simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܚܛܦ ܪܫܢܘܬܐ ܠܢܦܫܗ . ܘܐܦ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܟܠ ܘܫܝܠܐ ܘܣܡܘ ܠܗܘܢ ܒܚܘܨܦܐ ܝܡܝܢܐ ܣܦܝܩܬܐ . . . .
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܢܪܣܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܟܠ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܒܪܫܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܒܪܝܢ̈ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܓܒܝܠܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܗܝ̇ ܕܕܠܐ ܦܘܚܡ : ܟܠ ܘܛܟܣܐ̈ ܕܦܐ̇ܝܢ ܠܗ̇ . ܗܘ̇ ܕܝܩܪܗ ܡܥܠܝܐܝܬ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢ
SynOr ܆ ܕܒܪܡܙܗ ܬܠܝܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܐܡܝܢ ܀ ܫܠܡܬ ܣܘܢܗܘܕܘܣ ܟܠ ܩܘܫܬܐ ܘܫܪܪܐ ܐܬܛܟܣ ܆ ܠܐ ܢܫܬܠܛ : ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
SynOr ܡܪܗܛܐ̈ ܕܡܙܒܢܝܢ ܠܥܘܡܪܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܫܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܟܠ ܠܐ ܫܠܝܛܝܢ ܠܡܥܒܕ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ . ܘܡܟܝܠ ܘܠܗܠ
SynOr ܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܘܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ . ܘܐܝܟ ܡܠܟܐ ܡܫܒܚܐ ܕܠܥܠܡܝܢ ܆ ܟܠ ܆ ܘܡܦܬܚ ܣܡܝܐ̈ ܆ ܘܛ̇ܪܕ ܕܘܝܐ̈ : ܘܡܐܣܐ ܒܚܝܠ ܐܠܗܘܬܗ
SynOr ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܬܪܗ ܘܡܕܝܢܬܗ ܫܠܝܛ ܕܢܥܒܕ ܩܫܝܫܐ̈ ܟܠ ܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܒܡܠܟܐ ܕܚܘܒܐ ܆ ܘܠܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܩܛܝܪܐ ܀
SynOr ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܕܚܠܘܗܝ̈ ܆ ܢܣܬܬ ܬܪܥܝܬܝܟ ܒܫܪܪܐ ܟܠ ܩܒ̇ܠ ܫܪܝܐ ܕܦܘܫܟܟ . ܘܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛ̇ܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܒܪܫܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܟܠ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܓܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܠܬܚܬ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܘܡܫܥܒܕܐ ܟܠ ܕܥܕܬܗ ܬܬܗܝܡܢ ܘܬܬܝܩܪ ܡܪܘܬܗ ܫܠܝܛ ܒܟܠ . ܡܟܝܠ
SynOr ܛܘܪܝܢ̈ . ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܩܒܝܥܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ : ܒܣܒܪܐ ܟܠ ܘܒܗ̇ ܝܪܒܐ ܘܡܫܬܒܚܐ ܘܡܫܬܒܗܪܐ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܡܫܪܪܐ ܡܢ
SynOr ܒܝܫܘ ܆ ܠܬܫܡܫܬܐ ܚܣܝܬܐ ܕܒܛܟܣܐ̈ ܕܚܝܠܝ̈ ܪܘܡܐ : ܟܠ ܡܫܝܓܝܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܠܐܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܫܦܝܐ ܕܡܚܪܪ ܡܢ
SynOr ܘܡܕܒܪ ܟܠ . ܐܚܘܕܢܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܕܟܠ . 240 ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ ܟܠ ܕܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘܝ̈ ܘܕܗܘܝܢ̈ ܠــܐ ܛ̇ܥܐ ܡܢ ܝܕܥܬܗ . ܐܚܝܕ
SynOr . ܫܘܪܝܐ ܠܝܬ ܠܗ . ܘܫܘܠܡܐ ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܠܗ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܒܪܝܢ̈ : ܥܠܬ
SynOr . ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . ܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܫܘܚܠܦܝܢ̈ ܟܠ ܡܬܕܪܟ . ܠܐ ܡܣܝܟܐ . ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ . ܫܠܝܛܐ ܕܥܠ
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܣܠܝܩ ܘܕܩܛܝܣܦܘܢ : ܕܐܚܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܫ̇ܠܡ ܟܠ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒ : ܘܐܦ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܡܢ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ . ܘܫܠܝܛ ܗܘ
SynOr ܕܫܡܫܘ ܫܦܝܪ ܘܡܫܟܚܝܢ ܕܪܓܐ̈ ܛܒܐ̈ ܒܡܓܠܐ ܐܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܫـܘܒـܚــܐ ܆ 15 ܘܢܡܛܐ ܠܚܝܐ̈ ܆ ܘܢܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ ܛܒܐ ܥܡ
SynOr ܡ̇ܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܟܠ ܠܓܡܪ ܒܚܫܡܝܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܒܝܬ ܒܟܐ̈ ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ :
SynOr ܢܢܚܬܝ̈ ܚܫܘܟܐ . ܘܬܘܒ : ܠܐ ܡܘܕܐ ܠܟ ܥܦܪܐ ܘܠܐ ܡܚܘܐ ܟܠ ܕܘܝܕ ܩܝܬܕܘܪܐ ܙ̇ܡܪ : ܕܠܐ ܡܝܬܐ̈ ܢܫܒܚܘܢ ܠܡܪܝܐ ܆ ܐܦܠܐ
SynOr ܕܬܪܝܨ ܘܬܩܢ ܝܘܠܦܢܐ ܘܛܢ ܘܠܐ ܚܪܡܢ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܪܚܡܬ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܚܣܝ ܘܡܚܣܐ ܠܟܠ ܒܟܠ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܢܘܪܐ ܕܚܘܒܗ ܐܫܬܠܗܒܘ