simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:SancChurch ܒܥܡܡܐ̈ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܕܒܗ̇ ܢܬܦܨܚܘܢ
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
P:John [AB] ܂ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘ . ܘܗܘ
DionAr:MystWritings ܕܪܒܐ̇ ܘܦܪܝܫܐ ܡܢ ܟܠ ܚܝܠ . ܐܘ
JnEph:ActsEastSaints ܘܪܒ ܘܡܝܬܕ̇ ܡܢ ܟܠ ܕܘܘܘ ܒXܕܢܚܐ .
IsaacNin:memColl ܒܗܝܠܘܬܐ ܡܕܡ ܡܬܩ̇ܪܒ ܟܠ ܐܡܬܝ ܇ ܝ93
ThdrMops:ComGospJohn ܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܟܕ ܟܠ ܐܢܫ ܒܝܕ ܢܣܝܘܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܗܐ̈ ܃ ܘܝܗ̣ܒ