simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܘܥܪܦܠܐ̈ ܡܕܘܕܢܝܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܠܗ̇ ܟܪܝܟܢ̈
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܘܫܬܪܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܆ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܕܥܡܝܕ ܘܡܢ ܩܕܡ
SynOr ܕܬܪܝܢ ܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܒܣܝܡܐ ܘܡܪܚܡܢܐ
SynOr ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܠܝܛܐ ܥܠ ܟܠ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ
SynOr ܐܢܘܢ ܘܬܚܘܒܝܢ . ܟܠ ܕܝܢ ܕܒܗܕܐ ܟܕܢ
SynOr ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܡܪܝܡ ܡܢ ܟܠ ܪܓܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܡܝܘܬܐܝܬ
SynOr ܘܡܘܣܦܐ ܠܡܢܗܪܘ ܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̈ ܘܕܫܪܟܐ
SynOr ܣܒܪܬܗ ܢܚܘܢ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܢ
SynOr 140 ܕܫܠܝܛܐ ܥܠ ܟܠ ܘܐܚܝܕܐ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ
SynOr ܥܒ̇ܕܝܢܢ : ܕܡܟܝܠ ܟܠ ܓܒܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܘ
SynOr ܡܗܝܡܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟܐ̇ܡ ܥܠ
SynOr ܆ ܘܚܘܬܡܘ ܐܢܝܢ̈ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
SynOr ܕܝܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܟܠ ܕܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠܐ