simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܂ ܕܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܓܢܣܐ ܕܒܪܒܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ
Chron1234 ܘܢܫܕܪܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܬܪܣܝܬܐ̈ ܘܚܫܚܬܐ̈
Chron1234 ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܒܪܝ ܒܫܬܐ
Chron1234 ܢܬܒ ܚܠܦܘܗܝ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܢ ܓ
Chron1234 ܂ ܘܢܫܡܫ ܬܡܢ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܂
Chron1234 ܂ ܒܙܘܗܝ ܘܚܛܦܘ ܟܠ ܕܐܫܬܟܚ ܠܗ ܂
Chron1234 ܠܗܘܢ ܢܫܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܓܒܘ ܂ ܘܝܠܕܘ
Chron1234 ܕܚܠܡܗ ܂ ܐܦ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐ̇ܬܐ ܥܠ
Chron1234 ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܥܠܘܗ̇ܝ ܟܠ ܝܘܡ ܡܕܡ ܂
Chron1234 ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܕܒܗ ܒܗܢܐ
Chron1234 ܘܟܕ ܐܬܢܓܕ ܐܘܕܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܂
Chron1234 ܠܡܠܟܝܙܕܩ ܡܥܣ̇ܪܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐXܐ ܥܡܗ
Chron1234 ܡܢ ܥܕܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܟܠ ܣܕܩܐ̈ ܘܚܪܝܢܐ̈ ܘܟܫܠܐ̈
Chron1234 ܕܝܢܪܐ̈ ܚܡܫܝܢ ܠܢܦܩܬ̣ܗ̈ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܗ̇ܘܐ ܂
Chron1234 ܆ ܘܐܣܬܪܗܒܘ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܝ
Chron1234 ܣܓܝ ܂ ܒܗ̇ܝ ܟܠ ܕܐܬܦܠܛ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈
Chron1234 ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܆ ܘܠܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ
Chron1234 ܂ ܘܚܕܪܗ̇ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܐܩܝܡ
Chron1234 ܡܢ ܬܘܪܥܬܐ ܘܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܂ ܘܪܓܙ
Chron1234 ܂ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܂ ܘܟܕ