simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܕܣ̇ܡܬܟ ܡܪܐ ܥܠ ܟܠ ܩܢܝܢܝ̈ . ³⁷
Nars:memCreat ܕܒܫܘܠܡܐ ܡܣܟܝܢ ܥܡ ܟܠ . ܬܡܝܗ ܐܓܘܢܐ
Nars:memCreat 17ܐܝܘ ܐܘܡܢܐ ܡܨܒܬ ܟܠ ܕܒܟܠ ܫܠܝܛ ܨܒܝܢܗ¹⁴
Nars:memCreat ܢܐܡܪ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣-ܪܐ ܟܠ ܗ̣ܘ ܡܪܗܛ ܠܗ
Nars:memCreat ܥܘܬܪܐ ܕܚܟܝܡܘܬܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܘܡܩܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ
Nars:memCreat ܟܠ ܘܠܗܠ ܡ̣ܢ ܟܠ 180ܘܟܕ ܫܦܪܬ̣ ܠܗ
Nars:memCreat . ܚܟܝܡܐܝܬ ܥܒ̣ܕ ܟܠ ܕܥܒ̣ܕ ܚܟܝܡ ܟܠܐ
Nars:memCreat ܐܝܘ ܩܠܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܚܣܝܢ ܕܒܪܫܝܬ ܡܬܡܠܠ
Nars:memCreat ܕܐܕܡ ܕܚ̣ܙܝܗܝ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܡܬ̇ܝܩܪ . ܕܠܚܬ̣ܗ
Nars:memCreat ܒܟܝܢܐ ܕܐܫܠܛܗ ܥܠ ܟܠ ܕܐܬ̣ܩܢ ܐܝܟ ܒܪܘܝܐ
Nars:memCreat ܐܫܡܥ ܟܣܝܐ ܥܠ ܟܠ ܕܗܘ̣ܐ ܘܒܬܘܩܢܐ ܕܨܠܡܗ
Nars:memCreat ܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ܕܐܝܬܝ ܟܠ ܠܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܠܐ
Nars:memCreat ܠܐ ܡܕܡ ܬܩܢ ܟܠ ܘܝܗ̣ܒ ܚܝܘܬܐ ܒܡܠܝܠܐ̈
Nars:memCreat . ܐܘ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܕܡܫܐܠ ܐܝܟ ܠܐ
Nars:memCreat ܠܗ ܠܓܒܝܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܒܐܝܕܐ ܘܦܘܡܐ
Nars:memCreat ܚ̇ܙܩܝܢ ܘܫ̇ܪܝܢ ܨܝܕ ܟܠ ܟܕ ܠܐ ܡܫ̇ܢܝܢ
Nars:memCreat ¹¹ܒܪܘܝܐ ܥܕܠܐ ܢܒܪܐ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܕܥܘܡܪܐ ܐܚܪܢܐ
Nars:memCreat ܕܢܘܕܐ ܠܒܪܘܝܐ ܥܠ ܟܠ ܕܒ̣ܪܐ . ܕܫܪܝ
Nars:memCreat ܪܡܐ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܟܕ ܬܩܢ ܟܠ
Nars:memCreat ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܟܠ . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ