simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܘܟ ܓܝܪ ܝܨ̇ܦ ܗ̣ܘܐ ܕܢܚܘܐ . ܕܚܕܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܟܠ ܠܚܝܐX--¹¹ܗ̇ܝ . ܝẌ · -- ¹⁰ܝ XX ⁸XX⁰ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܡܢ
BarKoni:Schol ܚܕܐ X 1ܡܢ ܐܬܘܬܐ̈ X0ܐܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܟܠ ܂ ܠܘܬ ܙܟܘܬܐ ܢܣܒܝܢ ܂ 7ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܬܡܢܝܐ ܠܡ ܝ ܦܬܓܡܝܢ̈
Eph:madChurch ܫܥ ܬ 10ܬܘܗܬܐ̣ ܘܓܢ̣ܚ ܠܒܐ ܕܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫ ܐܢܫܐ ܨܐܕܘܗܝ ܟܠ ܦܘܡܗ̇ ܘܕܗ̇ܝ ܣܦܝܪ ܩܢܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܚܛܝܐ ܟܠ ܫܥ ܘܗ̇ܝ ܟ̇ܬܒܐ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܡ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܐܘ ܒܚܕ ܝܪܚܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ . ܘܐܢܬ ܣܒ ܟܠ ܠܡ ܕܢܦܫܟ ܬܐܨܦ ܡܢ ܒܚܘܫܒܢ ܣܝܒܪܬܐ ܘܠܒܘܫܐ : ܐܠܐ ܗܒ
DadQaṭ:ComAscet ܡܘܗܒܢ̣̈ ܐܝܬܝܗ̇ ¹⁷ܕܝܢ ܒܘܣܡܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܚܘܒܐ XX ¹⁸ ܟܠ ܠܚܙܬܗ ܘܠܚܘܒܗ ܆ ܠܗܠܝܢ ܝ̇ܗܒ ܡܪܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ
Ath:Inc ܕܘܟ . ܟܠ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܩܝܡܐ ܗܘܬ ܐܪܫܠܡ . ܩܪܒܐ ܕܠܐ ܫܝܢܐ ܐܝܬ ܟܠ . ܘܕܫܝܢܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ . ܘܠܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܒܠܗ ܡܢ
Babai:BookUnion ܟܠ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܕܡܬܪܓܫ ܐܘ ܡܬܕܪܟ ܃ ܐܘ ܒܡܢܬܐ ܡܬܪܓܫ ܂ ܝ ܐܘ ܟܠ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܂ ܘܪܘܚܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܃ ܕܒܟܠ ܟܠ ܃ ܘܠܥܠ ܡܢ
Eph:madFaith 4ܪܟܒ ܥܝܠܐ ܫܝܛܐ X ¹ܟܣܐ ܒܫܦܠܗ ܢܨܚܢܗ ܪܟܒܝ̈ ܪܟܫܐ̈ ܟܠ ܗܘܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܒܐܪܥܐ ܐܒܐ ܡܝܘܬܐ ܟܕ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܚܝܐ ܘܡܚܐ
ActsGregPirang ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ¹³ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐX : ¹⁴ ܟܠ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ
Nars:SancChurch ܡܡܠـܟ ܀ 74 ܐ݇ܚܪܢܐ ܡܙܥܩ ܕܐܬ̇ܐ ܡܫܝܚܐ ܘܡܘܬܐ ܣܒܠ : ܟܠ ܕܗܐ ܠܡ ܢܦ̇ܩ ܡܢ ܐܦܪܬܐ : ܕܪܥܐ ܠܥܡܐ ܘܦܪܩ ܥܡܡܐ̈ ܘܥܠ
Eph:madFaith ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܫܐܠ ܘܫܡܥ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܐܢܫܐ X ܝX X 26 ܘܐܢ ܟܠ ܐܦ ܐܢܫܘܬܢ ܐܘܣܦ ܘܠܒܫ ܘܐܦ ¹ܝܕܥܬܢ ܝ ܡܛܠܬܢ 25ܗܘܐ ܝܕܥ
Eph:madVirg ܟܠ ܗܘ ܕܠܟܦܘܪܐ̈ ܥܙܝܙܐ ܗܘ̣ ⁷ܟܕ ܚ̇ܢܢܐ ܗܘ ܘܥܡ ܣܓܘܕܐ̈ ܟܠ ܦܘܝܓܐ ܘܩܘܪܪܐ ܡܦ̣ܝܓ ܟܕ ܗܘ ܚܡܝܡܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܥܡ
Ath:ExposPs ܒܝܫܬܐ . ܠܢܦܫܟ̣ ܛܥܝܘܬܐ ܘܠܪܓܠܟ ܡܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܟܠ . ܒܥܡܘܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܕ ܗ̣ܘ ܐܦ ܠܟ ܡ̇ܕܒܪ ܘܡ̇ܢܛܪ ܡܢ
JacSer:memElish ܡܘܢ ܕܐܡܪ ܗܟܢ ܐܫܪ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܟ ܕܒܟܠܡܕܡ ܫܪܝܪ ܘܦܫܝܛ ܟܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܒܟܠܗܝܢ ܫܪܝܪ ܘܐܠܐ ܫܡܥܬܝܗܝ ܐܢܬ ܚܣܝܪ ܐܢܬ
P:John [AB] ܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܫܪܪܐ ܂ ܫܡܥ ܩܠܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ . ܡܢܘ ܟܠ ܠܗܕܐ ܝܠܝܕ ܐܢܐ . ܘܠܗܕܐ ܐܬܝܬ ܠܥܠܡܐ ܂ ܕܐܣܗܕ ܥܠ ܫܪܪܐ .
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ . ܘܠܘ ܫܪܓܪܓܝܬܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܓܒܘܠܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܟܠ ܠܩܘܒܠܟ . ܗ̇ܝ ܕܢܣ̣ܒ . ܢ̇ܣܒ ܓܝܪ ܐܢܫ . ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ . ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܚܕ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܀ ܕܐܪܡܝܬ̇ ܬܪܝܢ̈ ܫܡܘܢܐ̈ ܃ ܝܘܢܝܐ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܟܠ ܪܡ̇ܝܢ ܗܘܘ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂
P:Gal-Eph [AB] ܫܡ ܕܡܫܬܡܗ ܇ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܒܕܥܬܝܕ . ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܐܪܟܘܣ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ ܂ ܘܚܝܠܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܫܬܝ ܡܢ ܡܒܘܥܗ : ܐܝܟ ܪܘܝܐ ܡܘܬܗ ܒܥܐ . ܟܠ ܕܠܒܟ ܡܢ ܟܠ ܥܕܥܕܐ ܗܘ . ܥܠ ܕܫܡܥ ܥܠ ܢܣܝܘܢܗ : ܢܣܝܘܢܐ ܠܗ ܒܘܝܐܐ ܗܘ ܀
Shub:BookGifts ܚܝܘܢ̈ . ܕܐܘܟܠܐ ܘܡܬܐܟܠܢܐ ܒܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܡܬܬܨܝܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܒܡܪܢ . ܟܠ ܒܣܪ ܥܠ