simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܓܘܫܡܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܟܠ ܕܦܩܝܕ ܠܐ ܣܦܩ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܗܘܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܕܬܢܢ ܘܒܫܦܝܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ
IsaacNin:SpiritWorks 11 ܒܥܕܢܐ ܕܡܫܪܐ ܟܠ ܒܦܘܠܚܢ ܥܠܡܐ ܕܥܩܬܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܗܘܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܩܘܫܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܒܢ ܟܠ ܓܢܝܙܘܬܟ . ܕܛܒܘܬܟ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܡ ܡܬܚܝܕ ܒܗ ܟܠ ܐܝܟ ܗܕܡܐ̈ ܒܓܘܫܡܐ
IsaacNin:SpiritWorks 4 ܒܠܠܝܐ ܡܫܠܐ ܟܠ ܪܗܛܝܢ̈ ܕܥܠܡܐ ܕܠܐܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ 3 ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ
IsaacNin:SpiritWorks ܢܬܚܝܠ ܘܢܫܝܚ ܥܠ ܟܠ ܕܘܘܢܝܢ̈ 82 ܕܒܪܝܪܝܢܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܚܘܒܗ ܟܠ ܦܪܨܘܦܝܢ̈ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܕܘܒܪܐ ܕܪܥܝܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܪܥܝܢܐ ܠܗܠܝܢ ܠܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܘ ܨܒܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܟܠ ܕܦܩܝܕ ܢܐܒܕ .
IsaacNin:SpiritWorks ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܟܠ ܡܕܡ ܠܡ ܡܬܕܟܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܘܬܢ ܕܡܫܟܚܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܕܢܬܩܪܒ ܬܙܠܓ
IsaacNin:SpiritWorks ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ 107 ܗܠܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܬܪܟܢ ܡܛܠ ܗܕܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܬܪܐ ܕܨܕܐ ܡܢ ܟܠ ܘܠܝܬ ܒܗ ܩܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܬܗܪܐ ܕܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܙܘܥܐ̈ ܘܗܘܐ ܒܚܐܪܘܬܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܥܒܕ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ