simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr . . . ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܚܛܦ
SynOr ܒܪܫܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܡܥܠܝܐܝܬ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ . ܠܘ
SynOr ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܕܒܪܡܙܗ ܬܠܝܢ
SynOr . ܘܡܟܝܠ ܘܠܗܠ ܟܠ ܡܪܗܛܐ̈ ܕܡܙܒܢܝܢ ܠܥܘܡܪܐ̈
SynOr ܘܡܐܣܐ ܒܚܝܠ ܐܠܗܘܬܗ ܟܠ ܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܘܟܠ ܟܐܒܝܢ̈
SynOr ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܩܛܝܪܐ ܀ ܟܠ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܬܪܗ
SynOr ܗ̇ܘ ܕܡܛ̇ܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܕܚܠܘܗܝ̈
SynOr ܓܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܒܟܠ . ܡܟܝܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܩܬܘܠܝܩܐ
SynOr ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܡܫܪܪܐ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ . ܕܝܬܝܪ
SynOr ܫܦܝܐ ܕܡܚܪܪ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܘ ܆ ܠܬܫܡܫܬܐ
SynOr ܝܕܥܬܗ . ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ ܟܠ .
SynOr ܒܪܝܢ̈ : ܥܠܬ ܟܠ . ܫܘܪܝܐ ܠܝܬ
SynOr . ܫܠܝܛܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܝܢ
SynOr . ܘܫܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܣܠܝܩ ܘܕܩܛܝܣܦܘܢ
SynOr ܦܘܪܥܢܐ ܛܒܐ ܥܡ ܟܠ ܕܫܡܫܘ ܫܦܝܪ ܘܡܫܟܚܝܢ
SynOr ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ : ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ
SynOr ܠܡܪܝܐ ܆ ܐܦܠܐ ܟܠ ܢܢܚܬܝ̈ ܚܫܘܟܐ .
SynOr ܕܒܢܘܪܐ ܕܚܘܒܗ ܐܫܬܠܗܒܘ ܟܠ ܕܬܪܝܨ ܘܬܩܢ ܝܘܠܦܢܐ