simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܓ̇ܙܪ . ܥܠ ܡܨܪܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܠܐ ܝܕܥܬܗ ܡܢ ܡܫܬܕܝܢܘܬܗ ܟܠ ܗܘܘ ܡܢ ܦܘܩܕܢ ܝܘܣܦ ܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܐܪܡܝܐ ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܐܢܐ ³ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܫܢܐ ܒܫܢܐ . [2]ܚܟܝܡܐ ܐ̇ܡܪ . ܕܗ̇ܝ ܕܬܢܝܢܘܬ ܥܠ ܟܠ ܝܘܫܝܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܚܘܕ ܐܬܥܒܕ ܆ ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ ܇ ܘܟܠ ܠܒܐ ܠܟܪܝܘܬܐ . ܪܝܫܐ ܠܡܕܒܪܢܐ̈ ܩ̇ܪܐ . ܟܠ ܕܐܬܡܠܝ ܓܘܫܡܐ ܟܐܒܐ ܆ ܘܠܝܬ ܒܗ ܐܬܪܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܐܚܪܬܐ .
IšoMerv:ComOT ܡܦܣܐ ܗܘܬ ܒܚܪܝܝܘܬܗ X ܕܥܡܐ ܇ ܘܡܣܬܒܪܢ̈ ܐܝܟ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܟܠ ܟܬܒܗ̇ ܐܝܟ Xܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܝܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܚܙܝܬ