simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܡܢ ܐܢܫܐ̈ ܫܪܝܪܐ ܟܠ ܝܘܡ ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ
SynOr . ܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܫܘܚܠܦܝܢ̈ ܘܫܘܓܢܝܝܢ̈ .
SynOr ܓܒܝܠܬܗ ܗ̇ܘ ܕܣ̇ܥܪ ܟܠ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܨܒܝܢܗ
SynOr ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܘܚ̇ܟܡ ܟܠ . ܕܡܕܡ ܡܢ
SynOr ܫܠܝܛ : ܡܢ ܟܠ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ ܥܠܘܗܝ
SynOr ܟܣܝܬܐ ܕܡܪܕܐ ܡܢ ܟܠ ܝܕܝܥܢ̈ ܘܚܘܫܒܝܢ̈ ܕܡܠܝܠܐ̈
SynOr ܟܠ ܠܒܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܆ ܘܠܡܩܡ
SynOr ܢܪܣܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܕܡܢܗ ܟܠ ܘܕܝܠܗ ܟܠ ܘܒܐܝܕܗ ܟܠ ܘܠܘܬܗ
SynOr ܕܡܬܚܡܐ ܢܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܟܗܢܘܬܗ .
SynOr ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ . ܟܠ ܟܪ ܕܨܒܐ ܢܗܘܐ
SynOr ܐܝܩܪܗܘܢ ܕܡܥܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ . ܡܢ
SynOr ܠܐ ܙܗܝܪܐ̈ ܀ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܕܥܕܬܐ ܘܦܘܪܢܣܐ
SynOr . ܪܡ ܡܢ ܟܠ . ܐܚܝܕ ܟܠ
SynOr ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܪܒܐ ܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܕܗܘܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ
SynOr ܕܐܒܐ : ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܐ ܆
SynOr ܥܕܡܐ ܕܗܡ̇ܪ ܘܡܫܡܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܟܬܒܐ ܗܢܐ
SynOr ܟܠ . ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ . ܡܫܟܢ
SynOr ܕܢܬܢܛܪܢ̈ ܡܪܥܝܬܗܘܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܢܟܝܢ ܆ ܘܕܢܬܬܘܣܦ
SynOr ܒܡܘܗܒܬܗ̈ . ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܘܚ̇ܟܡ ܟܠ .