simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ
Tim1:Epist ܘܐܓܪܬܟ̈ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܥܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܫܬܕܪ ³ܥܡܗ
Tim1:Epist ܓܘܫܡܐ ܫܡܝܢܐ 9ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܒܨ ܡܚܐ̈