simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܘܥܒܕ ܢܘܚ ܟܠ ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ :
P:Gen [AB] ܙܒܝܢܝ̈ ܟܣܦܗ : ܟܠ ܕܟܪܐ ܒܐܢܫܝ̈ ܒܝܬ
P:Gen [AB] ܝܘܣܦ ܠܡܚܡܣܢܘ ܡܢ ܟܠ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ
P:Gen [AB] ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܠ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈
P:Gen [AB] : ܐܝܕܗ ܥܠ ܟܠ : ܘܐܝܕܐ ܕܟܠ
P:Gen [AB] ܐܓܪܝ ܩܕܡܝܟ : ܟܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܩܪܚ
P:Gen [AB] ܟܠ ܕܚܝ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ : ܬܪܝܢ
P:Gen [AB] : ܠܐ ܗܟܢܐ ܟܠ ܩܛܘܠܐ ܕܩܐܝܢ ܚܕ
P:Gen [AB] ܗܠܝܢ ܠܝܥܩܘܒ : ܟܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܫܒܥ .
P:Gen [AB] ܘܠܟܘܢ : ܘܒܝܬ ܟܠ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܥܡܟܘܢ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܚܢܘܟ ܬܠܬ
P:Gen [AB] ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ ܒܣܪ .
P:Gen [AB] . ܒܟܐܒܐ̈ ܬܐܟܠܝܗ̇ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ .
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܪܕ ܬܫܥ
P:Gen [AB] ܕܫܡܝܐ : ܘܥܠ ܟܠ ܕܡܪܚܫܐ ܐܪܥܐ :
P:Gen [AB] . ܘܫܒܩ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
P:Gen [AB] : ܡܐ ܕܓܙܪܢ ܟܠ ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ
P:Gen [AB] ܠܝ ܡܢ ܬܡܢ ܟܠ ܐܡܪܐ ܕܩܪܚ ܘܦܝܣܟܝ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܢܘܚ :
P:Gen [AB] ܢܚܠܐ : ܘܐܥܒܪ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ .