simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madVirg ܘܛܢ ܬܫܒܚܢ̈ ܠܝܕܥ ܟܠ 5ܒܫܒܛܟܝ ܐܬܢ̣ܩܫ ܡܫܟܢ
Eph:madVirg ܕܥܠܡܐ ]ܕܫܝܢ ¹[ܡܫܝܢ ܟܠ ܥܘܢܝܬܐ : ܒܪܝܟ
Eph:madVirg X ܕܥܡ̣ܕ ܡܕܟ̇ܐ ܟܠ ܥܘܢܝܬܐ : ܬܫܒܚܢ̈
Eph:madVirg ܟܠ ܡܬܦ̇ܪܫ X[ܘܒܡܫܝܚܐ ܟܠ ܡܬܦܫ̇ܩXXX X ܕܠܐ
Eph:madVirg ܟܝܢܗ ܕܡܬܦܩܕܢܐ ܗܘ ܟܠ ܡܐ ]ܕܡܬ̣ܚܪܐ ܗ̣ܘ
Eph:madVirg ܢܘܪܟ ܕܬܬܥܦܩ 3ܥܡ ܟܠ ܝܠܘܕܝ̈ ܡܘܕܝܐ ܐܢܐ
Eph:madVirg ܘܐܙܕܠܠ ܘܢܟܦܗ ܡܢ̇ܟܦ ܟܠ 7ܛܘܒܝܟ ܐܦ ܠܟ
Eph:madVirg ܛܥ̣ܢܬ ܘܐܝܟ ܛܘܛܝܬܐ̈ ܟܠ ܙܕܩܬܐ̈ XX 6ܚܠܦ
Eph:madVirg ܠܗ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܟܠ ܪܐܙܝܢ̈ ܕܟܣܝܢ ܗܘܘ
Eph:madVirg ܠܚܘܕ X¹ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܩܪ ܗܘ 2ܛܘܥܝܝ
Eph:madVirg X ܕܠܐ ܢܘܗܪܐ ܟܠ ܒܛܝܠ ⁴ܗܘ ܡܢ
Eph:madVirg XX ܘܪܥܡܘ ܒܐܪܥܟܝ ܟܠ ܥܕܥܕܘܗܝ̈ ܡܢܘ ܢܘܪܒܟܝ
Eph:madVirg ܐܬ̇ܟܬܫ ܗ̇ܘ ܙܟ̇ܐ ܟܠ ²ܥܡ ܫܒܐ ܟܘܠ
Eph:madVirg ܕܚܪ ܕܐܦ ܝܕܥ̇ ܟܠ XX ܒܝܕ ܬܢܝܢܐ̈
Eph:madVirg ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܥܡ ܟܠ ܟܠ ܗܘ ܕܠܟܦܘܪܐ̈
Eph:madVirg ܕܢܪܚܡܘܢ ܚܘܪܒܐ ܡܚܪܪ ܟܠ 3ܒܡܨܪܝܢ ܐܓܗܝܬ ܡܪܝܡ
Eph:madVirg ܥܠܝܐ ܕܐܬܪܟܢ ܘܙܡܢ ܟܠ XX ܘܠܚܠܘܠܗ ܕܟܝܐ
Eph:madVirg ܠܗ ܪܓܝܓܬ ¹ܥܠ ܟܠ ܣܢܝܐܬ ²ܠܟܠܢܫ³ ܫܒܪܬܐ
Eph:madVirg ܓܙܗ ܠܡܛܥܢ ܡܢܗ ܟܠ ܥܘܕܪܢ ²⁰ ¹¹
Eph:madVirg ܗ̇ܝ ܚܕܐ ]ܕܡܢ ܟܠ ܪܒܐ ⁴[ܗܘܬ 6ܒܪܬ