simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܘܬܘܒ ܡܦܫܩܝܢ ܠܗ ܟܠ ܐ̇ܡܪ . ܪܒ
BarBahl:SyrLex ܕܟܕ ܡܬܪܢܝܢ ܥܠܝ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ يفكرون فيّ
BarBahl:SyrLex ܒܕܩ ܓܝܪ ܡܪܐ ܟܠ ܒܡܬܝܬܗ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ
BarBahl:SyrLex ܒܪ ܣܡܘܝ ܕܗܘ ܟܠ ܀ ܥܩܪܐ̈ ܕܣ̇ܓܝ
BarBahl:SyrLex ܐܬܠܝܛܐ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܟܠ ܕܓܢܒܪ ܘܢܨܝܚ ܒܩܪܒܐ
BarBahl:SyrLex ܒܡܡܠܠܗ ܦܬܟܐ ܗ ܟܠ ܡܐܢܐ ܕܡܓܘܢܢ آخر
BarBahl:SyrLex . ܚܕ ܘܠܐ ܟܠ . ܘܒܨ ܡܐܡܪܐ
BarBahl:SyrLex ܓܒܝܐ ܘܢܩܥܐ ܕܡܠܐ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ . وهو
BarBahl:SyrLex ܟ̇ܟ̇ܠܢܐ المنمّر ܨ ܟܠ ܐܡܪܐ ܕܐ̇ܟܡ ܒܚܘܪܬܐ̈
BarBahl:SyrLex ܩܢܘܡܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܟܝ̇ܢܐ ܕܐܝܬ .
BarBahl:SyrLex ܬܨܒܐ ܠܡܫܠܛܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܟ
BarBahl:SyrLex . ܘܬܘܒ ܐܚܝܕ ܟܠ أبو الجماعة ܀
BarBahl:SyrLex ܘܐܝܬܝܗ̇ ܫܡ̇ܝܐ ܘܚܕܪܝ̈ ܟܠ ܗ السما وكلّ
BarBahl:SyrLex ܗ الرداء . ܟܠ ܡܐܢܐ ܕܡܬܥܛܦ ܐܢܫ
BarBahl:SyrLex ܗܠܟܐ ܕܢ̇ܦܠ ܥܠ ܟܠ ܒܡܬܐܡܪܢܘܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ .
BarBahl:SyrLex ܚܫܚܘ . ܐܠܐ ܟܠ ܕܝܐܬܝܩܐ ميثاق عهد
BarBahl:SyrLex قوم . ܡܪܐ ܟܠ اقول ربّ العالمين
BarBahl:SyrLex . ܕܢ̇ܦܠܐ ܥܠ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܒܠܝܢ ܡܬܡܢܢܘܬܐ
BarBahl:SyrLex بعسل النحل ܀ ܟܠ اقول كلّ
BarBahl:SyrLex ܒܗ̇ܝ ܕܡܗܦܟܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܓܘܚܟܐ ܐܝܬܘܗܝ