simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܚܝܐ̈ ܆ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܚܝ ܡܬܡ̣ܬܚ
ChalcedWrit ܠܘ ܕܝܢ X ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܗ
SevAnt:CathHom . ܐܦ ܓܝܪ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܝ̇ܨܝܦ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܐܬܚܘܝ ܩܕܡ ܚ̇ܙܐ ܟܠ ܕܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܠܗ
SynWestSyr ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܗ̇ܘ ܕܝܕܥ
PhiloxMab:Disc ܠܥܠܡܐ ܘܠܢܝܚܘܗܝ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܐ
DidascApost ܕܐܫܬܕܪܬ ܥܠܘܗܝ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ⁰ܝܝ
Babai:BookUnion ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܃
Eph:memHom --¹⁰ ܛܝܒX --²⁰ܚܒܝ̣ܒܝ̈ ܟܠ ܚܕ ܒܝܢܬ ܠܗ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܒܟܠ ܝܘܡ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ .
JacSer:mem6DaysDay2 ܦܪܝܫܐ̈ ܠܕܪܐ̈ ܕܐܬܝܢ ܟܠ ܢܨܒܬܐ̈ ܟܕ ܡܬܝܒܠܢ̈
Elia:epLeonḤar ܩܢܘܡܐ ܆ ܕܠܐ ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܘܐܚܪܢܝܘܬܐ ܡܘܕܝܢܢ
JnDalya:Epist ܡܠܟܘܬܢ ܕܠܥܠܡ . ܟܠ ܕܐܿܢ ܘܡܦܿܪܢܣ ܒܚܟܡܬܗ
ChronMin ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ ܟܠ ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ
Eph:madNativ ܚܙܘܗ ܕܗܘܝܘ ܡ̇ܕܒܪ ܟܠ X ܒܪܝܬܐ̈ ܕܠܥܠ
JacSer:memElijAscendsHeav ܪܓ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܒܪܝܬܐ
BarEbr:CandSanc ܡܬܦ̣ܪܣ ܓܝܪ ³³ܥܠ ܟܠ . ܘܡܫ̇ܘܬܦ ܒܗ
JnDalya:Epist ܗܢܐ ܕܒܠܒܐ ܠܝܿܕܥ ܟܠ ܡܬܚܿܘܝܐ . ܚܿܟܡܝܢܝ
BarṢal:LuqArabs ܒܪܘܚܐ ܕܩܕܫܐ ܕܢܕܥ ܟܠ ܘܢܬܡܨܐ ܒܚܝܠ ܟܠܐܝܟ
IšoMerv:ComOT . ܘܟܕ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܩܛܠܐ ܠܚܝܡ