simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܘܦܐܝܐ ܢ-ܨܘܪ : ܕܠܘܬ ܬܦܢܟܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܥ̣ܝܢ ܟܠ ܠܗ̇ : ܘܢܐܨܩ ܕܠܗܕܐ ܒܓܘܢܐ ܢܕܡ̇ܐ : ܨܠܡܐ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ ܡܢ
ActsMiaphysites ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢ̇ܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ 1ܡܫܬ̣ܡܥ ܟܠ ܒܩܥܬܟܘܢX ܀ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܚ̇ܝܕܘX ܆ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ̇ ܟܠ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܡܐܪܙܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܕܡ ܣܓܝܐܐ ܐܘ ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
JacSer:memNativ ܨܒܝܢܝ̈ ܠܡܢܘ ܟܐܒ ܡܢ ܟܐܒܝ ܐܟܘܬܝ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝ 80 ܘܡܥܩܒ ܟܠ ܒܕܢܚܗ ܕܢܘܗܪܐ ܐܠܐ ܐܢܐ ܕܒܚܫܘܟܐ ܚܦܝܛ ܐܢܐ ܠܡܓܡܪ
JacSer:memAscenLord ܡܢܘ ܡܡܪܚ ܓܘܡܪܝ̈ ܢܘܪܐ ܠܡܗܦܟܘ ܡܢܘ ܠܒܟ ܛܘܦܝ̈ ܡܛܪܐ ܟܠ ܥܬܝܪܐܝܬ ܘܠܐ ܦܫܝܩ ܢܒܨܝܟ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܝܟ ܒܪ ܡܪܐ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܣܛܢܐ ܣܛܢܐ̈ ܡܫܡܗ ܐܝܟܐ ܕܟܕ ܗܝ ܥܠܬܐ ܒܪܘܝܬܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܕܡܪ ܐܢ ܗܘ ܕܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
BarKoni:ScholUrm ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . . X 96ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦXܪܐ ܟܠ ܐܠܗܝܐ ܕܢܣܒܗ XX ܘܥܡ̣ܪ ܒܗ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܕܐܬܝܗܒ ܠܝX
ActsMari ܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܡܚܕܐ ܒܚܕܘܬܐ ܘܬܡܗܐ ܩܡܬ ܟܠ ܗܕܡܝܟܝ̈ . ܘܟܕ ܦܘܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܡܡܠܠ : ܦܪܩ ܡܢܗ
JacSer:memElishNaamGehaz ܢܦܫܬܐ̈ ܚܫܘܟܬܐ̈ ܗܘܝ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܝ ܢܘܗܪܐ ܕܕܢܝܚ ܒܝܬ ܟܠ ܐܥܝܪ ܡܠܬܝ ܘܐܥܝܪ ܐܢܘܢ ܠܡܫܒܚܘ 318 5 ܡܢܟ ܢܗܪܢ̈