simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡܠܚܐ ܬܦܟܗ ܃ ܒܡܢܐ ܬܬܡܠܚ ܂ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܘܕܠܐ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܃ ܘܕܠܐ ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂
Tim1:Epist ܡܕܡ ܕܐܫܬܕܪ ³ܥܡܗ ܐܬܡܛܝ ܠܘܬܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ 2 . ܟܠ ܥܒܕܐܠܗܐ ²ܡ̇ܛܝ ܠܘܬܢ ܒܫܠܡܐ . ܘܐܓܪܬܟ̈ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܥܡ
Tim1:Epist ܕܘܟ ܒܨ ܡܚܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܡܗܕܪ : 10ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܡ̇ܢ ܒܡܦܪ ܓܘܬܐ ܟܠ . 1 , 2ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ |ܩ |T 152ܕ ܓܘܫܡܐ ܫܡܝܢܐ 9ܡ̣ܢ