simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܘܚܢܘܬܐ̈ ܂ ܕܫܘܩܐ̈ ܟܠ Xܠܐ ܥܝܠܐ ܗܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܢܫܘܬܐ̣ ܂ ܕܐܫ̇ܠܡ ܟܠ ܕܟܬ ܒ ܥܠܝ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܣܒ̣ܠܘ 3ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܪܕܘܦܝܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq X ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘ̣ܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐ ܟ ܫܐܠܬܗ ܟܠ ܚ̇ܙܝܐ ܕܗܠܝܢ ܢܫܐܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܒܫܘ ܠܗܘܢ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘ̇ܝܢ ܗܘܘ̇ ܂ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘ-
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܒXܝ XܝXܒ ܟܠ Xܢ̣ܝܢ ܂ ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܪܘܡܐ ܘܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̣̈ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܘܐܬ̇ܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܠܫܡܥܗ ܕܓܘܢܚܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܦ̇ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܠܟܘܦܪܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܫܚܪܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪܘܢ̈ ܘܥ̣ܠ ܠܬܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܡܢ ܗܫܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܡܠܬܗ ܘܒܨܒܝܢܗ̣ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܟܠ ܕܗܘ̇ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܬ ܂ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܓܙܝܐ ܗܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ ܘܒܫܦܠܐ [ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ]ܢܦܠ̣ܘ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܟܠܡܕܡ ܇ ܘܥ̣ܒܕ ܟܠ ܒܝܫܬܐ ܒܥܒܣ̣ ·
Ps-Dion:ChronZuq ܘܒܐܝܕܗ ܡܬܪܥܐ ܡܪܐ ܟܠ ܠܒܪܝܬܗ̣ ܂ ܪܚܡܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܘܡܥܠܝ ܘܩܕܝܫ ܡܢ ܟܠ ܡܚܫܒܢ̈ ܂ ܘܠܐ