simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܥܕܢ ܕܩܪܝܒ ܗ̣ܘ ܠܟ ܫܘܥܠܝܐ ܩܪܝܒ ܗܘ ܠܟ ܩܘܦܚܐ 309ܐܦ ܟܠ ܬܣܥܐ ܥܠ ܟܣܝܬܐ̈ 305ܡܬܟܣܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܩܪܝܒܐ̈ ܕܥܡܟ ܐܢܘܢ
Eph:madChurch ܕܡܟܢ ܘܥܒܝܕ ܘܒܪܐ ܐܣܩ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܒܫܬܩܐ ܡܣܬ ܚܝܠܟ ܐܘ ܟܠ ܨܪܘܗܝ ܒܦܝܣܝܗܘܢ̈ ܕܐܝܟܢ ܘܟܡܐ ܗܘ ܕܠܥܘܩܒܗ ܠܐ ܣ̇ܦܩ
Eph:madFaith ܒܫܘܥܠܗ ܗܘ 9ܢܦܫܗ ܚܘܝ ܒܕܘܟܐ ܘܚܘܝ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܣܒܪܢܢ ܟܠ ܠܒܬܐ ¹ܕܣܦܝܠܐ ܐܬܩܦܣ ܘܩܡ ܥܠܝܗ̇ ܦܫܛ ܗܘܐ ܡܠܐ ܫܡܝܐ ܟܕ
AbbaIs:Ascet ܕܘܒܪܐ X ܓܝܪ ܗ̇ܘ ⁸ܕܡܫܪܐ X ܒܗ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܥ̇ܒܕ ܒܗ ܙܒܢܐ ܟܠ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܗܦܟ X ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ⁷ܕܠܡܨܠܝܘ ܠܐܠܗܐ .
JacSer:memElishAppSaints ܙܘܥܝܢ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܚܝܪܐ ܘܚܙܝܐ ܥܠܡܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܪܘܚܢܐܝܬ ܟܠ 30 ܘܡܕܒܪܐ ܠܗ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܘܠܐ ܥܨܐ ܠܗ̇ ܘܡܐ ܕܐܬܕܟܝܬ ܡܢ
IsaacNin:memColl ܇ ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܗܘܢ ܓ̇ܠܐ ܐܢܬ ܒܚܘܒܟ ܀ 6ܘܦܝܣܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܘܠܐ ܡܬܝܕܥ ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ
Eph:madVirg ] 2ܫܠܝܡܘܢ ܛܥܐ-- -- -- -- -- ²[ ]ܡܪܢ ܐܬܪܟܢ ܨܝܕ ܟܠ ܠܨܘܬܐ ܕܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ XX ܥܘܢܝܬܐ : ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܚ̇ܟܡ
JnSol:OntheSoul ܕܝܢ ܕܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܘܠܬܚܬ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܓܠܐ ܠܗ ܡܫܝܚܐ ܟܠ ܕܩܡ ܓܝܪ ܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܘܠܥܠ ܒܬܪܥܝܬܗ ܓܠܐ ܠܗ ܡܫܝܚܐ ܢܦܫܗ .
BarḤadbš:FoundSch ܕܐܫܟܚܘ X ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ . ܘܬܝܡܕܘ ܘܐܥܡܕܘ ܘܐܠܦܘX . ܟܠ ܠܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ : ܘܥܒܝܬ ܣܝܓܐ̈ ܕܚܢܦܘܬܐ : Xܟܢܫܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen · ܫܛܪܐ ܟܬܒ ܠܝ ܐܕܡ ܒܥܕܢ ܕܚܒ ܠܚܛܝܬܐ : ܘܕܠܐ ܦܪܥܗ̇Xܝ ܟܠ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܠܗ : X ܕܗܐ ܐܒܘܝܟ̈ ܚ̣̇ܬܡܘ ܘܐܫܠܡܘ ܩܪܝ ܘܐܣܬ
Eph:madCrucifix ܐܢܫ ܢܨܚܢܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܩܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܟܪܝܬ ܠܝ ܪܒܘܠܝ ܕܚ̇ܙܝܬ ܟܠ ܒܗ ܩܕܝܫܐܝܬ ܫܘܒܚܐ ܠܡܪܗ̇ ܕܟܘܝܠܐ 5ܒܗܢ ܥܐܕܐ ܕܩܪܒ
SevAnt:CathHom ܒܣܪ ܀ ܫ̇ܬܩ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܐ̇ܡܪ : ܕܢܦܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܙܘܢܐ ܗܢܐ ܟܠ ܐܢܫ ܚܟܝܡܐ ܆ ܥܠ ܩܪܝܒܐ ܆ X0ܕܝܠܗ . ܪܚܡܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܪܝܐ ܥܠ
SevAnt:madHym ܡܝܐ ܕܨܒ̣ܝܬ ܒܕ ܪܥ ܥܫܝܝܐ̈ ̈ ܪܥܕ - ܒ - ܘ - ܝXܝ . . . ܝ ܝܝܚ ܝ ܝ ܟܠ . ܬܒܘܥܐ ܡܪܝܐ ܇ ܕܠܫܝ ܒܫܡܝܐ ܘܠܬܚܬ ܒܐܪܥܐ . ܥ̣ܒܕܬ
JacSer:memElijAscendsHeav ܫܘܦܪܝܢ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܠܐ ܪܓ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܒܪܝܬܐ ܟܠ ܡܠܟܗ ܕܚܘܝܐ ܠܢܦܫܗ ܠܐ ܥܠ ܢܨܛܕܐ ܒܗ ܕܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܒܢܒܝܘܬܗ ܗܕܐ ܐܘܕܥ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܒܪܐ . ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܟܠ . ܕܬܠܦܢ ܕܥܒܝܕܐ ܗܘ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܆ ܡܘܫܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܢ ܩܕܡ
P:Mark [AB] ܡܕܡ ܓܝܪ ܂ ܡܫܟܚܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܀ ܀ ܘܫܪܝ ܟܐܦܐ ܠܡܐܡܪ . ܗܐ ܚܢܢ ܟܠ ܠܗܘܢ . ܠܘܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܁ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܆ ܐܠܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
JacSer:memJesus'Tempt ܗܒܒܐ̈ ܟܠ ܩܘܠܣܐ̈ ܟܠ ܗܘܠܠܐ̈ ܥܪܩ ܤܛܢܐ ܕܡܢܣܐ ܗܘܐ ܘܦܫܘ ܟܠ ܕܩܘܠܣܝܗܘܢ̈ ܘܩܥܘ ܘܝܒܒܘ ܗܢܐ ܠܗܢܐ ܟܠ ܒܘܪܟܬܐ̈ 545
SevAnt:madHym X ܆ ܘܐܬܪܚܡ̈ ܥܠܝ ܀ ܪܨܘ - ܕ - ܘ - ܝܝ ܝܝܝ ܝX : ܝ- . ܝ ܡܪܝܐ ܟܠ ܕܙܕܝܩܘܬܐX ܐ̇ ܩܪܒ ܠܟ ܕ ܒ̣ܚܐ ܡ̇XܒX ܕ ܬܘܕܝܬܐ ܡܪܐ
JacSer:memWomJesusMet ܝܘܬܪܢܐ̈ ܠܟܠ ܩܪܝܒܘܗܝ̈ ܀ ܐܘܪܚܐ ܗܘ ܪܒܬܐ ܕܒܗ ܪܕܐ ܐܢܫ ܟܠ ܀ ܚܘܒܐ ܗܘ ܡܫܟܚ ܢܦܬܚ ܬܪܥܐ ܠܡܠܦܢܘܬܐ : ܘܡܢܗ ܢܒܥܝܢ
Shub:BookGifts ܕܐܝܬ ܠܟ ܇ ܕܓܕܫܐ ܕܐܦ ܠܐ ܠܡܦܩܕܘ ܡܪܦܐ ܠܟ ܇ ܘܐܦܠܐ ܕܐܝܟܐ ܟܠ ܐܢܫܘܬܟ̈ ܘܛܘܒܝܟ̈ . ܘܠܐ ܬܟܬܪ ܠܡܘܬܐ ܕܢܓܕ ܦܪܫ ܠܟ ܡܢ