simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܐܘ ܡܛܘܠܬܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂
JnDalya:Epist ܠܚܬܢܐ ܦ̣ܐܐ ܡܢ ܟܠ ܀ 3ܐܢ ܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܕܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܥܒܕ ܟܠ ܒܟܠ ܇ ܘܥܒ̇ܕ
JnEph:ActsEastSaints ܇ ܘܢ̇ܬܟܬܫ ܓܢܒܪܐܝܬ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܠܐ ܡܬܝܚ ܥܠ ܟܠ ܐܟܚܕܐ ܘܠܥܠ ܡܢ
LiberGrad ܒܝܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܚܐ ܟܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ
IsaacAnt:memHom ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܠܡܙܟܐ ܟܠ : ܕܨܠܝܒܐ ܥܦܩ
BarṢal:ComGosp ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬܟ ܟܠ ܒܣܪ ܝX ܢܐܬܐ
SynWestSyr ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܒܬܪܗ ܡܘܬܒܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܕ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܐܬܒܥܝܘܗܝ .
SevAnt:CathHom ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝ̣ܬܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܘܡܬܗܘܢܢܝܬܐ
Eph:madFaith ܕܗܐ ܬܟܒܘܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܩܪܒܐ̈ ܟܣܝܐ̈
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܒܗ ܡܣܬܝܟ ܟܠ . ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܬ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܫܠܝܛ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܥܒܕ ܟܠ ܕܨܒ̇ܐ ܒܘܠܝܬܐ X
JnDalya:Epist ܕܢ̇ܥܗܕܘܢ ܫܡܗ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܟܠ ܟܠܗ . Xܐܝܢ
SevAnt:CathHom ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܫܡܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܝ
BarKoni:Schol ܂ ܕܝXܢܢ ܪܝ̈ ܟܠ ܂ ܙܥܝX X
IsaacAnt:memHom ܬܐܨܦ . ܗܐ ܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܝܨܦ ܐܢܬ
JnDalya:Epist ܢܣ̣ܟܘܪ ܦܘ̣ܡܗܿ ܡܢ ܟܠ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܐܡܝܢ
Cyr:ComLuke ܗܘ̇ܐ ܓܠܝܙ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̇ ܂ ܡܢ