simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܐܬܪܐ ܓܝܪ̣ ܘܠܐ ܟܠ · ܟܠܗ ܗ̇ܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ ܕܡܬܦܣܩ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܠܬܪܝܢܘܬ ܒܢܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܘܕܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܘܒܕ ܬ̇ܘܕܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܦܣ̇ܩܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܥܡ
SevAnt:LuqGramm ܕܢܬܫܠܘܢ ܆ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܝܨܦܘ ܕܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܘܒܫܘܡܗܐ̈ ܘܒܦܪܝܘܦܐ̈ ܨܝܕ ܟܠ ܚX ܒܕ ܝܠܝܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܐܝܕܘܗܝ ܟܠ ܘܒܗ ܟܠ ܡܕܡ ܇ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܕܒ̣ܕܝܐ ܐܘ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܬܫܬܟܚ̣
SevAnt:LuqGramm ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܫܟܝܚܐ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܂ ܡܣܬܓܕ ܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܡܠܠܢܐ̇ܝܬ ܘܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܚܘܫܒܐ ܂ ܩܛܝܪܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܝ ܒܟܝܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܝ̣ܘܝ̇X ܂ ܟܠ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܡ̇-ܢ ܣܘܦܩܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܢܬܠܫܘܢ ܆ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܝܨܦܘ ܕܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܟܕ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡ̇ܣܡܟ ܠܡܚܝܠܘܬܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܘܕܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܠܒܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܘܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܃ ܘܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܩܕܝܫܬܐ ܃ ܐܠܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܝ