simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܡܥܠܝ ܘܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܦXܐ ܂
Cyr:ComLuke ܬܫܒܘܚܬܗ 0ܘܪܒܘܬܗ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܫܠܝܐܝܬ ܟܐܡܬ̣
Cyr:ComLuke ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܡܨܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܂
Cyr:ComLuke ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܝܕܝ̣ܥܐ ܕܝܢ
Cyr:ComLuke ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܛܥܘܢ ܟܠ ܛܒܬܐ ܃ ܘܠܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ̈
Cyr:ComLuke ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ
Cyr:ComLuke ܗܘ ܓܝܪ ܥܠ ܟܠ ܛ̇ܒܬܐ ܂ ܡܛܠ
Cyr:ComLuke ܂ ܘܢܓܗܝܗ̇ ܡܢ ܟܠ ܥܕܠܝ̇ ܂ ܘܡܢ
Cyr:ComLuke ܒܪܢܫܐ̇ ܂ ܘܡܝ̇ܬܐ ܟܠ ܒܡܠܬܐ ܕܚܝܠܗ ܂
Cyr:ComLuke ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܘܡܥ̇ܠܝܐ̇ ܂ ܝܕܝܥܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܟܠ ܙܢܐ ܢܬܝܕܥ ܇
Cyr:ComLuke ܕܟܠ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܘ
Cyr:ComLuke ܕܐܦ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐ ܘܡܠܬܐ ܐܝܬܝܗ̇
Cyr:ComLuke ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܃ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
Cyr:ComLuke ܗܝܕܝܢ ܒܟܠ ܘܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗ̇ܘܝܢܢ ܫܘܝܝ̈
Cyr:ComLuke ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐ̣ ܘܐܦܢ ܥܒXܐ
Cyr:ComLuke ܕܢܕܥܘܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ
Cyr:ComLuke ܂ ܘܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܐ ܂ ܘܟܕ