simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܩܘܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܟܠ ܕܢܦܘܩ ܡܢܗܘܢ ܢܬܬܒܪ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ
Babai:BookUnion ܘܒܟܠ ܘܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ
Eph:memHom ܘܐܦܢ ²ܫܠܝܚ ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܘ XX5ܘܗܝ ܗܝ
BarEbr:CandSanc . ܘܒܗ ܘܒܝܕܗ ܟܠ ܘܠܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܘܒܘܪܟܢẌ
GanBus ܕܝܢ . ܘܠܐ ܟܠ ܕܫܡܥܘ ܗܘܘ ܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܝܩܪܘܗܝ ܒܓܢܝܙܘܬܐ
Eph:Adden ܘܣܓܕܘ ܠܗ̇ ܘܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܚܕܘܬܐ̈ ܕܕܝܨܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦܩܘ ܟܠ ܐܒܢܝܢ̈ ܝX ܘܐܕܫܝܢ̈
Eph:madFaith ܕܠܐ ܢܬܡܗ ܕܟܕ ܟܠ X ܒܗ ܗܘ
IsaacAnt:memHom ܠܗ ܀ ܠܘ ܟܠ ܕܡܡܠܠ ܡܪܚ :
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܆ ܠܘܬ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܬܪܢܝܬܐ
IsaacAnt:memHom : ܘܒܝܫܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ . ܬܢܚܬܐ̈
P:Cor [AB] ܘܝܕܝܥܐ ܘܡܬܩܪܝܐ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ .
JacSer:Epist ܫܪܒܐ ܕܗ ܡܢܘܬܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܗܘܝ̈ ܃
Eph:madAbrKid&JulSaba ܐܫܬܒܚ ܓܝܪ ܡܚܐ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܩܠ ܚܝܐ
Tim1:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܠܟܠܗ ܦܪܕ
MiaphysiteDocs ܚܫܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܡܛܠ ܟܠ ܦܪܨܘܦܐ ܂ ܘܕܡܦܣܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܢܝܢ̈ 19ܕܡܚܝܠܢ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܬܚܘܒܢ̈ : ܕܒܪܢܫܐ
MiaphysiteDocs ܘܐܘܪܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܣܒܪܐ̣ ܂ ܗ̇ܢܘܢ