simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܒܪܫܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܚܐ 11ܚܣܝܐ ܕܬܒܥܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܒܚܘܠܛܢܐ̣ ܡܢ ܟܠ ܬܓܡܝܢ̈ ܂ ܘܐܬ̇ܟܢܫܘ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܗܫܐ ܐܚܪܡܬ ܟܠ ܕܐܬܡܠܠ ܘܐܣܬܒܪ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܣܓܝ ܂ ܘܕܟܫܪ ܟܠ ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܬܡܢ ܐܬܟܫܛ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܕܒܒܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܢܬܒܛܠܢ̈ ܟܠ ܕܣܥܪ ܝ ܒܣܝܠܝܣܩܣ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܢܫܥܒܕ ܠܟܘܢ ܟܠ ܥܡܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܒܪܒܪܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܗܟܘܬ ܢܬܚܟܡܘܢ ܟܠ ܝܕܘܥܝ̈ ܂ ܕܠܘ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܒܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܡܒܪܟܐ ܕܠܥܠܡ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܗܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܝܬܪ ܘܪܡ ܡܢ ܟܠ ܛܟܣܝܢ̈ ܘܟܝ̈ ܢܝܢ
Ps-Zach:EccHist 0ܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܘܠܘ ܗܕܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܝܟ ܐܚܝܕ ܟܠ ܕܟܠ ܦܫܝܩ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܘܠܘܬ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܣܘܟܠܐ ܗܪܛܝܩܐ ܘܚܪܝܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܗ ܛܠܝܐ ܂ ܟܠ ܝܘܡ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܆ ܟܠ 1ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ