simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܠܗܠܝܢ ܇ ܠܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܘ ܨ̇ܒܐ
IsaacNin:memColl ܘܒܗ̇ܢܝܢ ܕܠܥܠ ܇ ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬܘܗܝ ܣ̇ܦܩܐ
IsaacNin:memColl ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ ܫܠܝܚܐ ܟܠ ܡܕܡ ܠܡ ܡܬܪ
IsaacNin:memColl ܓܘܫܡܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ· ܟܠ X7 ܕܦܩܝܕ ܠܐ
IsaacNin:memColl ܘܗ̇ܘܐ ܡܬܪܚܩ ܡܢܗ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܘܟܠ ܚܝܠܐ
IsaacNin:memColl ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܚܠܝܛ ܒܗ
IsaacNin:memColl ܇ ܐܝܟ ܕܢܕܥ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ
IsaacNin:memColl ܝ X65ܘܕܐܫܬܘܚܕܢ ¹²⁴ܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ ܇ ¹²⁵ܒܟ
IsaacNin:memColl ܇ ܢܦܫܬܢ̈ ³⁴ܡܢ ܟܠ ܙܘܥܐ309̈ ܀ ³⁵
IsaacNin:memColl ܕܣܝܡ ܠܡ ܒܠܒܟ ܟܠ ܡܫ . ܡ
IsaacNin:memColl ܫܪܪܐ . 5ܢܗܘܐ ܟܠ ܫܥ ܒܥܘܗܕܢܗܝܢ ܝ
IsaacNin:memColl ܫܢܬܐ ܕܚܠܝܐ ¹⁷ܥܠ ܟܠ . ܒܟ ܡܪܝ
IsaacNin:memColl ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܚܘܒܗ ܟܠ ܦܪܨܘܦܝܢ̈ ܇ ܛܒ̇ܐ
IsaacNin:memColl Xܫܘܒܚܐ ܠܗ ³⁸⁶ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܀ X69
IsaacNin:memColl . ܕܠܠܝܐ ܕܥܠ ܟܠ ܚܫܘܟܐ ܗܘ ܇
IsaacNin:memColl 3ܘܐܦ ܐܠܗܐ Xܡܪܐ ܟܠ ⁹ܡܬܪܟܢ Xܡܛܠ ܗܕܐ
IsaacNin:memColl ܝ X94ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܕܬܢܢ ܇ ܘܒܫܦܝܘܬܐ
IsaacNin:memColl . ܕܐܝܟܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ ܡ̇ܠܝܐ ܦܘܪܩܢܐ
IsaacNin:memColl ¹²⁸ܐܬܪܐ ܕܨ̇ܕܐ ¹²⁹ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܠܝܬ ܒܗ
IsaacNin:memColl ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܟܠ ܕܦܩܝܕ ܒܢܡܘܣܐ ܗܢܐ