simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] . ܕܢܗܦܘܟ ܦܘܪܥܢܐ ܘܒܝܫܬܐ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܢܗܡܐ ܟܠ ܓܝܪ ܠܟܠܗ ܥܡܢ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܘܩܪܝܢ ܠܗܘ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ : ܟܕ ܠܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܆ ܠܐ ܠܫܘܐܠܐ : ܐܦܠܐ ܠܚܘܫܒܐ . ܟܠ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܒܕܓܘܢ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܘܒ̇ܥܝܢ ܒܠܝܠܐܝܬ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ̇ ܒܫܦܝܪܘܬ ܛܟܣܐ ܐ̣ܬܐ : ܘܒܕܪܓܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܝ ܛܠܝܝܬܐ . ܘܩ̣̇ܕܡ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܝܠܬܢܐ : ܘܒܝܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܕܪܓܬ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܢܨܦܐ ܒܗ . ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ X ܚܢܢ ܟܠ ܠܓܘ ܡܢ ܣܝܓܐ : ܐܚܝܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܆ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܝܢ ܡܢ
FindCross-JudKyr ܡܕܡ ܕܬܫܐܠܝܢܝܗܝ . ܘܟܕ ܣܗܕܘܬܐ ܗܕܐ ܫܡܥܬ ܕܐܣܗܕܘ ܥܠ ܟܠ ܗܘ ܘܣܓܝ ܡܦܣ ܒܢܡܘܣܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ . ܘܗ̣ܘ ܡ̇ܠܦ ܠܟܝ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ . ܡܢܘ ܠܐܝ ܒܡܠܦܢܘܬܗ : ܘܠܐ ܠܐܝ ܥܠܡܐ ܒܩܘܠܣܘܗܝ̈ ܀ ܟܠ ܕܫܢܐ ܡܘܫܛ ܠܟܝ ܀ ܡܢܘ ܕܪܚܡ ܝܘܠܦܢܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܪܚܝܡܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܪܘܫܥX ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܢXܝXܪܝ̣ܝ ܕܢܐܡܪܝܘܘܝ ܐܐܒܐ ܕܡܝܢ ܟܠ ܕܡXܝܝܐ ܝܝܐܐ ܗܘ ܪXܝܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝ̇ܢ ܠܘ ܠܗX ܡܢ
JacSer:memElishAppSaints ܝܘܡ ܟܠ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܠܐ ܚܣܪ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܕܒܥܐ ܠܟ ܡܠܐ ܟܠ ܚܘܒܐ ܕܐܡܠܠܟ ܒܗ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܠܟ ܫܦܝܪ ܠܟ ܬܬܠ
IšoMerv:ComOT ܫܢܐ ܒܫܢܐ . [2]ܚܟܝܡܐ ܐ̇ܡܪ . ܕܗ̇ܝ ܕܬܢܝܢܘܬ ܥܠ ܟܠ ܝܘܫܝܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܚܘܕ ܐܬܥܒܕ ܆ ܐܠܐ
JacSer:mem6DaysDay2 ܣܝܡܬܐ̈ ܘܓܙܐ̈ ܘܥܘܬܪܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܢܗܪܬ݀ ܢܦܫܗ ܟܠ ܒܡܠܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܡܘܫܐ ܡܥܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܣܡ ܒܟܬܒܗ 44 850
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗ ܕܒܠܥܕ ܡ̣ܢ ܩܪܝܒܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘ ܘܩܢܗ ܟܠ ܝܘܩܢܗ ܕܡܪܢ ܕܘܟܬ ܩܢܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܡܠܝܢ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܦܣ
P:1Macc [AB] ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܪܗ . ܘܩܛܪܘ ܟܠܗܘܢ ܬܓܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ : ܐܦ ܟܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܐܚܕܘ ܥܒܕܘܗܝ̈
JacSer:memElishShulWom ܩܢܝܢܐ ܕܠܒܪ ܡܢܟ ܩܢܐ ܠܗ ܐܢܫ ܦܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܡܚܢܘܩܝܬܐ ܟܠ ܡܛܥܢ ܠܕܩܢܐ ܠܗ ܒܟ ܡܪܝ ܐܥܬܪ ܕܥܘܬܪܟ ܚܝܐ̈ ܗܘ ܠܕܪܚܡ ܠܟ
P:Judg [AB] ܝܘܡܝ̈ ܕܝܢܐ̈ : ܫܡܥ ܗܘܐ ܡܪܝܐ ܐܢܩܬܗܘܢ : ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܕܝܢܐ̈ : ܘܦܪܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ .
JacSer:memProphElij ܦܘܡܝܢ̈ ܡܫܬܡܥܝܢ ܗܘܘ ܙܟܐ ܐܠܝܐ ܠܡܘܬܐ ܘܐܗܦܟ ܡܝܬܐ ܟܠ ܝܠܠܬܐ̈ ܘܒܟܝܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ 50 ܘܩܠܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
Eph:memDomNos ܠܡܠܟܘܬܐ ܦܪܥܬ ܟܠ . ܝܗܒܗ ܓܝܪ ܡܪܢ ܠܢܘܚܡܗ ܪܗܒܘܢܐ ܟܠ ܡܢ ܫܝܘܠ ܘܫ̣ܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ . ܕܢܕܪܘܫܐܘܪܚܐ ܡܢ ܫܝܘܠ ܛܠܡܬ
SevAnt:CathHom ܟܘܬ̣ܡܐ ܘܛܘܠ̣ܫܐ : X ܠܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܨ̇ܝܡܝܢ ܟܠ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܫܕ ܚܠܦܝܢ ܥܬܝܪܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡ̣ܛܦܘ ܘܠܡܫܓܘ
P:John [AB] ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ̈ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܒܗ ܟܠ ܗܘܐ ܗܘ ܡܠܬܐ . ܗܢܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܝܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܫܘܦܪܝܢ̈ ܟܕ ܒܪܐ ܗܘܐ ܒܟܝܢܝܗܘܢ̈ 153 20 ܘܐܬܐ ܣܝܟ ܟܠ ܘܟܠ ܬܘܩܢܝܢ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܘܛܘܟܣܝܗܘܢ̈ ܒܪܐ
JacSer:memZacchTaxColl ܡܐ ܕܐܫܟܚ ܥܠ ܬܓܪܐ̈ ܘܕܠܐ ܚܛܘܦܝܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܡܗܠܟܘ ܟܠ ܡܢ ܐܢܩܬܐ̈ ܘܕܠܐ ܕܝܠܗ ܒܙܬܐ ܚܡܠ ܗܘܐ ܣܓܝܐܝܬ ܗܢܐ ܕܐܥܕܝ