simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memNativ ܨܒܝܢܝ̈ ܠܡܢܘ ܟܐܒ ܡܢ ܟܐܒܝ ܐܟܘܬܝ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝ 80 ܘܡܥܩܒ ܟܠ ܒܕܢܚܗ ܕܢܘܗܪܐ ܐܠܐ ܐܢܐ ܕܒܚܫܘܟܐ ܚܦܝܛ ܐܢܐ ܠܡܓܡܪ
JacSer:memNativ 179 ܥܠ ܗܝ ܕܐܬܝܬ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܠܡܡܠܠܘ 15 ܕܬܚܝܬ ܡܠܬܐ ܟܠ ܠܐ ܐܬܬܚܬܝܬ ܠܐ ܡܠܠܢܟ ܡܢ ܓܝܪ ܡܛܐ ܢܡܠܠܟ ܒܐܬܪܟ ܕܓܢܐ ܡܢ