simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܂ ܝ ܂ ܟܠ ܫܥ ܓܝܪ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ
Tim1:Epist ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܟܝܢܐ̣ ܂ ܟܠ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ
Tim1:Epist ܕܡܪܢ ܕܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܟܠ ܣܘܪܓܕܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈
Tim1:Epist ܃ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܃
Tim1:Epist ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ ܃ ܕܒܫܡܗ
Tim1:Epist ܂ ܡܬܩܪܐ ܓܝܪ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܝ ܘܚ̇ܙܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܡܕܡ ܚܬܝܬܐܝܬ ܃
Tim1:Epist ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ
Tim1:Epist ܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ : 3 ,
Tim1:Epist 22ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܢܣܥܪܘܢ ܟܠ ܡܫ . ܡ
Tim1:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܂ 2 ܟܠ ܕܝܢ ܕܒܚܝܐ̈ ܕܝܠܗ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܂ ܟܠ ܥܒܕܐ ܝܝ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܥܠ ܟܠ ܐܫܬܠܛ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܓܝܕܐ ܐܝܟ ܝܘܩܢܐ
Tim1:Epist ܟܕ ܓܝܪ ܒܪܓܫܐ̈ ܟܠ ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܡܬܬܨܝܪܝܢ ܃
Tim1:Epist ܘܠܡܠܟܘܬ ܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܝ ܝ
Tim1:Epist ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܕܐܫܬܠܛ ܥܠ ܡܨܪܝܢ
Tim1:Epist ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܟܠ ܢܦܫܐ ܡ ܂
Tim1:Epist ܐܢܘܢ ܕܥܕܬܐ ܒܝܢܬ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ . ܘܒܕܡܗܘܢ
Tim1:Epist 13ܬܠܬܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ 14ܗܘܦܪܟܝܣ̈