simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܐܣܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܥܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܣܬܩܒܠ ܥܒܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܦ ܗܟܢܐ ܒܪܐ ܟܠ ܘܡ̇ܫܪܡܗ ܀ ܐܢܕܝܢ
EliaNis:Chron ܒܒܓܕܕ ܕܬܩܠ ܗܘܐ ܟܠ ܩܘܦܣܐ ܡܐܐ ܙܘܙܐ̈
EliaNis:Chron ܕܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܐܝܬ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܠܬܝܢ
HistChurchEast ܪܒܐ ܇ ܥܠ ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܝܗ̣ܒ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܚܙ̇ܝܢܢ ܕܥܡ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܒܠܫܢܐ
SevAnt:Epist ܠܘ ܠܗX ܡܢ ܟܠ ܪܘܫܥX ܐܝܬܝܗ̇ ܇
AntiTriThWrit ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ ܟܠ ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ
Cyr:ComLuke ܕܫܪܝܪܐ ܂ ܝ ܟܠ ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܦܣ ܟܠ ܟܠܗ ܕܒܠܥܕ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ
PhiloxMab:TenMem ܗܪ ܕܝܝܢ X ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬ ܥܠܬܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܬܟܝܠ ܥܠ
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ
SevAnt:CathHom ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ
Chron1234 ܘܐܬܬܕܝܢ ܂ ܘܐܬܒܙܙ ܟܠ ܕܩ̇ܢܐ ܗܘ̣ܐ ܂
JnEph:ActsEastSaints ܇ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܘXܐ
Chron1234 ܟ̇ܠܗ ܥܠܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܕܪܚܝܩ ܗܘ̣ܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܢܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܕܟܫܪ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂