simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܝܕܥܝܢ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ ܟܠ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ
JnTella:ProfessFaith ܐܬܼܐܼ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘ . ܘܗܘ݁
Ath:HomEpist . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܣܢܝܐܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
Cyr:ComLuke ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܕܝ ܂ ܟܠ ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܕܚܠܐ . ܡܛܠ
ChronMin ܕܐܪ ܘܣ ܆ ܟܠ ܟܐܦ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ
EliaAnb:BookExer&Cent ܆ ܕܒܗ̇ ܐ̇ܝܬܝ ܟܠ ܠܗܘܝܐ . X
Basil:SyrDeSpirSanc 10ܒܒܪܗ . ܝ̇ܗܒ ܟܠ ܠܟܠ ܐܢܫ .
PhiloxMab:Disc . ܐܝܟܐ ܕܥܡܝܕܬ ܟܠ ܟܘܠܗ ܡܢ ܡܪܓܫܢܘܬܐ
P:Cor [AB] ܢܚܨܘܕ . ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܐܝܬ
JnDalya:Epist ܘܡܐ ܕܚ̣ܙܝܗܝ ܕܡܢ ܟܠ ܐܫܬܿܠܚ ܘܥܪܛܠ ܩܿܐܡ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܦܐܝܐ ܟܠ ܬܫܒܘܚܬܐ . ܘܐܝܩܪܐ̇
JacSer:mem6DaysDay4 ܝܘܡܐ ܬܩܢܘ ܩܡܘ ܟܠ ܢܗܝܪܝܢ̈ : ܥܠ
Cyr:ComLuke ܕܡܫܬܚܪܢ̣̈ ܂ ܢܐܟܘܠ ܟܠ ܚX ܒܣܪܐ̈ ܕܩܪܝܒܗ
P:Gen [AB] : ܘܥܦܪܐ ܬܐܟܘܠ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ .
Eph:madCrucifix 1ܒܠܚܡܐ ܪܘܚܢܐ ܗ̇ܘܐ ܟܠ ܐܢܫ ܢܫܪܐ ܕܡܡܢܥ
SevAnt:CathHom ܘܠܠܐ ܡܬܟܒܫܢܘܬܗܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܆ ܠܡܓܕܠܐ
PhiloxMab:Disc ܘܡܡܠܟ ܫܠܡܐ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ . ܘܡܫܬܦܥ
DionAr:MystWritings ܘܠܘܬܗ ܬܘܒ ܚܐ̇ܪ ܟܠ ܆ ܘܡܢܗ ܡܬܬܙܝܥ̣
JnDalya:Epist ܘܛܥܝ̇ܬ ܠܕܝܠܝ . ܟܠ ܗܘܢܐ X⁰ܣܒܝ̣ܣ X¹ܡܡܠܠ