simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܐ 1ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ ܟܠ ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܠܐ ܠܟܘܢ ܟܠ ܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ :
BarḤadbš:FoundSch ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ . ܟܠ ܕܒܗܠܝܝܢ ܐܪܘܗܝ ܠܐ
Nars:memCreat ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܟܠ . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ
ActsSlaveChrist ܐܠܝܢ ܗܘܘ ܘܒܟܝܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܝܫ
Pall:LausHist ܓܝܪ ܢܦܫܗ̇ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ
BarḤadbš:Acts ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܟܠ ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ
P:Mark [AB] ܠܘܬܗ ܂ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟܐ ܀  
BarEbr:Ethic ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܦܘܬ ܟܠ ܢܝܫܐ ܘܙܘܥܐ ⁷⁴ܡܫܬܟܚ
Sahd:BookPerf ܕܥܠܝܗ̇ ܇ ܩܕܡ ܟܠ ܡ̇ܢ̣ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܐܪܬ
Ath:HomEpist . ܐ ܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܩܝܡ ܠܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܢܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܕܟܫܪ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܢܗܘܘܢ ܠܟ . ܟܠ ܡܕܡ ܗܟܝܠ ²ܕܡܛܠ
ChronMin ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ ܟܠ ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ
SevAnt:CathHom ܕܨܘܡܐ . ܟܕ ܟܠ ܚܕ ܝܘܡܐ ܚܕ
JacSer:memSinWomLordForgav ܒܕܝܠܗ ܗܘ ܚܐܢ ܟܠ 80 ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܝܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܒܗܠܝܢ : ܘܡܢ ܟܠ ܕܘX ܢܪܪ̣ܐ X
Basil:SyrHex . ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܬܗܘܐܚܙܝܬܐܕܢܦܫܗ̇ܕܬܪܥܝܬܐܕܫܘܝܐ ܠܐܠܗܐ
Ps-JacSer:SyrSongAlex . . ܠܗ ܟܠ . . .
SevAnt:LuqJul ܣܘܟܠܐ ܀ ܨܝܕ ܟܠ ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܬܗܦܟ