simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܇ ܘܡܫܠܛܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܚܠܛ ܐܢܬ ܘܥܡ
JnEph:EccHist ܇ ܟܕ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܝܕ
DionAr:MystWritings ܚܒ̣ܫ ܟܠ ܘܐܩܝܡ ܟܠ . ܟܕ ܩܪܝܒ
Babai:BookUnion ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܥܠܬ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܥܠ
SevAnt:CathHom ܆ ܒܗ̇ܘ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܘܐܦܠܐܐܒܐ
AntiTriThWrit . ܐܢ ܓܝܪ ܟܠ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܡܠܬܐ
P:PsSol [AB] ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܡܠܠ ܥܡ ܟܠ ܐܢܬܬܐ ܒܨܢܥܬܐ ܕܒܝܫܬܐ
IšoMerv:ComOT . ܘܕܡܨܐ ܚܝܠ ܟܠ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܦܪܩܬ
Cyr:ComLuke ܕܟ̇ܬܒ ܂ ܡܕܝܢ ܟܠ ܡܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܒܪܝܬܐ
P:2Chr [AB] ܕܗܘܘ ܩܝܡܝܢ ܟܠ ܝܘܡ : ܘܢܛܪܝܢ
Cyr:ComLuke ܂ XX ܕܒܝܕ ܟܠ ܙܢܐ ܢܣܬܪܗܒ ܠܡܘܬܪܘ
JacSer:memEstabCreat ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܟܠ ܥܕܢܝܢ̈ 22 410
Chron1234 ܘܓܘܣܠܝܢ ܆ ܘܝܠܦܘ ܟܠ ܕܥܒܕ ܛܐܢܓܪܝ ܘܪܫܪܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܟܘܢ ܡܦܝܣܝܢܢ ܂ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܡܕܡ
BarṢal:ComGosp X ܀ ܠܡܐܣܝܘ ܟܠ ܟܐܒ ܘܟܘܪܗܢ ܃
P:ProvQohSong [AB] ܘܪܝܚ ܒܣܡܢܝܟܝ̈ ܡܢ ܟܠ ܒܣܡܢܝܢ̈ .
P:Ecclus [AB] . ܘܩܦܣ ܠܓܘܗ̇ ܟܠ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ . ܨܚ
SevAnt:LuqJul ܨܝܕ ܦܓܪܐ . ܟܠ ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢ̈
Eph:madUnleavBread ܒܠܚܡܐ ܪܘܚܢܐ ܗܘܐ ܟܠ ܐܢܫ ܢܫܪܐ ܕܡܡܢܥ
Tim1:Epist : ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܓܝܪ ܘܛܘܪܐ̈