simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ¹ܠܓܠܝܐ ܘܚ̇ܝܪܝܢ ܒܝ ܟܠ ܚܙܝܝ̈ ² ܕܒܐܝ̇ܕܐ
Eph:memHom ܡܘܗܒܬܐ ܕܦܐܪܐ̈ ¹²ܕܡܠܝܢ ܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ 109ܠܒܝܬ ܩܘܕܫܐ
Eph:memHom ܡܐ ܕܡܬܟܬܫ ²³ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܘܫܛ ²⁴ܐܝܕܗ
Eph:memHom ܡܢ ܟܪܣܟ ܗܒܝܗܝ ܟܠ ܝܘܡ ܠܣܢܝܩܐ̈ ܘܗܐ
Eph:memHom ܘܐܦܢ ²ܫܠܝܚ ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܘ XX5ܘܗܝ ܗܝ
Eph:memHom ܕܟܬܝܒܢ̈ ] 505ܘܢܣܬܟܠ ܟܠ ܕܐܡܝܪܢ̈ ⁴[ܗܐ ܒܡܥܠܬܗ
Eph:memHom ܡܩܒܠ ܚܛܝܐ²̈ X41ܢܪܗܛ ܟܠ ܐܢܫ ܨܝܕ ܪܚܡܝܟ̈
Eph:memHom 729ܘܕܫܪܝܪ ܠܗ ܡܪܐ ܟܠ ܠܐ ܝ̇ܨܦ ܡܛܠ
Eph:memHom ܕܠܗ̇ ܐܘܪܒܘ ܡܢ ܟܠ ܪܚܡܢ̈ X 65ܒܗ̇
Eph:memHom ܐܠܐ ܕܢܒܘܙ ܝܥ̇ܢܐܝܬ ܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܗܐ ܡܬܝ̇ܠܦܝܢ
Eph:memHom ܫܒ̣ܩ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܟܠ ܨܒܬܝܢ̈ ܘܠܣܐܘܢܐ ܒܠܚܘܕ
Eph:memHom ܗܢܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܡܠܐ ܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܦܘܩܘ ܙܠܘ
Eph:memHom ܢܬܬܕܝܢܘܢ ܟܐܢܐܝܬ XX ܟܠ ܐܢܫ ܪܚܡܐ̈ ܙܪܥ
Eph:memHom 1ܕܗ̇ܘ ܕܫ̇ܪܐ ܡܢ ܟܠ ܦܟܪܝܢ̈ ܘܚܐܪܐ̈ ܡܢ
Eph:memHom ܪܥܝܢܗ ܒܗ ܡܣܬܝܟܝܢ ܟܠ ܣܟܝܢ̈ ܐܡܐ ܕܣܦܪܐ̈
Eph:memHom ܕܒܣܝܡ ܢܝܪܗ ܥܠ ܟܠ --ܚܘܠܡܢܗ ܝXXdd·X1 .
Eph:memHom ܢܫܪܐ̈ ܕܝܢ ܠܘ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬܩܛܠ ܩܛܝܠܐ
Eph:memHom ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܕܫܘܠܛܢܗ ܠܥܠܡ ܩܝܡ
Eph:memHom ܐܠܗܐ ܕܢܕܘܢ ܘܡܬܚܒܠܝܢ ܟܠ ܬܘܩܢܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܣܝܒܪܢ
Eph:memHom ܐܬܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒܢܢ ⁵ 100ܠܐ