥܠ ܐܢܬܬܐ ܕܡܢܗ ]ܢܦܩܬ ²² ܟܠ ܚ̣ܙܬ ܕܟܣܐ ܒܗ ܝܘܡܢ ܐܫ̇ܬܠܡ ܢܕܪܗ̇ ܕܡܢ ܙܪܥܗ̇ ܕܢܚ ܡܚܐ
BarEbr:CandSanc ܡ̇ܢ ܕܡܬܩܪܐ ܐܠܗ ܘܕܚܠܐ . XX XXX⁰ ܘܢܢܚܝܢ ܢܟܝܐ̈ ܩ . ܟܠ ܕܚܛܝܬܐ ܒܪܗ ܕܐܒܕܢܐ . ܘ . ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܗܘ X ܘܡܫܬܥܠܐ ܥܠ
Hom6thCent . ܘܬܘܒ ܗܪܟܐ ܚܘܝ ܕܩܕܡ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܒܒܣܪ ܆ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܕ̇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
BarEbr:CandSanc ܒܝܫܢ̈ . ܟ . ܕ ܦ̇ܪܫܝܢܢ ܠܙܢܝܐ̈ ܫܟܝ̣ܚܘܬܢܝܐ̈ ܕܒܗ ܡܢ ܟܠ ܩܢܝ̣ܐ ܐܦܠܐ ܟܝܢܐ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܕܗܐ ܩ̣ܛܠܐ ܕܝܬܝܪ ⁵⁸ܡܢ
JacSer:turgFestHom ܥܘܬܪܝܢ̈ X ܒܚܟܡܬܐ . ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܙܡܝܪܬܐ ܕܝ̇ܗܒܐ Xܠܐܠܗܐ ܟܠ ܀ 10ܗܢܘ ¹ܥܕܥܐܕܐ ܥܬܝܪܐ ܕܡ̇ܦܠܓ ܘܝ̇ܗܒ ܠܟܘܠ ܐܬܪܘܢ̈
Eph:madChurch ܠܬܠܬܐ ܠܐܒܐ ܘܒܪܐ ⁴ܘܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܬܠܝܬܝܐ ]ܛܫ̇ܐ ܟܠ ܕܡܕܡ ܕܠܒܝܫ ܗܘܐ ܡܢ ܠܓܘ . . . . : 1 X 9 ( X . ) ³ܫܘܒܚܐ ܡܢ
P:1Chr [AB] ܫܪܟܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܠܥܡܠܩܝܐ̈ : ܘܝܬܒܘ ܒܕܘܟܬܗܘܢ ܥܕܡܐ ܟܠ ܐܪܒܥܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܒܢܝ̈ ܐܝܫܥܝ : ܐܙܠܘ ܒܪܝܫܗܘܢ . ܘܚܪܒܘ
P:1Macc [AB] ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܪܗ . ܘܩܛܪܘ ܟܠܗܘܢ ܬܓܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ : ܐܦ ܟܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܐܚܕܘ ܥܒܕܘܗܝ̈
Sahd:BookPerf ܐܘܠܢ̈ ܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢܢ ܡܛܘܠܬܗܝܢ . ܕܢܫܬܘܐ ܠܡ̇ܣܒ ܐܢܝܢ̈ ܟܠ . ܒܗܠܝܢ̈ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܚܕܝܢܢ ܘܠܝܐܝܬ . ܘܗܢܝܐܝܬ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܘܙܒ̣ܢܗ̇ . X¹ 2ܐܦ ܐܢ̇ܐ ܐܘ̇ ܚܒܝܒܗ̇ X ܟܠ . ܘܟܕ ܐܫ̣ܟܚ ܡܪܓܢܝܬܐ ܚܕܐ ܣܓܝܐܬ ܕܡܝܐ̈ . ܐܙ̣ܠ ܙ̣̇ܒܢ
JacSer:memMarEph ܦܘܡܝܢ̈ ܆ ² ܘܒܩܝܢܬܗ̈ ܡ̇ܪܘܐ ܠܐܪܥܐ ܕܬܬܗ̇ܓܐ ³ܒܗ . ܟܠ . XXX X X 195 . 111ܝX X 2ܡܥܝܢܐ ܕܩܠܐ̈ ¹ܕܗܐ ܡܬܝ̇ܒܠ ܥܠ