simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ ܟܠ ³ܘܐܚܝܕ ܟܠ :
SevAnt:LuqJul . 1ܩܢ̇XXܝXܢ̇XX-- . ܟܠ ܟܠܗX . --⁸ܡܬܩܕܡܢܝܬܐX
SevAnt:LuqJul . ܘܠܐ ܫܒ̣ܩ ܟܠ ܟܠܗ ܕܐܦܢ ܚܕܐ
SevAnt:LuqJul ܕܦܓܪܐ XXXXX ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܠܐ ܡܬܪܢܐ
SevAnt:LuqJul ܫܪܝܪܬܐ . ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܚܪ
SevAnt:LuqJul ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܫܪܪܐ ܀ ܟܠ : ܐܡܬܝ :
SevAnt:LuqJul ܟܢܝܫܐ ܐܟܚܕܐ . ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܝܘܬܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܡܚܐ ܟܠ . ⁸ܐܬܥܠܝ ܠܗ
SevAnt:LuqJul ܘܒܫܠܡܘܬܐ ܡܬܬܘܕܝܐ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ · ܪ⬩ܒܣܪܗ
SevAnt:LuqJul ܕܡ̇ܐܬ ܫܟܝܚ ܗܘܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ
SevAnt:LuqJul ¹ܥܠ ܒܝܫܬܐ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܐܦܢ
SevAnt:LuqJul ܘܗ̇ܝ ܕܡܦܠܓܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܟܝܢܐ ܢܬܟܬ ܘܗܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܡܕܡ ܘܗܘܝܗ ³ܕ
SevAnt:LuqJul ܘܐܦ ⁴ܐܕܡ . ܟܠ ܟܡܐ ⁵ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܘ ܕܝܢ ܟܠ ܫܥ ¹³ܐܡܝܢ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul ܒܫܘܘܕܥܐ ⁶ܕܟܝܢܐ ܡܩܘܐ ܟܠ ܚܕ ܘܡܬܪܢܐ .
SevAnt:LuqJul ܗܫܐ : ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܫܡܗܗ ܚܫܘܫܐ
SevAnt:LuqJul ܟܕ ܟ̇ܬܒ ܀ ܟܠ : ܐܢܫ :
SevAnt:LuqJul ܕܚܛܝܬܐ . ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܠܐ
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܦܪ ܡܠܬܢ ܡܢ