simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܟܠ ܩ̣ܕܡ ܕܢܗܘܐ ܟܠ . ܠܐ ܗܘܐ
DionAr:MystWritings ܗܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܝܐ ܇ ܀
DionAr:MystWritings ܓܝܪ ܚ̇ܟܡ ܫܦܝܪ ܟܠ ܡܢ̣ܘ ܕܡܬ̇ܚܝܕ ܥܡ
DionAr:MystWritings ܡܬܝܚ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܥܘܡܩܐ ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܬܪܥܝܬܐ . ܘܡܢܗ̇ ܟܠ ܝܕܥܬܐ̣ ܘܟܠ ܣܘܟܠܐ
DionAr:MystWritings ܚܕܝܘܬܐ ܕܡ̇ܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ . ܡܛܘܠ ܕܡܢ
DionAr:MystWritings 77XXdd 3ܪܡܬ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܙܝܢ̈ 2--3ܝ X
DionAr:MystWritings ܡܢ ܢܛܘܪܬܐ ܐܚܝܕܬ ܟܠ ܇ ܘܡܢ ܚܒ̇ܫܗ
DionAr:MystWritings ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܟܠ ܚܟܡܢ̈ . 2ܡܢܗ̇
DionAr:MystWritings ( 229 ) ܟܠ . ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܟܚܕܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ( 227
DionAr:MystWritings ܪܩܪܝܒ ܠܟܠ ܘܡܫܬܟܚ²²⁴ܡܢ ܟܠ ܆ ܠܐ ܡܬܪܪܟܢܐ̇
DionAr:MystWritings ܕܐܠܗܘܬܐ ܪܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ . ܗ̇ܝ
DionAr:MystWritings . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ ܟܠ ܆ ܡܛܠ ܫܦܝܪܐ
DionAr:MystWritings ܇ ܡܫ̇̇Xܐ ܥܠ ܟܠ ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܗ ܇
DionAr:MystWritings ܕܪܚܡ̣ܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܐܚܝܕܬ ܟܠ ܇ ܒܛܒܘܬܗ̇ ܗ̇ܝ
DionAr:MystWritings ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ ܗܘ ܟܠ ܘܒܗ ܩܐ̇ܡ .
DionAr:MystWritings ܡܢ ܡܠܝܘܬܗ̇X ⁹ܥܠ ܟܠ ܡܕܥ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܢܘܗܪܐ ܡ̇ܙܠܓ ܥܠ ܟܠ ܇ ܙܗܪܝܪܐ̈ ܥܒ
DionAr:MystWritings 9ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ XXXdd 10dd