simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ ܕXܙܠܢ̈ ܢܫܐ̈ ܘܚܢ ܙܩܪܝܢ ܟ ܢܫܐ̈ ܟܠ ܂ 3ܝܝ ܘܟܕ ܫܐܠܢܢ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠܘ ܝXܢܢ ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܥܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܥܪ . Xܟܕ ܣܓ̇ܝ . ܐܬܐܠܨܘ . ܟܕ ܟܠ ܒܟܣܝܐ ܡܕܡ ܡ . ܣ̇ܥܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܫ̇ܪܝ ܪܛܢܐ ܕXܕܝܦܐ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܬܠܐ ܐܘ ܡܢ ܐܡܕ̣ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܕܐ̣ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝ̇ܬܒܐ ܥܠ ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ · ܆ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܟܘܬܟ ܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܗܟܝܠ ܠܐ ܐܪܝܡ̣ܬܗ̇ ܠܗܦܟܬܐ ܡܢ ܟܬܒܘܢܟ ܝ · ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܬ̈ ܐ ܫ̇ܩܠ ܐ ܡܡܐ ܡܢ ܠܠܝܐ ܫܥܬ ܐ ܚܕܐ ܀ ܡܪܝ ܐܦܪ ܡ ܟܠ ܒܙܒܢܢ ܗܕܐ ܗܘ̇ܝܐ ܒ· ܝܓ · ܒܚܙܝܪܢ ܂ ܘܒ· ܝܓ · ܝ ܒܟܢܘܢ ܂ ܟܕ
SevAnt:CathHom ܩܪܨܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܇ ܘܕܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܥܝܢܐ ܠܘܬ ܫܡܝܐ ܕ̇ܒܪܝܢ ܟܠ ܘܗܫܐ ܡ̇ܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܠܝXܢ ܕܐ̇
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܐܦܢ ܚܘܫܒܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡ̇ܕܪܟ ܘX ܐܬܘܬܐ ܃ ܂ ܝX ܟܠ ܡܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܝXܐ ܕXXܒܐ XܢXܬ] X ܂ ܢܣܘ ܢ X ܚܒܪXܐ ܂ ܗܠܝܢ XܘX Xܢ X ܙ ·X ܂ ܟܠ ܘXܢܐ ܕܝXܐ ܕܒܝܫ X ܝXܢ Xܝܕܝ̈ ܝXܝܬ Xܢܬ ܀ ܝXܘܪ ܂ ܣ XܝXܪ ܂
JnEph:EccHist ܓ̇ܒܝܢ̈ ܆ ·X ܙXܝ ܚ̇ܘܝܘ ܗܦ̣ܟܬܐ ܘܐܬܬܣ̣ܝܡܘܢ ܒܬܪܗܘܢ ܟܠ ܇ ܘܬܘܒ ܕܟ̣ܪܟܘܢ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܕܫ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܢܬ̇ܥܢܘܐ ܇ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܪ̣ܪܗ̇ܛܝܢ ܟܠ ܕܒ̣ܚܬܐ ܡ̣ܠܝܠܬܐ ܢ̇ܣܩ . ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܥܢܘܝܢ
BarEbr:CandSanc ܥܠܬܢܐ ܡܬܬ X - ܘܠܪܘܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܕ ܫܘܘܟܢܘܗܝ̈ ܟܠ . ܐܒܗܘܬܐ ܡܫܬܡܝܐ . ܘܠܒܪܐ ܕܒܒܪܘܬܢܘܬܗ ³ܥܠܬܢܝܘܬ
JacSer:Epist ܓܒܝܢ̈ ܠܗ ܟܪܝܟܝܢ̈ ܗܘܘ̈ ܇ ܘܒܪܝܫ ܚܨܪܗ ܡܝܐ̈ ܫ̇ܐܠ ܗܘX ܂ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܒܗܘܬ ܐ̇ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܪܡ̣ܐ ܗܘܐ ܂ ܘܬܫܝܩܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩ̇ ܙ·ܬܣܬܥܪ ܂ ܘܗܐ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܠ ܕܐܬ̇ܐ ܙܘܓܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܡܢܟ ܡܬXܡܪܝܢ ܇ Xܝ ܂ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܙܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܆ ܠܗܢܐ ܟܕ ܢ . ܨܝܚܐܝX ܟܠ ܫ̣ܦܠܐ ܢܣܥܘܪ ܇ ܕܩ̣ܠܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ̣ Xܠܬܚܬ ܡ̣ܦܠܚܝܢ . ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܦܬܓܡܐ ܢܣܝܡ ܠܚܝܠܐ ܕܒܗ ܟܣ̣ܐ ܂ ܐܢܬ ܕܢ ܡܚ̇ܦܛܢܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܘܫܥܬܐ ܃ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ ܕܟܬܒܐ ܂ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܠܘܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܠܝܢ ܕܡܗ ܡܢܝܢ ܒܝ ܒܡܠܬܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܝ ܕܛܠܐ ܟܠ ܥܠ ܐܡܪܐ̈ ܕܥܢܗ̈ ܇ ܘܐ̣ܡܪ ܪܥܝ ܠܝ ܐܡܪܝ̈ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃
BarEbr:CandSanc ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܟܠ ܥܠܝܐ̈ ܗ̣ܘ ܒܗ ܐܢ ܠܐ ܐܣܐ̈ ¹¹ܡܕ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ̇ ܒܫܦܝܪܘܬ ܛܟܣܐ ܐ̣ܬܐ : ܘܒܕܪܓܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܝ ܛܠܝܝܬܐ . ܘܩ̣̇ܕܡ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܝܠܬܢܐ : ܘܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܟܡܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ . ܕܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠ ܩܢܝܢܐ ܕܝܠܝ ܇ ܘܟܘܗ̇ܢܐ ܡ̇ܠܟܝܐ ܘܥܡܐ ܩܕܝܫܐ ܀ XX
SevAnt:CathHom ܕܘX ܢܪܪ̣ܐ X ܠܝ ܥܘܬܪܐ : ܘܐܬ̇ܦܪܦܥ ܘܐ̇ܚܕܐ ܘܐ̇ ܓܚܟ ܆ ܘܐ ܟܠ . ܕܐ̇ ܫܬܪܬܚ ܒܡܪܗܛܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܘܐܬ̇ܒܣܡ ܒܗܠܝܢ : ܘܡܢ