simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ ܇ ܟܠ ܐܡܬܝ ³ܓܝܪ ⁴ܕܠܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܘ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܦ ܠܪܥܝܢܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܪܢ ܡܗܒܬܐ ⁵ܕܡܢ ܟܠ ܡܘܗܒܢ̈ ܡܝܬܪܐ̣ ܕܐܝܬܝܗ̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܩܢܘܢܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܟܠ ܟܠܗ ܕܢܐܟܘܠ ܘܢܫܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܚܝܕܝܐ X ܠܡܦܪܫ ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܚܒܪܗ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡ̇ܢ̣ ܒܗ̇ܝ ܕܝܗ̣ܒ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܗ̣ܝ ܡܟܝܟܘܬܐ ܫܒܩܐ ܟܠ ܚܛܗܐ̈ . O⬩ܠܐܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘܐ ܪܫܢܘܬܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ̣ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܘ̇ܐ ܗܘܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܣܘܥܪܢ ܘܥܘܗܕܢ ܡܪܢܝܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܘܣܝܒܪ ܟܠ ܟܠ ²ܥܡܠܝܢ̈ ܘܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܡܛܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢܗܘܢ ܇ ܒܪܡ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ¹0ܠܦܘܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁴ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܠ ܡܬܓܠܐ ܘܐ̇ܬܐ ܠܡܕܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕ ܚܘܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܇ ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܗܘܐ ܚܪܝܝ̣ ¹ܕܠܐ ܟܠ ܒܝܫܬܐ ܬܥܡܪ |ܒܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܚܘܫܒܝ̈ ܇ ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܘܚܝܢ |ܒܓܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܢܣܥܘܕ̇ ܟܕ ܡܣܝܒܪ ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܘܣ̇ܒܠ ܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܬܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܢ̈ ܥܠ ܚܘܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܠܝܢ ܒܚܪܝܢܐ̣ ܟܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠ ܘܩܪܝܒ ܠܝ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܥܢܐ ܕܐܩܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܐܢ ܕܚܡܬܐ ܘܐܢ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܘܥܡ