simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܂ ܟܝܢ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
BarṢal:ComGosp ܟܝܢܝܬܐ ܘܓܘܢܝܬܐ ܀ ܟܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܬܬܦܠܓ ܃
BarṢal:ComGosp ܡܛܠ ܕܚܝܠܬܢ ܘܡ̣ܨܐ ܟܠ ܂ ܥܒ̣ܕ ܠܘܬܝ
BarṢal:ComGosp ܂ · ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܟܕ ܐܣ̣ܪ
BarṢal:ComGosp ܡܥܕܪܐ ܂ ܂ ܟܠ ܨܒܘܬܐ ܓܝܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܐܠܝܐ ܐ̇ܬ̇ܐ ܕܢܫ̣̇ܠܡ ܟܠ ܂ ܥܕܠܐ ܐ̇ܬܐ
BarṢal:ComGosp ܘܠܒܪ ܡܢ ܝ ܟܠ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐܝܬ ܂
BarṢal:ComGosp ܢ̇ܩܫܝܢܢ ܀ ܀ ܟܠ ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠ ܢܣ̇ܒ
BarṢal:ComGosp ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܃ ܟܠ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܩܛܠ
BarṢal:ComGosp ܗܘܕܐ ܂ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܚܪ ܢ
BarṢal:ComGosp ܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܕܐܬܒܪܝ ܟܠ ܂ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܪܢܫܐ
BarṢal:ComGosp ܠܗ ܀ ܀ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܪܓܙ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܚܡܪܐ ܂ ܘܠܘ ܟܠ ܚܡܪܐ ܥܝܠܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܪܓ̣ܐ ܘܪܛܝ̣ܒ ܂
BarṢal:ComGosp ܠܟܘܢ ܀ ܘܚܙܐ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ
BarṢal:ComGosp ܠܐܪܒܥ̈ ܂ ܟܕ ܟܠ ܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܚܕܐ
BarṢal:ComGosp ܘܬܘܒ ܗܝ̇ ܕܒܡܫܝܚܐ ܟܠ ܐܬܒܪܝ ܂ ܢܫܐܠ
BarṢal:ComGosp ܘܠܡܠܬܐ ܗܘ̇ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܬܒܪܝ ܂ ܘܠܗ
BarṢal:ComGosp ܠܢܦܫܐ ܀ ܀ ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܦܐܪܐ̈