simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪܢܫܐ ܕܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܟܠ ܣ̇ܥܪ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘ̣ܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܝ ܘܠܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ
ThdrMops:ComGospJohn X ܐ ܂ ܟܠ ܕܢܫܡܥ ܗܘ̇ ܢܡܠܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܇ Xܡܠܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܚܝܘܢ̈ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦܝ̈ ܥܢܗ̈ ܢܣܒܘܠ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܇ ܐܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ ܂ ܕܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܕܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡܬܚܙܝܐ ܕܩܐ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܬܒܩܐ ܒܗ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܘܕܪܒ ܗܘ̣ ܡ̣ܢ ܟܠ ܆ ܘܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕ ܗܒܠܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܪܒ ܗܘ̣ ܆
ThdrMops:ComGospJohn X ܕܐܢ ܬܥܒܕܘܢ ܟܠ ܕܡܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܐܠܦ ܕܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܐܢܫ ܘܒܪ ܡ̇ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܦܘܩܕܢܟ ܟܠ ܣܥܪܬ ܥܠ ܐܦܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܘܬܪܐ ܕܚܝܠܗ ܃ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܒ̇ܐ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܐܟܘܬܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܪܒ ܐܢܐ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܡܘܬܐ ܃ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܐ ܕܟܠܢܫ ܡ̣ܢ ܟܠ ܝX ܕܘܟ ܢܣܬܪܗܒ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܇ ܝܕܝܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܟܘܢ ܠܡ ܕܬܣܩܘܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܒ̇ܝܬܘܢ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܟܕ ܟܠ ܐܢܫ ܒܝܕ ܢܣܝܘܢܐ̈