simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܐܢܬ ܡܐ ܕܢܩܫ ܟܠ ܕܗ̣ܘ : ܢܗܘܐ
Shub:BookGifts ܘܥܠ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܡܦܪܢܣܬ ܟܠ ܕܥܒܝܕ ܆ ܘܚܢܬ
Shub:BookGifts ܆ ܕܢܫܠܐ ܡܢ ܟܠ ܕܡܥܘܟ ܠܢ ܇
Shub:BookGifts ܕܡܬܐܠܨ ܘܡܬܩܦܚ . ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܒܪܝܐ ܆
Shub:BookGifts ܡܬܢܛܪܐ ܗܘܬ ܆ ܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܘܢܝܚܝܢ̈ ܥܡ
Shub:BookGifts . ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫ : ܣܬܘܪܐ
Shub:BookGifts ܪܚܡ . ܘܥܠ ܟܠ ܝܩܝܪ ܘܕܚܝܠ .
Shub:BookGifts ܝܩܝܪܘܬܗܝܢ ܒܢܛܝܪܘܬܗܝܢ . ܟܠ ܗ̇ܘܐ ܡܢ ܥܦܪܐ
Shub:BookGifts ܗܘܐ . ܥܡ ܟܠ ܚܘܒܠܝܢ̈ ܕܒܟܠ ܕܪܝܢ̈
Shub:BookGifts ܘܐܠܦ ܐܢܘܢ ܕܢܛܪܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܦܩܕܬܟܘܢ .
Shub:BookGifts ܫܘܢܩܗ ܘܢܬܝܕܥ ܠܥܝܢ ܟܠ . ܘܢܬܚܝܨܘܢ ܒܗ
Shub:BookGifts ܘܟܠ ܒܝ̣ܫܢ̈ ܥܡ ܟܠ ܥܩܢ . ܬܠܝܬܝܐ̈
Shub:BookGifts ܪܒܐ ܕܡܙܠܓ ܥܠ ܟܠ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ
Shub:BookGifts ܚܣܝܠܘܬܐ ܢܓܝܪܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܬܘܪܣܝ . ܠܘܩܒܠ
Shub:BookGifts : ܘܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ̈
Shub:BookGifts ܘܡܒܗܬ ܠܩܪܝܒܗ . ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܣܒܠ .
Shub:BookGifts ܐܘ ܒܪܢܫܐ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܗ ⁶⁸ܕܫܦܝܪ
Shub:BookGifts . ܘܢܛܪ ܡܢ ܟܠ ܕܘܗܢܝܢ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ .
Shub:BookGifts ܡܪܝ ܐܫܠܛܢܝ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ .
Shub:BookGifts ܒܝܕܥܬܐ . ܘܥܡ ܟܠ ܕܐܟܣܢܝܬܐ ܗ̣ܝ ܒܬܘܠܬܐ