simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] . ܘܐܠܨܗ ܘܩܒܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܥܣܘ : ܢܫܩܘܠ ܘܢܐܙܠ : ܘܐܙܠ ܟܠ ܒܘܪܟܬܝ ܕܐܝܬܝܬ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܝ
IsaacAnt:memHom ܐܝܠܢ . ܕܡܢ ܡܛܪܐ ܕܪܘܡܐ ܫܬܝܢ : ܘܡܢ ܛܠܐ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ ܀ ܟܠ ܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܘܪܢܐ̈ ܀ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܡܫܬܬܠܢ̈ : ܟܠ ܢܨܒܢ̈ ( ܠܡ
IšoMerv:ComOT ܣܘܥܪܢܐ ܕܪܚܝܩ ܇ ܘܡܬܪܟܒ ܡܢ ܠܐ ܡܠܝܠܐ̈ ܥܠ ܡܠܝܠܐ̈ . ܟܠ [Iܡܬܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܗ̣ܘ ܩܢܘܡܐ ܕܨܒܘܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܡܬܠ
BarEbr:CandSanc ܠܡ ܕܢܚܙܐ ܐܢܬܬܐ ܐܝܟ ܕܢܪܓܝܗ̇ . ܡܢܟܕܘ ܗ . ̇ ܒܠܒܗ . ܟܠ ܐܪXܫ̣ܘ . ܘܐܟܡ̇ܢ ܕܒܥܒܕܐ ܫܡܠܝܘܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ ܨܛܡܥܪܘ .
Ath:Treatises . ⁷ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܠܐܝܟܐ ܟܠ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܣܠ̣ܩ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܝܐ̈ . ܕܢܡ̇ܠܐ
P:Lev [AB] ܢܕܪܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ ܟܠ ܦܘܪܫܢܝܗܘܢ̈ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܡܪܝܐ : ܟܠ ܕܡܬܦܢܝܢ ܠܘܬܝ : ܕܥܡܪܝܢ ܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܢܩܪܒ ܩܘܪܒܢܗ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܘܦܪܨܘܦܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܐܠ̣ܐ ܥܐܠܝܢ ܣܝ̇ܡܝ ܢܡܘܣܐ ܟܕ ܟܠ ܕܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܝܕܝܥܐܝܬ ܘܡܦܠܓܐܝܬ ܣܝܡܝܢ ܆ ܗ̇ܘܝܢ ܡܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܘܒܟܠܢܫ ܡܫܝܚܐ ܗܘ . ܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܣܘܟܠܐ̈ : ܠܐ ܟܠ ܥܒ̣ܕܐ ܘܠܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ . ܘܠܐ ܓܙܘܪܬܐ ܘܠܐ ܥܘܪܠܘܬܐ : ܐܠܐ
JnSol:OntheSoul ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ̇ܘ ܐܪܙܐ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܟܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܝܬܪ ܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܕܐ̇ܬܐ ܡܢ ܗܢܐ ܕܩ̇ܝܡܝܢܢ ܒܗ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . X 1ܠܚܘܒܠ ܨܠܡܗ ܨܒܐ ܕܢܚܕܬ ܒܫܡܐ ܕܝܠܕܐ : ܕܬܘܒ ܢ̇ܣܟ ܠܗ ܟܠ ܒܫܡ X ܡܚܬܬܐ : ܕܐܢ ܐܝܬܘܬܐ ܢܚܬܬ ܨܐܕܘܗܝ ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ
Shub:BookGifts ܛܒܢ̈ ܇ ܘܡܬܩܢܝܢ̈ ܟܠ ܣܝܡܢ̈ ܕܚܝܐ̈ ܘܕܡܘܬܐ ܠܓܢܣܢ ܟܠ ܠܬܒܥܬܐ ܐܠܐ ܠܦܘܪܥܢܐ . . 3ܒܬܠܬ ܬܐܓܪܢ̈ ܡܬܝܕܥܢ̈
BarṢal:ComGosp ܦܪܘܣ ܂ ܐܠܐ ܕܬܬܡܨܘܢ ܗܕܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܫܢܝܘ ܂ ܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܟܠ ܕܐܒܐ ܡܪܩܘܣ ܒܛܘܪܐ ܕܬܪܡܩܐ ܂ ܘܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܬܫܢܘܢ ܡܢ
JacSer:memElishRevDeadMan ܡܢ ܗܘ ܡܝܬܐ ܕܓܪܡܐ̈ ܕܡܝܬܐ̈ ܝܗܒܘ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܢܦܩ ܦܘܫܩܐ ܟܠ ܚܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܠܗܘ ܕܩܪܒ ܠܗ ܘܨܪ ܠܗ ܨܠܡܐ ܠܡܝܬܐ ܚܝܐ ܕܡܢܚܡ
SynOr ܟܪ ܕܨܒܐ ܢܗܘܐ ܥܡ̇ܪ . ܘܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܠܡܣܡ ܟܠ ܣܛܪ ܡܢ ܥܒ̇ܕܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ .
IsaacNin:SpiritWorks ܠܡܚܣܝܘ ܒܟܠܥܕܢ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܥܡܗ 9 ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܟܠ ܠܡܥܠ ܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܗ ܛܒܬܐ ܕܥܠ
LiberGrad ܡܢ ܕܕܚܠ ܡܢ ܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ : ܢܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܬܚܝܒ : ܟܠ ܬܬܚܝܒ . ܘܦܬܓܡܐ ܬܬܠܘܢ ܥܠܝܗܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ
JulRom ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ ܘܒܐܝܕܝ̈ ܟܘܡܪܐ̈ ܡܫܡܗܐ̈ ܘܝܩܝܪܐ̈ ܕܙܘܣ ܟܠ ܘܩܕܝܫ ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܣܡܟ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܬܫܡܫ ܠܐܠܗܐܼ
SevAnt:CathHom ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܥܠ ܡܐܡܪܐ ܕܝܠܢܝܐ ܣܢܝܩܐ . ܘܥܠ ܝܝXXXXX1 ܟܠ ܠܡܥܡܕܢܐ ܢܐܡܪ ܆ ܠܘ ܕܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܩ̇ܪܝܒ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܦ ܓܝܪ
BarEbr:CandSanc X ¹ܫܘܓܢܝܐ- . ܦܪܡܢܝܕܝܣ ¹⁷ܕܝܢ ܚܕ ܐܡ̣ܪ ܪܝܫܐ ܠܐ ܟܠ ܗܘ̇ܝܐ ܘܚܘܒܐ ܘܕ ܐܡ̣ܪ ¹⁴ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܡܕܡ ܘܕܠܒܪ ¹⁵ܡܢ
P:2Chr [AB] ܡܕܡ ܩܕܡܝܗܘܢ ܬܢܝ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܬܥܫܢܘ : ܘܥܒܕܘ . ܟܠ : ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ . ܘܚܘܝ ܠܣܦܪܐ̈ ܘܠܠܘܝܐ̈ :