simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܘܒܢܛܘܬܐ ܕܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܡܫܒܚܐ̈ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܢ̈ .
SynOr ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܪܡܬ ܡܢ ܟܠ ܚܟܡܐ ܘܡܢ ܟܠ
SynOr ܫܦܝܐ ܕܡܚܪܪ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܘ ܆ ܠܬܫܡܫܬܐ
SynOr ܘܢܩܝܡ ܠܗܘܢ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܫ ܐܦܛܪܘܦܐ
SynOr ܕܣܥܪܐ . ܘܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܢܐܠܦܢ̈ ܬܢܝܐ
SynOr ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܘܡܢܗܘܢ ܪܕ̇ܝܢ
SynOr ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ : ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ
SynOr ܣܒܐ ܆ ܘܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܢܐ ܠܡܦܝܕܐ
SynOr ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܠܝܛܐ ܥܠ ܟܠ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ
SynOr ܟܕ ܩܒ̇ܠ ܐܢܐ ܟܠ ܚܪܡܝܢ̈ ܘܐܣܘܪܝܢ̈ ܕܐܬܬܣܝܡܘ
SynOr ܡܫܪܪܝܢܢ ܒܚܪܬܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܒܡܘܗܒܬܗ̈ . ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܘܚ̇ܟܡ ܟܠ .
SynOr ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܒܘܕܐ
SynOr ܡܥܠܝܐܝܬ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ . ܠܘ
SynOr ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܠܢܛܘܪܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܢܟܝܢ ܆ ܘܐܝܟ
SynOr ܐܘ ܕܕܝܪܐ . ܟܠ ܥܕܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܘ
SynOr ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܪܘܢ̈ ܩܪܒܢܢ .
SynOr ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܡܪܝܡ ܡܢ ܟܠ ܪܓܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܡܝܘܬܐܝܬ
SynOr ܘܠܐ ܚܪܡܢ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܪܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ
SynOr ܗ̇ܘܝܢ ܟܢܘܫܝܐ̈ ܕܓܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܐܡܪ ܠܗܘܢ